KSO-Logg – Vecka 17

Politiska ledningen och tjänstemannaledningen i kommunen har träffats denna vecka. Det känns bra – utbyte av tankar och förtroende byggs.

Har tillsammans med Stig H (KSO Fagersta) och Kenneth Ö (KSO Norberg) träffat landstingspolitiker i torsdags och försökt påverka dessa så att VL-Busslinje 500 mellan Avesta och Köping kan fortsätta i nuvarande omfattning.

Besökte Teatermaskinen i Skräppbo Skola på torsdagsmorgonen och informerade mig om teatergruppens planer. Ambitionerna är stora och projekten många. Läs mera här www.teatermaskinen.com.

Kommunstyrelsen i onsdags och förberedelserna inför KS AU 5/5 har också tagit sin tid.

mm mm

Riddarhyttan dag som ovan
Lars Andersson
KSO Skinnskattebergs kommun

fotnot: KSO = Kommunstyrelsens Ordförande

Ang avvecklingen av Heds Skola

Detta är ett inlägg som svar till olika insändare i lokalpressen, Fagersta-Posten och Bergslagsbladet. Förhoppningsvis kommer min text att publiceras där under kommande vecka

Förslaget från Majoritetskoalition i Skinnskatteberg om att lägga ner skolan i Hed måste ses i ett vidare perspektiv. Under de senaste 10 åren har flera olika utredningar gjorts, som alla kommit till slutsatsen att Skinnskattebergs kommun måste se över sin skolstruktur för att komma till rätta med kostnaderna inom skolans område. Dessa slutsatser har dragits i ett läge när ekonomin har varit gynnsammare för kommunen än den är idag.

Under de senaste åren har den privata konsumtionen i Sverige expanderat på den offentliga sektorns bekostnad. Den borgerliga regeringen har under mandatperioden sänkt skatterna med ca 80 miljarder kronor. Välfärden håller på att monteras ner. Kommunernas ekonomi har försämrats.

Till detta kommer den djupa lågkonjunktur som nu råder. Skatteintäkterna för samhället har sjunkit drastiskt. Under beredningen av 2009 års budget, från februari 2008 fram till nu, har prognoserna för Skinnskattebergs kommuns skatteintäkter minskat med 7,2 miljoner, då är vår skattehöjning med 50 öre inräknad, motsvarande en förstärkning av ekonomin med 3,9 miljoner för innevarande år. När vi nu arbetar med budget 2010 räknar vi att behöva sänka kostnaderna ytterligare.

Genom att avveckla Heds skola beräknar vi i Majoritetskoalitionen att kunna spara minst 1 miljon kronor i 2010 års budget. Även andra sektorer i kommunen kommer att tvingas prioritera bort verksamheter. Vi återkommer med uppgifter om vad dessa besparingar kommer att ge.

Att föreslå en nedläggning av en byskola är inget lätt beslut att fatta. För föräldrar och barn i södra kommundelen innebär en avveckling av Heds skola att barnen kommer att erbjudas skolgång i Skinnskatteberg på Sotvretsgården och Centralskolan. När det gäller fritidshem kommer man att kunna välja mellan en placering på Nyhammar med skolskjuts till och från centralorten eller fritidshemsplats på centralorten beroende av var man som förälder väljer att placera sitt barn.

Full helårseffekt av denna besparing förutsätter att skolbyggnaden säljs. På samma sätt som den nye ägaren av Färna skola hyr ut en del av byggnaden till kommunal verksamhet, räknar vi med att en ny ägare av Heds skola skall kunna hyra ut gymnastiksalen i Hed för föreningarnas aktiviteter.

Att flytta förskoleverksamheten från Nyhammar till skolbyggnaden i Hed är en idé som tidigare har diskuterats och som avvisats på flera olika grunder. Miljön, trafiken, lokalerna var då argumenten som användes mot denna idé. Vi menar att en sådan lösning med största sannolikhet dessutom också skulle vara provisorisk eftersom kommunen skulle ha svårt att på sikt bära driftskostnaderna. Investeringar i en ombyggnation i storleksordningen 600.000 till 900.000 kr skulle också behöva göras. Vi menar att Nyhammars Förskola och miljön runt omkring är bättre för förskoleverksamheten.

