VL-möte och Arbetsmiljökurs

KSO-logg vecka 48
Ett axplock från veckan som gick:

Fullmäktigemötet i måndags antog budget 2010 i enighet. Se särskilt inlägg nedan.

Har medverkat vid en intressant kursdag som SKL anordnade om Arbetsmiljöfrågor. Bra att få klarlagt kommunstyrelsens ansvar!

KS-ordförandena i Fagersta-Norberg- Skinnskatteberg träffades i onsdags på fm. På em Lönenämnd i Hedemora och KS-ordförandeträff denna gång även med Avesta och Hedemora.

KS AU-beredning på torsdagen (initierar en diskussion om att kommunen borde införa rättvisemärkt kaffe i sina automater), skrivbordsarbete och planering med Kch.

Veckan avslutades i Västerås med Lokaltrafikens ägarmöte.

Nästa vecka:

 • Träff med nya trafikplaneraren på VL
 • Träff med taxi Skbg
 • Majoritetsmöte
 • Företagsbesök – Setra
 • KS
 • Klimatkonvent-AgendA 21 i V-ås
 • Företagsbesök – Gårdsbutiken
 • Ha en bra första advent!

  Ett enigt Kommnfullmäktige fastställde budget för 2010

  Ett enigt Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg antog Kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 vid måndagens Kommunfullmäktigesammanträde.

  Budgeten innebär i korthet följande:

 • Resultatet i budgeten skall ge ett överskott / en ökning av eget kapital med 1,75%, vilket motsvarar ca 3,4 miljoner kronor (mKr)
 • Invånarantalet för beräkning av skatteintäkter och generella skattebidrag är satt till 4550.
 • Kommunalskatten skall vara oförändrad 22,39 kr
 • Fasta arvoden och sammanträdesersättningar skall vara oförändrade.
 • Partistödet skall vara oförändrat, dvs. 15 000 kr per parti och 2.000 kr per mandat i Kommunfullmäktige.
 • Utvecklingsmedel skall avsättas även under 2010 med 1,0 mKr.
 • Förändringar i vissa Taxor kommer att ske. Här är några exempel
  – VA brukaravgifter höjs med ca 3 %
  – Anläggningsavgifter blir oförändrade
  – Slamtömningsavgifterna höjs med ca 2 %
  – Renhållningsavgifterna blir oförändrade
  – Timpriset för allmänna arbeten höjs från 280: – per timme till 305: –
  – Hyror för lägenheter Hemgården höjs med 3 %.
  – Hyror för elevbostäder Kungsgården höjs med 5 %.
 • Utbildning och Kulturutskottet får en tillfällig utökad budgetram med 2,0 mKr med anledning av nya regler som kommit inom skolans område.
 • KS Arbetsutskott får en utökad budgetram med 0.5 mKr för att förstärka och utveckla organisationen kring näringsliv och föreningsservice. I denna ram ingår även ett bidrag till Körstämman med max 50.000:-
 • I grundskolan införs ett resurstilldelningssystem med grundbemanning som innebär en successiv anpassning av personal till antalet elever.
 • Driftbudgetens ram fastställdes till 196,5 mKr
 • Investeringsbudgeten fastställdes till 25,8 mKr för 2010
 • Fullmäktige beslutade också att uppta lån för investeringar på 10 mKr
 • Brottsförebyggande råd i Skinnskatteberg

  Motion till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg

  Till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 23 november 09 lämnar majoritetspartierna (s), (v) och (skbgd) följande viktiga motion:

