Detta är ett inlägg som svar till olika insändare i lokalpressen, Fagersta-Posten och Bergslagsbladet. Förhoppningsvis kommer min text att publiceras där under kommande vecka

Förslaget från Majoritetskoalition i Skinnskatteberg om att lägga ner skolan i Hed måste ses i ett vidare perspektiv. Under de senaste 10 åren har flera olika utredningar gjorts, som alla kommit till slutsatsen att Skinnskattebergs kommun måste se över sin skolstruktur för att komma till rätta med kostnaderna inom skolans område. Dessa slutsatser har dragits i ett läge när ekonomin har varit gynnsammare för kommunen än den är idag.

Under de senaste åren har den privata konsumtionen i Sverige expanderat på den offentliga sektorns bekostnad. Den borgerliga regeringen har under mandatperioden sänkt skatterna med ca 80 miljarder kronor. Välfärden håller på att monteras ner. Kommunernas ekonomi har försämrats.

Till detta kommer den djupa lågkonjunktur som nu råder. Skatteintäkterna för samhället har sjunkit drastiskt. Under beredningen av 2009 års budget, från februari 2008 fram till nu, har prognoserna för Skinnskattebergs kommuns skatteintäkter minskat med 7,2 miljoner, då är vår skattehöjning med 50 öre inräknad, motsvarande en förstärkning av ekonomin med 3,9 miljoner för innevarande år. När vi nu arbetar med budget 2010 räknar vi att behöva sänka kostnaderna ytterligare.

Genom att avveckla Heds skola beräknar vi i Majoritetskoalitionen att kunna spara minst 1 miljon kronor i 2010 års budget. Även andra sektorer i kommunen kommer att tvingas prioritera bort verksamheter. Vi återkommer med uppgifter om vad dessa besparingar kommer att ge.

Att föreslå en nedläggning av en byskola är inget lätt beslut att fatta. För föräldrar och barn i södra kommundelen innebär en avveckling av Heds skola att barnen kommer att erbjudas skolgång i Skinnskatteberg på Sotvretsgården och Centralskolan. När det gäller fritidshem kommer man att kunna välja mellan en placering på Nyhammar med skolskjuts till och från centralorten eller fritidshemsplats på centralorten beroende av var man som förälder väljer att placera sitt barn.

Full helårseffekt av denna besparing förutsätter att skolbyggnaden säljs. På samma sätt som den nye ägaren av Färna skola hyr ut en del av byggnaden till kommunal verksamhet, räknar vi med att en ny ägare av Heds skola skall kunna hyra ut gymnastiksalen i Hed för föreningarnas aktiviteter.

Att flytta förskoleverksamheten från Nyhammar till skolbyggnaden i Hed är en idé som tidigare har diskuterats och som avvisats på flera olika grunder. Miljön, trafiken, lokalerna var då argumenten som användes mot denna idé. Vi menar att en sådan lösning med största sannolikhet dessutom också skulle vara provisorisk eftersom kommunen skulle ha svårt att på sikt bära driftskostnaderna. Investeringar i en ombyggnation i storleksordningen 600.000 till 900.000 kr skulle också behöva göras. Vi menar att Nyhammars Förskola och miljön runt omkring är bättre för förskoleverksamheten.

Ett tjänstemannaförslag har arbetats fram som går ut på att Förskoleklassen och skolår 1 bereds plats på Nyhammars förskola och att enbart eleverna i skolår 2 och uppåt åker upp till Skinnskatteberg. Om kommunstyrelsen på onsdag finner detta förslag intressant och om förslaget är kostnadsneutralt kommer vi att titta vidare på det.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser