Haiku

Årets första dag
nytt decennium på gång
vilka löften ges

Nya tag

Det är inte lätt att hålla igång en blogg. Gör ett nytt försök nu. Uppdaterar layouten. Ser över delarna. Återkommer då och då med nya inlägg. Vi ses kanske här vad det lider…

Riva och bygga nytt bör utredas!

Har tillsammans med Lena Lovén Rolén skrivit en insändare som vi skickat till lokalpressen

Kommunens hyreshus på Klockarberget i Skinnskatteberg är i mycket dåligt skick och behöver genomgå en grundlig renovering. Kostnaderna för denna renovering är beräknad till 9,6 miljoner kronor och då är inte kostnaderna för bl a el, ventilation och renovering av stammar för kök och badrum inräknade.

De borgerliga, med moderaterna i spetsen, har nyligen klubbat igenom ett förslag i Tekniska Utskottet som går ut på att förvaltningen ska få i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande av fastigheten. Kommunstyrelsen skall behandla detta ärende vid kommande kommunstyrelsemöte den 10 april.

En mäklare har värderat huset till ca 4 miljoner. Här krävs realism och ansvar. Tror vi att en ny eventuell ägare kommer att satsa stora summor på ett bostadshus i Skinnskatteberg eller bara hyra ut det så länge det går?

Vi socialdemokrater har ett annat mera framtidsinriktat och ansvarsfullt förslag. Vi anser inte att fastigheten skall säljas. Vi vill att kommunstyrelsen skall besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att riva byggnaden för att därefter uppföra ett nytt modernt bostadshus.

Ett nytt, energisnålt flervåningshus med olika storlekar på lägenheterna, med hiss och moderna planlösningar skulle vara ett fint tillskott till kommunens bostadsbestånd. Tomten är centralt belägen och skulle vara ett attraktivt bostadsalternativ för många.

Vi tror på Skinnskattebergs framtid!

Lena Lovén Rolen (s)
Lars Andersson (s)
Skinnskatteberg

Höst i Karlstad

Gustaf Fröding har fått ett nytt öga
Han ser ut över torget

Britta, Kajsa och Tilda har svarta kläder,
svart hår och svarta blickar

Bälgspelen är borta
hörlursmusiken individuell

Domkyrkan är låst, men Klarälven
flyter som vanligt stilla ut i Vänern

 
——————————————————————————-

 

Denna dikt fick jag till min glädje nyligen publicerad
i den finska kulturtidskriften Ad Lucem nr 3 2017

Alliansen i Skinnskatteberg är inte trovärdig

Under senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Skinnskatteberg gjorde Allianspartierna en kovändning i en förtroendefråga som jag finner mycket anmärkningsvärd. Varför? Läs och begrunda!
Texten är idag inskickad till Fagersta-Posten som insändare. Som följare av min blogg får du här läsa min text redan nu:

Märkliga saker hände vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Skinnskatteberg den 5:e juni.

Under punkt 8 på dagordningen ”Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2016” hade en näst intill enig kommunstyrelse i sin beredning föreslaget följande formulering som ett svar på tre av revisorernas kritik:
”Vi delar synpunkten att kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll vad gäller Skolinspektionens granskning avseende skola och förskola. Kommunstyrelsen har efter föreläggande vidtagit omfattande åtgärder för både huvudman och verksamhet, svarat och skickat in erforderliga dokument till Skolinspektionen den 28 april”.

Från min utgångspunkt kändes det riktigt och rätt att kommunstyrelsen lyssnade på den kritik som de tre revisorerna påtalat, idkade ett slags klädsam självkritik och jag utgick givetvis från att kommunfullmäktige skulle gå på det förslag som presidiet hade formulerat efter att ha hört kommunstyrelsen:
Nämligen:
-att kommunfullmäktige skulle rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen då man har brustit i styrning, ledning och kontroll i dess hantering av brister i skola och förskola som framkommit vid Skolinspektionens granskning
samt
-att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Två av revisorerna ansåg märkligt nog inte att någon kritik behövde riktas mot kommunstyrelsen.

I samband med att detta ärende skulle avhandlas fick ej de KF-ledamöter som också sitter i KS medverka i diskussion och beslut på grund av jäv, närvarande ersättare blev tjänstgörande.

Döm av min stora förvåning när talespersonen för Alliansen, Vanja Leneklint, yrkar att KF inte skall rikta någon anmärkning mot KS. Vanja Leneklint yrkade detta utan att argumentera för sitt yrkande. Alliansen hade alltså gjort ett lappkast och bytt ståndpunkt.
Självkritiken från Alliansen var som bortblåst.

