Möte med Hollandsfamiljerna och intressant omvärldsanalys

KSO-logg vecka 43
Ett axplock från veckan som gick:

Veckan började med ett möte i Västerås. SUV = Samarbete för Utveckling av Västmanland. Länsstyrelsen inbjöd. tal om strandskydd, transportplaner, varselsamordning, infrastruktur och tillväxtprogram!

Ett kvällsmöte med kommunens nya Holländska familjer blev mycket uppskattat.

Vice ordf N-G och jag har hunnit med en tankesmedja över en kopp kaffe i Darsbo.

Ett pressmeddelande om Budgetförslaget inför 2010 har jag skickat till media. Detta kan du läsa här nedan!

Kommande Arbetsutskott och Kommunstyrelse har beretts och tid för inläsning, brevskrivande postsortering har också funnits.

Veckan avslutades med en temadag och VKL-möte på Lantbruksgymnasiet i Saladamm. Mycket intressant föreläsning av Fredrik Svensson, Rektorsakademien med en betraktelse över samhällsutvecklingen globalt och här hemma. Vill du ta del av hans tankar? Klicka här så kommer du till hans blogg.

Förslag till budget 2010 – Skinnskatteberg

Vid Kommunstyrelsens Arbetsutskott förra veckan fastställdes det förslag till budget för 2010 och den verksamhetsplan 2011/2012 som Kommunstyrelsen nu skall ta ställning till den 3 november för att sedan fastställas av Kommunfullmäktige den 23 november.

Arbetsutskottet som tillika utgör kommunens budgetberedning föreslår att ekonomistyrningsreglerna skall fastställas enligt ett upprättat förslag, vilket bl a innebär att resultatbudgeten skall ge ett överskott/ en ökning av eget kapital med 1,75%.

Såväl kommunalskatten som fasta arvoden och sammanträdesersättningar till förtroendevalda föreslås bli oförändrade. Kommunalskatten i Skinnskatteberg är 22,39 kr.

Partistödet föreslås också bli oförändrat och utgå i form av ett grundstöd på 15.000:- per parti i fullmäktige och ett mandatstöd med 2000:- per mandat.

Precis som inför budget 2009 föreslås 1 miljon kronor avsättas till utvecklingsmedel. Under 2009 har utvecklingsmedel använts för att bekosta den satsning på skolutveckling som nu sker i Skinnskatteberg.

Avgifter för VA, slamtömning, renhållning höjs med ca 2-3%.

Trots att invånarantalet under hösten har stigit med ca 40 personer är Arbetsutskottet försiktigt i sina antaganden när det gäller befolkningsutvecklingen och fastslår att skatteintäkter och skattebidrag skall beräknas utifrån ett invånarantal på 4550 medborgare för åren 2010-2012.

Utifrån den preliminära budgetram som fullmäktige fastställde i juni har chefsgruppen arbetat fram ett förslag till fördelning av resurserna. Arbetsutskottet, Tekniska utskottet och Utbildning och Kulturutskottet får göra besparingar med ca 4% medan Vård och omsorgsutskottet får en utökning med 1,4% jämfört med budget 2009. Den politiska Budgetberedningen ställer sig bakom denna fördelning.

Vid fullmäktigemötet i juni fastställdes de preliminära budgetramarna för 2010 till 190 miljoner kronor för verksamheterna samt 1 miljon till utvecklingsmedel och 3 miljoner till löneökningar, alltså totalt 194 miljoner kronor.

Vid förra veckans Arbetsutskott föreslås budgetramen öka till 196,5 miljoner kronor. Regeringens extra pengar till kommunerna gör att utbildnings- och kulturutskottets ram kan utökas. Anledningen är att nya regler inom skolans område för 2010 har tillkommit vad gäller bl a avgifter till friskolor samt interkommunala avgifter till fritidshem och förskoleklasser för elever som går i andra kommuner. Dessutom kan Arbetsutskottets budgetram utökas för förstärkning inom kommunens näringslivsarbete samt inom kultur- och fritidsområdet. Ett litet bidrag för körstämmans fortsatta existens föreslås också.

