Styrelsen för Bergslagens Folkhögskola har denna vecka bestämt sig för att lämna Landstingets lokaler i Skinnskatteberg.

När jag övertog Kommunstyrelseordförandeposten i Skinnskattebergs kommun i april 2009, blev jag varse att Bergslagens Folkhögskola hade initierat en hyresdiskussion med Landstinget i Västmanland – hyresvärden. Ett brev hade skickats till Landstinget i början av året med begäran om att diskutera hyran. Inget svar hade kommit från Landstinget. Jag träffade Arent Persson, rektor, vid ett par tillfällen innan sommaren och diskuterade problemet. Jag kontaktade mina partikamrater (s) i Landstinget, Agneta Fleismark och Denise Norström, de lovade att ta upp frågan med majoriteten – den borgerliga Alliansen i Landstinget. Ingen reaktion från Landstingsledningen.

Min uppfattning/förhoppning var då före sommaren, att om det gick att hitta en lösning på hyresproblematiken, hitta en kompromiss, så skulle Folkhögskoleverksamheten kunna fortsätta i Folkhögskolelokalerna i Skinnskatteberg, om än i bantad form.

Vid en gemensam studieresa med VKL Västmanlands Kommuner och Landsting i slutet av augusti väckte jag hyresfrågan med Torsten Källberg (fpl) Landstinget och Mats Gunnarsson (tjänsteman). Deras uppfattning var att det antagligen skulle gå att hitta en lösning när det gällde hyresnivån och att Landstinget skulle erbjuda en acceptabelt bud. Jag var då, i augusti fortfarande optimistisk och tänkte att det möte som man utlovade att kalla till skulle lösa problematiken med hyresnivån, och att därmed verksamheten skulle kunna bli kvar i Skinnskatteberg.

En kallelse till ett möte kom så småningom. Den 5:e oktober skulle vi träffas. Landstingsrepresentanter, Folkhögskolerepresentanter och KS Ordförandena i Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

Då blev jag kallad till ett förmöte – den 21 september – med Arent Persson och Tomas Aronsson. Vid detta samtal förstod jag plötsligt att ledningen för Bergslagens Folkhögskola mentalt hade börjat flytta ut ur Landstingets lokaler i Skinnskatteberg. Den utdragna hyresprocessen med Landstinget, de allt för stora lokalerna, de omoderna elevbostäderna och problem med att få budget att gå ihop i befintliga lokaler hade gjort att tanken på att hitta alternativ till befintliga lokaler hade vuxit sig starka. Flera intressanta koncept fanns, Norberg, Hallstahammar; Ett ”splittrat alternativ” med lokaler i Lärcenter, Sture, Korpen mm. i Skinnskatteberg fanns också med i bilden.
Då den 21 september – vid förmötet – insåg jag plötsligt att jag lagt energi på fel upplägg. Folkhögskoleledningen var tydliga på att som situationen nu var, så letar de efter alternativa lösningar för Bergslagens Folkhögskola. Därför framförde jag ytterligare ett Skinnskattebergsalternativ. Den skollokal som just nu innehåller skola F-1, fritidshem och en Förskolegrupp, Sotvretsgården. Skulle den lokalen kunna vara intressant?
Sotvretsgården kommer på längre sikt inte att behöva användas av skolan i Skinnskatteberg i sin helhet, alla förskoleklasser och grundskoleklasser kommer att rymmas i Centralskolan, i takt med att elevkullarna blir mindre.

Sotvretsgården skulle då ha kunnat vara ett bra alternativ för Bergslagens Folkhögskola.
Den 9 oktober besökte jag tillsammans med Arent Persson lokalerna för att skolans rektor skulle kunna få en snabb översikt hur lokalerna ser ut.

När det gäller bostäder för eleverna finns lägenheter i närbelägna hyreshus, både i kommunala och i privata hyresbostäder.
Närhet till Skinnskattebergs lilla centrum. 200-300m – är en fördel.

Samarbete med Skinnskattebergs kommun och utnyttjande av andra lokaler för Folkhögskolans speciella enstaka behov torde vara fullt möjligt att genomföra. Korpen, Sture, Gymnastiksal, Sporthall mm

I Radio Västmanland uttalar sig nu Tomas Aronsson för ledningen för Bergslagens Folhögskola och säger att man upplevt ett ointresse från Skinnskattebergs kommun under de senaste åren…. ”kommunen inte varit lika progressiv och aktiv under senare år i att skapa relationer och diskussioner med folkhögskolan”

Vad Alliansen i Skinnskatteberg gjorde under sina två år som kommunledning när det gäller denna fråga vet inte jag, men jag vet att jag har jobbat för att Landstingsledningen och Folkhögskoleledningen skulle kunna mötas, tala med varandra och också komma överens om en förlängning av hyreskontraktet. Allt för sent förstod jag att det gällde att hitta alternativa lokaler.

Nu är det stor risk för att vi i Skinnskatteberg tappar Folkhögskolan och att Landstinget kommer att stå utan hyresgäster i Folkhögskolelokalerna om något år.
Frågan är: Vad tänker Landstingsledningen göra med Folkhögskolelokalerna nu?

Annonser