Vid Kommunstyrelsens Arbetsutskott förra veckan fastställdes det förslag till budget för 2010 och den verksamhetsplan 2011/2012 som Kommunstyrelsen nu skall ta ställning till den 3 november för att sedan fastställas av Kommunfullmäktige den 23 november.

Arbetsutskottet som tillika utgör kommunens budgetberedning föreslår att ekonomistyrningsreglerna skall fastställas enligt ett upprättat förslag, vilket bl a innebär att resultatbudgeten skall ge ett överskott/ en ökning av eget kapital med 1,75%.

Såväl kommunalskatten som fasta arvoden och sammanträdesersättningar till förtroendevalda föreslås bli oförändrade. Kommunalskatten i Skinnskatteberg är 22,39 kr.

Partistödet föreslås också bli oförändrat och utgå i form av ett grundstöd på 15.000:- per parti i fullmäktige och ett mandatstöd med 2000:- per mandat.

Precis som inför budget 2009 föreslås 1 miljon kronor avsättas till utvecklingsmedel. Under 2009 har utvecklingsmedel använts för att bekosta den satsning på skolutveckling som nu sker i Skinnskatteberg.

Avgifter för VA, slamtömning, renhållning höjs med ca 2-3%.

Trots att invånarantalet under hösten har stigit med ca 40 personer är Arbetsutskottet försiktigt i sina antaganden när det gäller befolkningsutvecklingen och fastslår att skatteintäkter och skattebidrag skall beräknas utifrån ett invånarantal på 4550 medborgare för åren 2010-2012.

Utifrån den preliminära budgetram som fullmäktige fastställde i juni har chefsgruppen arbetat fram ett förslag till fördelning av resurserna. Arbetsutskottet, Tekniska utskottet och Utbildning och Kulturutskottet får göra besparingar med ca 4% medan Vård och omsorgsutskottet får en utökning med 1,4% jämfört med budget 2009. Den politiska Budgetberedningen ställer sig bakom denna fördelning.

Vid fullmäktigemötet i juni fastställdes de preliminära budgetramarna för 2010 till 190 miljoner kronor för verksamheterna samt 1 miljon till utvecklingsmedel och 3 miljoner till löneökningar, alltså totalt 194 miljoner kronor.

Vid förra veckans Arbetsutskott föreslås budgetramen öka till 196,5 miljoner kronor. Regeringens extra pengar till kommunerna gör att utbildnings- och kulturutskottets ram kan utökas. Anledningen är att nya regler inom skolans område för 2010 har tillkommit vad gäller bl a avgifter till friskolor samt interkommunala avgifter till fritidshem och förskoleklasser för elever som går i andra kommuner. Dessutom kan Arbetsutskottets budgetram utökas för förstärkning inom kommunens näringslivsarbete samt inom kultur- och fritidsområdet. Ett litet bidrag för körstämmans fortsatta existens föreslås också.

När det gäller kommande investeringar, så fullföljer kommunen ombyggnationen och upprustningen av Hemgården och Centralskolan. De avslutande kostnaderna för detta är 3,7 resp 5,1 miljoner för 2010. För 2010 finns också 7,5 resp 6,0 miljoner kronor avsatt för reningsanläggningarna i Skinnskatteberg och Riddarhyttan samt för ny vattenledning från Färna.

Det var ett enigt Arbetsutskott som ställde sig bakom förslaget till budget 2010.

Annonser