När det gäller kommande investeringar, så fullföljer kommunen ombyggnationen och upprustningen av Hemgården och Centralskolan. De avslutande kostnaderna för detta är 3,7 resp 5,1 miljoner för 2010. För 2010 finns också 7,5 resp 6,0 miljoner kronor avsatt för reningsanläggningarna i Skinnskatteberg och Riddarhyttan samt för ny vattenledning från Färna.

Det var ett enigt Arbetsutskott som ställde sig bakom förslaget till budget 2010.

Robertsforsseminarium och Länspolismästarbesök

KSO-logg vecka 42
Ett axplock från veckan som gick:

Började med en heldag tillsammans med Margareta Israelsson, socialdemokratisk riksdagskvinna.
Vi hann:
* samtala med kommunhusets personal i fikarummet
* besöka Korpen – vårt Kulturhus och samtala med Staffan Bergman
* äta lunch hos Edithas wok
* lyssna på Leif Rolén som berättade om skolutvecklingsprojektet
* besöka två niondeklasser
* träffa dansgruppen Noll Corpus
* dela ut flygblad utanför Konsum
* dricka kaffe och samtala med delar av Arbetarekommunens styrelse.
En mycket givande dag!

Kommunstyrelsens AU fastställde budgetförslaget som skall tas av KS och sedan Fullmäktige i november. Återkommer med mera information om detta.

I onsdags besökte kommunchefen och jag Robertsfors och berättade om vår kommuns organisation – Kommunstyrelse med utskott och inga nämnder. Några andra grannkommuner, Nordmaling och Norsjö var också där och det blev ett bra och lärorikt seminarium.

Länspolismästaren har besökt Skinnskatteberg, vi pratade om hur vi skall jobba för att bekämpa brott, skadegörelse, droger mm.
Kanske låta Brottsförebyggande frågor få ett eget råd och inte ingå i Folkhälsan. Vi får se!

Kommunen har valsat runt i media denna vecka på grund av vår höga ökning i procent av försörjningsstödet. Det är ledsamt att denna ökning har skett, 69% är mycket, men i reella tal handlar det om en ökning från ca 40 individer upp till 60 av kommunens totala befolkning på 4588 invånare. Allting går att bevisa med statistik.

Fredagen har gått åt till att sortera post av både elektronisk och pappers art.

Några punkter i almanackan nästa vecka:
* SUV – Samverkan för utveckling av Västmanlands län (Landshövdingen inbjuder)
* Möte med våra nya Holländska invånare
* VKL-möte i Sala (Västmanlands Kommuner och landsting)
* samt lite av varje, mötesberedningar, protokolljustering och brevskrivning

Trevlig helg!

Angående Bergslagens Folkhögskolas framtid

Styrelsen för Bergslagens Folkhögskola har denna vecka bestämt sig för att lämna Landstingets lokaler i Skinnskatteberg.

När jag övertog Kommunstyrelseordförandeposten i Skinnskattebergs kommun i april 2009, blev jag varse att Bergslagens Folkhögskola hade initierat en hyresdiskussion med Landstinget i Västmanland – hyresvärden. Ett brev hade skickats till Landstinget i början av året med begäran om att diskutera hyran. Inget svar hade kommit från Landstinget. Jag träffade Arent Persson, rektor, vid ett par tillfällen innan sommaren och diskuterade problemet. Jag kontaktade mina partikamrater (s) i Landstinget, Agneta Fleismark och Denise Norström, de lovade att ta upp frågan med majoriteten – den borgerliga Alliansen i Landstinget. Ingen reaktion från Landstingsledningen.

Min uppfattning/förhoppning var då före sommaren, att om det gick att hitta en lösning på hyresproblematiken, hitta en kompromiss, så skulle Folkhögskoleverksamheten kunna fortsätta i Folkhögskolelokalerna i Skinnskatteberg, om än i bantad form.

