Riva och bygga nytt bör utredas!

Har tillsammans med Lena Lovén Rolén skrivit en insändare som vi skickat till lokalpressen

Kommunens hyreshus på Klockarberget i Skinnskatteberg är i mycket dåligt skick och behöver genomgå en grundlig renovering. Kostnaderna för denna renovering är beräknad till 9,6 miljoner kronor och då är inte kostnaderna för bl a el, ventilation och renovering av stammar för kök och badrum inräknade.

De borgerliga, med moderaterna i spetsen, har nyligen klubbat igenom ett förslag i Tekniska Utskottet som går ut på att förvaltningen ska få i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande av fastigheten. Kommunstyrelsen skall behandla detta ärende vid kommande kommunstyrelsemöte den 10 april.

En mäklare har värderat huset till ca 4 miljoner. Här krävs realism och ansvar. Tror vi att en ny eventuell ägare kommer att satsa stora summor på ett bostadshus i Skinnskatteberg eller bara hyra ut det så länge det går?

Vi socialdemokrater har ett annat mera framtidsinriktat och ansvarsfullt förslag. Vi anser inte att fastigheten skall säljas. Vi vill att kommunstyrelsen skall besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att riva byggnaden för att därefter uppföra ett nytt modernt bostadshus.

Ett nytt, energisnålt flervåningshus med olika storlekar på lägenheterna, med hiss och moderna planlösningar skulle vara ett fint tillskott till kommunens bostadsbestånd. Tomten är centralt belägen och skulle vara ett attraktivt bostadsalternativ för många.

Vi tror på Skinnskattebergs framtid!

Lena Lovén Rolen (s)
Lars Andersson (s)
Skinnskatteberg

Höst i Karlstad

Gustaf Fröding har fått ett nytt öga
Han ser ut över torget

Britta, Kajsa och Tilda har svarta kläder,
svart hår och svarta blickar

Bälgspelen är borta
hörlursmusiken individuell

Domkyrkan är låst, men Klarälven
flyter som vanligt stilla ut i Vänern

 
——————————————————————————-

 

Denna dikt fick jag till min glädje nyligen publicerad
i den finska kulturtidskriften Ad Lucem nr 3 2017

Alliansen i Skinnskatteberg är inte trovärdig

Under senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Skinnskatteberg gjorde Allianspartierna en kovändning i en förtroendefråga som jag finner mycket anmärkningsvärd. Varför? Läs och begrunda!
Texten är idag inskickad till Fagersta-Posten som insändare. Som följare av min blogg får du här läsa min text redan nu:

Märkliga saker hände vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Skinnskatteberg den 5:e juni.

Under punkt 8 på dagordningen ”Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2016” hade en näst intill enig kommunstyrelse i sin beredning föreslaget följande formulering som ett svar på tre av revisorernas kritik:
”Vi delar synpunkten att kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll vad gäller Skolinspektionens granskning avseende skola och förskola. Kommunstyrelsen har efter föreläggande vidtagit omfattande åtgärder för både huvudman och verksamhet, svarat och skickat in erforderliga dokument till Skolinspektionen den 28 april”.

Från min utgångspunkt kändes det riktigt och rätt att kommunstyrelsen lyssnade på den kritik som de tre revisorerna påtalat, idkade ett slags klädsam självkritik och jag utgick givetvis från att kommunfullmäktige skulle gå på det förslag som presidiet hade formulerat efter att ha hört kommunstyrelsen:
Nämligen:
-att kommunfullmäktige skulle rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen då man har brustit i styrning, ledning och kontroll i dess hantering av brister i skola och förskola som framkommit vid Skolinspektionens granskning
samt
-att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Två av revisorerna ansåg märkligt nog inte att någon kritik behövde riktas mot kommunstyrelsen.

I samband med att detta ärende skulle avhandlas fick ej de KF-ledamöter som också sitter i KS medverka i diskussion och beslut på grund av jäv, närvarande ersättare blev tjänstgörande.

Döm av min stora förvåning när talespersonen för Alliansen, Vanja Leneklint, yrkar att KF inte skall rikta någon anmärkning mot KS. Vanja Leneklint yrkade detta utan att argumentera för sitt yrkande. Alliansen hade alltså gjort ett lappkast och bytt ståndpunkt.
Självkritiken från Alliansen var som bortblåst.

Eftersom kritiken från revisorerna handlade om brister i ledning, styrning och kontroll, samt att KS brutit mot bestämmelser i skollagen och utsatt kommunen för ekonomisk risk alldenstund föreläggandena förenats med ett vite på 900 000 kronor hade det givetvis varit på sin plats att ge KS en anmärkning.

Alliansens tvärvändning i denna fråga är för mig totalt obegriplig och det skulle vara intressant att höra hur ledande representanter för Skinnskattebergs allianspartier förklarar detta.

Trovärdigt är det inte.

Lars Andersson (s)
Fullmäktigeledamot och numera ersättare i Kommunstyrelsen

Motion till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg angående utvecklad kollektivtrafik

Argumenten för att utöka kollektivtrafiken i samhället är många:
Miljöaspekter, trafiksäkerhet, samhällsekonomi och tillgänglighet

Kollektivtrafiken i Västmanland är numera indelad i olika zoner när det gäller att fastställa biljettpriser. Det betyder att det är samma biljettpris att åka kollektivt inom kommunen som att åka inom hela zonen. Biljettpriset från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Krylbo är 40:- för enkel resa. Priset för att åka inom kommunen från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Skinnskattebergs centralort är också 40:-. Vill man åka kollektivt från Skinnskattebergs station till Aspebäckens företagsby (fd Folkhögskolan) – alltså inom tätorten – är det samma sak, 40:- enkel biljett. Denna prissättning uppmuntrar inte till ökat kollektivtrafikåkande. Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa gratis kollektivtrafik inom Skinnskattebergs kommun alternativt införa lägre biljettkostnader för kollektivtrafikresor inom kommunen, ska utredas.

I andra kommuner finns flexlinjer under vissa tider på dagen. Dessa linjer är anropsstyrda, och går mellan vissa “flexpunkter” (hållplatser). Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa en flexlinje inom Skinnskattebergs kommun, ska utredas.

På samma sätt som större kommuner och städer har ”stadstrafik” borde vi i Skinnskatteberg ha en väl utvecklad kollektiv ”kommuntrafik” till gagn för våra medborgare.

Jag föreslår därför härmed
– att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att utveckla kollektivtrafiken i Skinnskatteberg utifrån intentionerna i denna motion.

Lars Andersson
Kommunfullmäktigeledamot (s)