Ett tjänstemannaförslag har arbetats fram som går ut på att Förskoleklassen och skolår 1 bereds plats på Nyhammars förskola och att enbart eleverna i skolår 2 och uppåt åker upp till Skinnskatteberg. Om kommunstyrelsen på onsdag finner detta förslag intressant och om förslaget är kostnadsneutralt kommer vi att titta vidare på det.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

KSO-Logg – Vecka 16

I Torsdags eftermiddag var jag på ett möte med Norra Västmanlands Samordningsförbund. Intressant.
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan i Västmanland, Arbetsförmedlingen i Västmanland, Landstinget Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.
Syftet med förbundet är att underlätta och förbättra möjligheterna för de människor som är i behov av rehabiliteringsinsatser av olika slag.
På förbundets hemsida www.samordningnv.se kan du läsa mera om pågående projekt inom förbundet.

Veckan innehöll också bl a fortsatt arbete med utvecklingsarbetet i skolan, planering av KS, planering av Folkhälsoråd samt gratulationer till årets Företagare i kommunen Wenche Engström.

Jag har också skrivit på ett svar till de insändare som var publicerade i Fagersta-Posten den 17 april ang avvecklingen av Heds skola.

Riddarhyttan dag som ovan
Lars Andersson

fotnot: KSO = Kommunstyrelsens Ordförande

Första veckan avklarad på KS-ordförandestolen!

Första veckan på KS-ordförande stolen är nu avklarad. Det känns spännade och ansvarsfullt att få ta över Kommunalrådsuppdraget.

Vi i den nya majoriteten har stora ambitioner när det gäller att utveckla Skinnskattebergs kommun, samtidigt som vi kommer att jobba för  att kommunens ekonomi skall vara i god ordning, trots det minskade skatteunderlaget som kommunen drabbas av nu i samband med lågkonjunkturen.  Detta kommer att kräva återhållsamhet och besparingar i verksamheterna samtidigt som vi satsar på vissa områden.

Den miljon som vi har avsatt för utveckling här i Skinnskatteberg kommer att till största delen användas för att få igång en process i grundskolan som leder till förbättrade resultat och en bättre arbetsmiljö för barn och vuxna. En politisk arbetsgrupp är tillsatt som redan har kommit långt i en utvecklingsdialog med berörda parter inom skolans område.

En viktig företeelse som jag har börjat tränga in i denna första vecka är alla de samarbetsorgan som kommunen är med i både regionalt i norra länsdelen samt på länsnivå.

Vid fullmäktige i måndags fick vi i majoriteten en minoritetsåterremiss mot oss från de Borgerliga Allianspartierna på vårt förslag om nedläggning av skolan i Hed. Denna fråga kommer vi nu att jobba vidare med direkt efter påsk.

Ha en GLAD PÅSK
Lars A

Fullmäktige 6 april

I morgon är det fullmäktige i Skinnskatteberg. Efter alla turer som varit runt vem som skall styra vår kommun är det äntligen dags att välja de kommunstyrelseledamöter som skall sitta fram till nästa val 2010.

När vi i majoritetskoalitionen entledigade den sittande kommunstyrelsen i februari och därmed de borgerliga alliansledamöterna från sina ordförandeposter blev som bekant beslutet inhiberat av Länsrätten efter två olika överklaganden från 4 st borgerliga politiker.

Den borgerliga Alliansen återtog KS-ordförandeposterna i utskotten. Men efter en kort period avgick Alliansen frivilligt när de äntligen insåg det omöjliga i att styra i minoritet. Provisoriska val fick då göras i ”den gamla Kommunstyrelsen” till utskotten.

Rörigt – Ja!

Men imorgon måndag kommer alltså Kommunfullmäktige att förätta nya val och delvis en ny kommunstyrelse kommer att väljas. På KS den 14 april kommer sedan nya val av utskott att ske.

Och jag har skrivit en motion till den Socialdemokratiska Partikongressen i höst om att Kommunallagens 4 kap. § 10a skall ses över så att inte flera kommuner behöver utstå det vi i Skinnskatteberg har råkat ut för.

Den demokratiska gången måste kunna få ha sin gång även i kommunerna när majoritetsförändringar sker i den lokala politiken.

Läs mera här:

www.utveckling-skinnskatteberg.se