Vid en gemensam studieresa med VKL Västmanlands Kommuner och Landsting i slutet av augusti väckte jag hyresfrågan med Torsten Källberg (fpl) Landstinget och Mats Gunnarsson (tjänsteman). Deras uppfattning var att det antagligen skulle gå att hitta en lösning när det gällde hyresnivån och att Landstinget skulle erbjuda en acceptabelt bud. Jag var då, i augusti fortfarande optimistisk och tänkte att det möte som man utlovade att kalla till skulle lösa problematiken med hyresnivån, och att därmed verksamheten skulle kunna bli kvar i Skinnskatteberg.

En kallelse till ett möte kom så småningom. Den 5:e oktober skulle vi träffas. Landstingsrepresentanter, Folkhögskolerepresentanter och KS Ordförandena i Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

Då blev jag kallad till ett förmöte – den 21 september – med Arent Persson och Tomas Aronsson. Vid detta samtal förstod jag plötsligt att ledningen för Bergslagens Folkhögskola mentalt hade börjat flytta ut ur Landstingets lokaler i Skinnskatteberg. Den utdragna hyresprocessen med Landstinget, de allt för stora lokalerna, de omoderna elevbostäderna och problem med att få budget att gå ihop i befintliga lokaler hade gjort att tanken på att hitta alternativ till befintliga lokaler hade vuxit sig starka. Flera intressanta koncept fanns, Norberg, Hallstahammar; Ett ”splittrat alternativ” med lokaler i Lärcenter, Sture, Korpen mm. i Skinnskatteberg fanns också med i bilden.
Då den 21 september – vid förmötet – insåg jag plötsligt att jag lagt energi på fel upplägg. Folkhögskoleledningen var tydliga på att som situationen nu var, så letar de efter alternativa lösningar för Bergslagens Folkhögskola. Därför framförde jag ytterligare ett Skinnskattebergsalternativ. Den skollokal som just nu innehåller skola F-1, fritidshem och en Förskolegrupp, Sotvretsgården. Skulle den lokalen kunna vara intressant?
Sotvretsgården kommer på längre sikt inte att behöva användas av skolan i Skinnskatteberg i sin helhet, alla förskoleklasser och grundskoleklasser kommer att rymmas i Centralskolan, i takt med att elevkullarna blir mindre.

Sotvretsgården skulle då ha kunnat vara ett bra alternativ för Bergslagens Folkhögskola.
Den 9 oktober besökte jag tillsammans med Arent Persson lokalerna för att skolans rektor skulle kunna få en snabb översikt hur lokalerna ser ut.

När det gäller bostäder för eleverna finns lägenheter i närbelägna hyreshus, både i kommunala och i privata hyresbostäder.
Närhet till Skinnskattebergs lilla centrum. 200-300m – är en fördel.

Samarbete med Skinnskattebergs kommun och utnyttjande av andra lokaler för Folkhögskolans speciella enstaka behov torde vara fullt möjligt att genomföra. Korpen, Sture, Gymnastiksal, Sporthall mm

I Radio Västmanland uttalar sig nu Tomas Aronsson för ledningen för Bergslagens Folhögskola och säger att man upplevt ett ointresse från Skinnskattebergs kommun under de senaste åren…. ”kommunen inte varit lika progressiv och aktiv under senare år i att skapa relationer och diskussioner med folkhögskolan”

Vad Alliansen i Skinnskatteberg gjorde under sina två år som kommunledning när det gäller denna fråga vet inte jag, men jag vet att jag har jobbat för att Landstingsledningen och Folkhögskoleledningen skulle kunna mötas, tala med varandra och också komma överens om en förlängning av hyreskontraktet. Allt för sent förstod jag att det gällde att hitta alternativa lokaler.

Nu är det stor risk för att vi i Skinnskatteberg tappar Folkhögskolan och att Landstinget kommer att stå utan hyresgäster i Folkhögskolelokalerna om något år.
Frågan är: Vad tänker Landstingsledningen göra med Folkhögskolelokalerna nu?

Ovanligt innehållsrik vecka!

KSO-logg vecka 41
Ett axplock ur en ovanligt innehållsrik vecka:

Företagsbesök på Karmansbo Herrgård i början av veckan. En konferensanläggning i kommunens södra del, som finns i en vacker 1700-talsmiljö. Bed and breakfast och kafé med kakbuffe´under sommarmånaderna. Läs mera här: www.karmansboherrgård.se.

