Om skolskjutsregler

Det här är en motion som jag idag har sänt till kommunfullmäktige i Skinnskatteberg.

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter (Skollagen 4 kap, 7§)

Under detta läsår har Barn och Utbildningsnämnden och dess AU fattat ett beslut som går ut på att barn som är inskrivna vid skolbarnsomsorgen inte skall ha rätt att åka skolskjuts.

Jag finner detta beslut mycket orättvist och vill med denna motion till fullmäktige att reglerna för skolskjutsar i Skinnskattebergs kommun ändras.

Kommunens skolskjutsar går ju till och från skolan i anslutning till barnens skoldags början och slut. För familjer som behöver skolbarnsomsorg innan skoldagen börjar och/eller efter att skoldagen slutar skall kommunen givetvis inte sätta in några skolskjutsar. Då måste givetvis föräldrarna lämna och hämta sina barn på fritidshemmet. Självklart!

Familjer som inte behöver fritidshemsplats till sina barn pga. att föräldrarna har sådana arbetstider att någon alltid har möjlighet att vara hemma när barnen ska till eller kommer från skolan och därmed inte behöver ha någon fritidshemsplats, de har rätt till skolskjuts. Allt enligt skollagen.

 

När föräldrarna arbetar deltid eller har oregelbundna arbetstider skall ju barnen givetvis inte vistas på sitt fritidshem eftersom föräldrarna är lediga.

Barn till föräldrar som alltid har möjlighet att vara hemma före och efter skolan har rätt till skolskjuts. Jag anser att barn till föräldrar som är hemma vissa dagar i veckan också skall ha rätt till skolskjuts dessa dagar.

 

Jag ger här ett exempel som visar på de nya reglernas orimlighet.

 

Mamman i familjen A jobbar inom vården och arbetar därmed vissa helger. I hennes ordinarie schema har hon därför en eller två lediga dagar i veckan. Skolbarnsomsorgen behöver / får bara utnyttjas 3 eller 4 dagar i veckan. På hennes lediga dagar måste hon med de nya reglerna nu åka in till skolan 12 km t o r för att hämta sitt barn.

 

I de nya reglerna talas om dispenser och särskilda skäl som skall prövas i varje enskilt fall. Jag finner detta byråkratiskt och orättvist.

 

Om familjen A råkar ha en granne med barn som har rätt till skolskjuts och om det finns en ledig plats i taxin så kanske efter denna prövning barnet kan beviljas skolskjuts. Bingo!

Om så inte är fallet, ja då får mamman hämta barnet på sin lediga dag. Otur.

 

Skollagen om rätt till skolskjuts före och efter skolan borde gälla oavsett föräldrarnas arbetstider, anser jag.

 

Med anledning av vad jag skriver i denna motion föreslår jag

att skolskjutsreglerna i Skinnskattebergs kommun ändras så att elever som är inskrivna i skolbarnsomsorgen erbjuds skolskjuts de dagar då man inte har skolbarnsomsorg – och att i dessa fall det upprättas ett schema över skolskjuts för den enskilde eleven.

 

Lars Andersson
Fullmäktigeledamot (s)
Riddarhyttan 2008-02-27