Eftersom kritiken från revisorerna handlade om brister i ledning, styrning och kontroll, samt att KS brutit mot bestämmelser i skollagen och utsatt kommunen för ekonomisk risk alldenstund föreläggandena förenats med ett vite på 900 000 kronor hade det givetvis varit på sin plats att ge KS en anmärkning.

Alliansens tvärvändning i denna fråga är för mig totalt obegriplig och det skulle vara intressant att höra hur ledande representanter för Skinnskattebergs allianspartier förklarar detta.

Trovärdigt är det inte.

Lars Andersson (s)
Fullmäktigeledamot och numera ersättare i Kommunstyrelsen

Motion till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg angående utvecklad kollektivtrafik

Argumenten för att utöka kollektivtrafiken i samhället är många:
Miljöaspekter, trafiksäkerhet, samhällsekonomi och tillgänglighet

Kollektivtrafiken i Västmanland är numera indelad i olika zoner när det gäller att fastställa biljettpriser. Det betyder att det är samma biljettpris att åka kollektivt inom kommunen som att åka inom hela zonen. Biljettpriset från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Krylbo är 40:- för enkel resa. Priset för att åka inom kommunen från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Skinnskattebergs centralort är också 40:-. Vill man åka kollektivt från Skinnskattebergs station till Aspebäckens företagsby (fd Folkhögskolan) – alltså inom tätorten – är det samma sak, 40:- enkel biljett. Denna prissättning uppmuntrar inte till ökat kollektivtrafikåkande. Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa gratis kollektivtrafik inom Skinnskattebergs kommun alternativt införa lägre biljettkostnader för kollektivtrafikresor inom kommunen, ska utredas.

I andra kommuner finns flexlinjer under vissa tider på dagen. Dessa linjer är anropsstyrda, och går mellan vissa “flexpunkter” (hållplatser). Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa en flexlinje inom Skinnskattebergs kommun, ska utredas.

På samma sätt som större kommuner och städer har ”stadstrafik” borde vi i Skinnskatteberg ha en väl utvecklad kollektiv ”kommuntrafik” till gagn för våra medborgare.

Jag föreslår därför härmed
– att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att utveckla kollektivtrafiken i Skinnskatteberg utifrån intentionerna i denna motion.

Lars Andersson
Kommunfullmäktigeledamot (s)

Halvtid – september 2016

Halva mandatperioden har nu gått. Om två år är det val igen. Vi socialdemokrater styr inte längre Skinnskattebergs kommun, men vi för en ansvarsfull oppositionspolitik. Lena Lovén Rolén är numera vår talesperson och frontfigur, tillika vår kommunalrådskandidat vid valet hösten 2018.

Jag vill här redovisa tre frågor som vi har drivit under de senaste två åren i linje med vårt valmanifest från hösten 2014:

1. Bostadsfrågan!
Vi har lagt en motion till kommunfullmäktige som går ut på att kommunen måste ta sitt ansvar och se över möjligheterna att bygga flera bostäder i Skinnskattebergs kommun. Allianspartierna, som nu styr kommunen, ville avslå motionen i Kommunfullmäktige och Carina Sandor – kommunstyrelsens ordförande – hävdade att den privata marknaden skulle ta sitt ansvar och bygga. Eftersom alliansens stödparti SD inte var närvarande vid det fullmäktige som behandlade vår motion så antogs motionen. Tyvärr har utredningen om bostadsbyggandet dragit ut på tiden, men nu finns ett underlag från förvaltningen som handlar om ev kommande bostadsbyggande!
Vi socialdemokrater tar denna fråga på allvar och kommer att driva den vidare.

2. Utemiljön – Ny lekplats!
Vi socialdemokrater bidrog till att medel avsattes i årets budget för att göra en stor lekplats i Skinnskatteberg. Detta är nu på gång, men vi hade i vårt remissvar ett annat förslag till placering. Närmare centrum, på grönytan vid Sotvretsvägen. Dessutom ville vi att lekparken skulle vara attraktiv för olika åldrar, inte enbart för barn.

3. Skolans utveckling
Inom kommunstyrelsen har våra s-politiker varit aktiva med att följa upp arbetet med skolans utveckling, bevaka regeringens satsningar på skola och omsorg så att dessa satsningar skall komma Skinnskatteberg till del. Det ökade antalet barn som kommit till Skinnskatteberg som ensamkommande flyktingar eller med sina föräldrar för att söka asyl har ställt stora krav på skolan. Vi jobbar för att resurser skall finnas så att skolan blir bra för alla.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva som oppositionsparti och hoppas givetvis att detta skall bära frukt om två år och att Skinnskatteberg återigen då kan få en kommunledning som leds av socialdemokrater.