  Brottsförebyggande råd i Skinnskatteberg

  Under hösten har Skinnskatteberg varit drabbat av skadegörelse, klotter, misshandel, rån mm
  Polisen vittnar om att tillgången på narkotika i kommunen är stor.
  I Skinnskatteberg finns idag ett Folkhälsoråd som bland många olika frågor även behandlar brottsförebyggande åtgärder.
  Syftet med att bilda ett Brottsförebyggande råd skulle vara att lyfta fram de frågor som handlar om att minska brottsligheten och därmed öka tryggheten för invånarna i Skinnskatteberg.
  Arbetet skulle bedrivas i en så bred samverkan som möjligt, mellan kommunens politiska ledning, kommunens verksamheter, närpolisen, organisationer, näringsliv och enskilda medborgare.
  Rådet skulle kunna vara ett forum för utbyte av kunskaper och information om brottsligheten och hur den ska kunna förebyggas.
  Rådet skulle kunna samråda om och samordna arbetet med förebyggande insatser. Varje part skall bidra med sin kunskap till kartläggning av brottsligheten och initiera lämpliga åtgärder för att förebygga och förhindra brott.
  Rådet skulle kunna anlita utomstående experter och informera sig om goda exempel från andra kommuner.
  Redan nu representeras kommunen av en tjänsteman i det Läns-BRナ som polisen har startat.
  KS-ordföranden ingår i ett samhällsråd som övergripande diskuterar dessa frågor på länsnivå.

  Vi föreslår:

  – att Kommunfullmäktige inrättar ett Brottsförebyggande råd i Skinnskatteberg.

  Lars Andersson, Socialdemokraterna
  Fredrik Skog, Vänsterpartiet
  Sune Larsson, Skinnskattebergsdemokraterna

  Småkom och SET

  KSO-logg vecka 47
  Ett axplock från veckan som gick:

  Folkhälsoråd med aktuella frågor och beredning inför nästa KS-möte i början av veckan.

  Träffade Aggi Busiakiewicz, som kommer att jobba med ett spännande projekt som handlar om Samhällsentreprenörfrågor (SET) i våra tre grannkommuner i norra Västmanland. Fagersta-Posten har gjort intervju med mig, som kommer på måndag. Har också besökt Norberg och förberett Lönenämnden nästa vecka.

  På torsdagen var jag på Småkoms höstkonferens i Stockholm. Många matnyttiga funderingar! Bl a diskuterades ungdomsarbetslösheten.

  Veckan avslutades i Västerås med ett VKL-möte. Landshövdingen presenterade sina tankar om hur hans arbete i Västmanland kommer att gå till, vi diskuterade bl a statens roll när det gäller ansvar för infrastrukturen med service i småkommunerna när det gäller försäkringskassa, arbetsförmedling, skattemyndigheten, post, polis mm
  Ett förslag från oss i nv länsdelen om samarbete kring överförmyndarfrågorna skall VKL titta närmare på.

  Ett par-tre halvdagar på kontoret för datajobb, brevskrivande, genomläsningar och telefonsamtal har också hunnits med.

  Nästa vecka:

 • Budgetfullmäktige
 • Arbetsmiljökurs
 • KSO-möte
 • Lönenämnd
 • VL-möte
 • mm
 • Positiv budgetprognos och möte med idrotten!

  KSO-logg vecka 46
  Ett axplock från veckan som gick:

  KS AU i början på veckan beslutade bl a om att tacka nej till blomsterarrangemanget i Ulriksdals Slottspark som en skulle varit en hyllning till det kungliga bröllopet. Se nedan. Dessutom konstaterade vi att budgetuppföljningen 31-10-2009 ser mer positiv ut än på länge. Kanske kan vi nå ett nollresultat tills det är dags för bokslut!

  Ställde in en resa till Stockholm och ordförandedag med Maud Olofsson och Anders Borg. För förkyld. Var istället kvar på hemmaplan och jobbade med VL:s tidtabeller. Resultatet av detta arbete finns det ett inlägg om längre ner i denna blogg. Förhoppningsvis har vi nu tidtabeller som tillgodoser ett grundbehov.

  Har också hunnit träffa representanter från Idrottsförbundet och SISU (idrottens studieförbund). Givande. Här finns resurser att hämta som flera av kommunens idrottsföreningar inte utnyttjar.

  Eftersom det de senaste dagarna varit en livlig diskussion i pressen om Vellinge kommuns behandling av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, har jag beslutat mig för att väcka denna fråga som en diskussionspunkt vid kommande KS. Antalet ensamkommande flyktingbarn har tydligen ökat markant och regeringen ”hotar” med tvångsåtgärder mot kommunerna, för att få flera kommuner att ställa upp och ta emot dessa barn. Anser att vi måste återuppväcka denna fråga och ta en ny diskussion.