Möte om Folkhögskolans framtid. Tyvärr har tiden runnit iväg. Chansen att få behålla Bergslagens Folkhögskola i Skinnskatteberg har minskat. Jag återkommer i frågan.

Givande majoritetsmöte inför KS och Budgetberedning. Vi enades om att agera mot den negativa trend som finns i kommunen nu med skadegörelse, klotter, misshandel, ökad drogtillgång.

Har träffat länsstyrelsens representanter som inspekterar vår krisberedskap. Intressant. Många saker att tänka på. Kommunstyrelsens AU utgör Krisledningsnämnd.

Ett Kommunstyrelsemöte med många inbjudna gäster. Norra Västmanlands samordningsförbund – info, VKL-ledningen med genomgång av beslutet om att medfinansiera Citybanan, IT-avdelningen med utbildning runt kommunens nya epostsystem. Dessutom beslutade vi att föreslå fullmäktige att Översiktsplanen skall revideras.

Dagens Eko P1 har varit på besök och förhört sig om hur lågkonjunkturen har slagit i vår lilla kommun, hur försörjningsstödet har ökat och hur vi har klarat ut detta. Sänds i början av nästa vecka.

Har haft samtal med kommunledningen och polisen om situationen i vårt samhälle när det gäller förstörelse, klotter, misshandel och ökad drogtillgång. Positivt mottagande. Inom kort börjar ett fältarbete på helgnätterna, samarbetet med polisen stärks och initiativ kommer att tas för att få igång vuxenvandringar under helgkvällarna.

På onsdagskvällen hade vi Arbetarekommunmöte med många nya medlemmar. Glädjande!

Hela torsdagen ägnades åt att bereda budgeten för 2010. Alla utskott i KS, Miljö och Byggnadsnämndens AU samt chefstjänstemännen deltog. I de ekonomiska prognoserna för 2010 kan skönjas en liten ljusning och invånarantalet har stiget med 40 sedan i somras. Det är glädjande. Samtalen fördes i en kretiv anda.

Idag på fredagen har jag träffat kommunalråd, landstingspolitiker och riksdagsmän (s) i Västerås och haft en genomgång av det politiska läget. Den borgerliga regeringen fortsätter att låna för att kunna sänka skatterna – mycket märkligt tänkt, tycker jag.

Har träffat rektorn på Folkhögskolan för att ev hitta nya alternativa lokaler i Skinnskattebergs kommun för Bergslagens Folkhögskolas räkning. Klockan är en sekund i 12 när det gäller den frågan.

Svarade på Alliansens insändare från i måndags. Kommer i Fagersta-Posten på onsdag.

Vill du få ett meddelande i din webläsare när jag uppdaterar min blogg?
Klicka här

Välkomna tillbaka!

Landshövdingsbesök och NVU-möte

KSO-logg vecka 40

Ett axplock:

Veckan började med fullmäktige. Vi tog delårsbokslutet ( ganska mycket har hunnit hänt första halvåret ) och diskuterade inköp av Leif Ahnlunds tavla. Den frågan återremmiterades till KS. Så kan det vara.

Nye Landshövdingen Ingemar Skogö har besökt Skinnskatteberg. Vi utbytte tankar och åkte runt i kommunen och tittade på olika projekt där Länsstyrelsen är med och finansierar: Planfria korsningen, sågplanssaneringen i Riddarhyttan och Teatermaskinens byggnationer vid Skräppbo skola. Besöket avslutades på Kafé Lokstallet 1093. Givande diskussioner med statens represemtant i länet. Läs mera om Länsstyrelsen här: Klicka

NVU:s direktionsmöte och planeringsdagar utmynnade i att ett beslut fattades att genom samordning mellan de olika utbildningslinjerna, så går det att rädda kvar samtliga nu existerande program på gymnasieskolan. Det känns bra.
Veckan avslutades med ett samhällsråd och ett VKL-möte i Västerås. samhällsrådet är eniga om att bekämpa den organiserade brottsligheten i Länet. VKL-mötet diskuterade och beslutade om finansieringen av Citybanan i Västerås.