  Svar på insändare i Fagersta-Posten har också stått på agendan. Se nedan.

  Vi tänker på framtiden!

  Följande svar på insändare är skickad till Fagersta-Posten:

  Svar till Nick Uhlin (FP 9/11) som vill bli upplyst om vad ”politikerna i Skinnskatteberg” tänker om framtiden.

  I Skinnskattebergs kommun satsar vi nu på skolans framtid. Med hjälp av den utvecklingsmiljon som vi avsatte i budgeten 2009 för detta år har ett genomgripande utvecklingsarbete i skolan startat. Det handlar om att skapa en lugnare skola med bättre studieresultat och en förbättrad arbetsmiljö för både elever och personal. Vi har en ny rektor på plats och arbetet går sakta men säkert framåt. En bit in på det nya året kommer Centralskolans lokaler att vara färdigrustade och skolan kommer då att inrymma alla elever från skolår 2 till 9.

  Parallellt med denna satsning på skolan måste också anpassningar göras.
  Läsåret 04/05 gick ca 500 elever i kommunens skolor, läsåret 10/11 kommer ca 300 elever att gå i kommunens skolor. Anledningen till denna minskning är dels att antalet elever i årskullarna har minskat, Friskolan i Riddarhyttan har startat, elever har börjat i Lindgårdskolan i Fagersta och Malmaskolan i Kolsva. Självklart måste förändringar i personalstyrkan göras.

  Med den anpassning av resurser som nu sker, kommer det från och med hösten att finnas 10 lärare per 100 elever i Skinnskatteberg. Detta är en anpassning till en nivå som är i paritet med övriga landet, till och med en bit över. Kuratorsverksamheten har ökats från en halv till två tjänster och beslut om att inrätta en skolpsykologtjänst på 25% är fattat. Den tjänsten ska delas med några grannkommuner.

  Alla elever kommer att undervisas av behöriga lärare. När det gäller barn som har en uttalad funktionsnedsättning kommer stöd givetvis att ges i enskilda fall utifrån beslut från rektor.

  Inför budget 2010 avsätter vi en ny miljon till utveckling, där nya medel kommer att kunna disponeras av skolan för att en fortsatt positiv utveckling ska kunna ske.

  Vi tänker på framtiden för skolan i Skinnskatteberg!

  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Nya VL-turlistor 13 december!

  Från och med den 13 december kommer nya turlistor att gälla för VL-trafiken i kommunen och länet. Vi i kommunledningen har förhandlat fram några ytterligare turer som inte fanns med i det första förslaget till tidtabell som funnits ute på remiss och som en del medborgare har haft synpunkter på.

  Komplett turlista kommer, att förutom i tryckt form, även att finnas på VL:s hemsida, kommunens hemsida samt dessutom ingå i de webbaserade sökfunktioner som finns att tillgå.

  För tydlighetens skull redogör jag här för de turer som tillkommer utöver grundförslaget fr o m 13 december:

  Linje 56
  fr Färna till Skinnskatteberg kl 7.25 med anslutning till Fagersta, måndag-fredag.
  fr Skinnskatteberg till Färna kl 16.45 med anslutning från Fagersta och anslutning mot Bernshammar i Färna, måndag-fredag.

  Linje 81
  Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 6.00 med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-fredag.
  Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 12.00 med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-fredag.

  Samtliga dessa fyra turer kommer att bli anropsstyrda.

  Kommunen har budgeterat 1.630.000:- för år 2010 för ”våra egna” linjer: 56, 81, 83.
  Ovanstående utökning ryms inom denna ram.
  Stomlinjetrafiken, dvs linje 500 betalas via Landstingsskatten.

  Kompletta turlistor kommer inom kort att finnas på kommunens hemsida!

  Att ha en väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för att människor skall kunna bo och verka i olika delar av kommunen.
  Denna slutgiltiga turlista för perioden 13 december 2009 till 19 juni 2010 har tillgodosett vissa av de synpunkter som inkommit från olika medborgare och tillgodoser nu förhoppningsvis ett grundbehov.
  Planeringen av den turlista som skall gälla efter 19 juni 2010 börjar direkt på nya året. Synpunkter mottages gärna!