Pressmeddelande

Till den socialdemokratiska partikongressen som just avslutats skrev jag en motion, som senare hela Arbetarekommunen (s) i Skinnskatteberg ställde sig bakom.
Motionen handlar om den paragraf i Kommunallagen som de borgerliga partierna hänvisade till när de under ett antal månader i vintras inte lämnade sina ordförandeposter i Skinnskattebergs kommun trots att de hade tappat majoriteten både i fullmäktige och kommunstyrelse.
I mars avgick de till slut frivilligt.
Motionen föreslår att Partikongressen skall uppmana de Socialdemokratiska riksdagsmännen att i riksdagen verka för att kap 4 § 10a i Kommunallagen granskas och omformuleras så att den inte i fortsättningen kan användas för att bromsa en demokratisk process.

Partistyrelsen kommenterar min motion på följande vis:

I motion I65 föreslås att en översyn ska göras av kommunallagens 4 kap § 10a i syfte att en förändrad majoritet i fullmäktige och nämnd/styrelse inte ska vara förhindrad att återkalla uppdragen för sittande nämnd/styrelse. De förhållanden som beskrivs i motionen, att ordförande i nämnder och styrelser i en kommun väljer att sitta kvar trots att de inte företräder en majoritet i fullmäktige och dessutom väljer att laglighetspröva försöken till att avsätta dem, visar på en mycket märklig demokratisyn hos de borgerliga partierna i Skinnskatteberg.
För partistyrelsen är det uppenbart att den beskrivna situationen borde lett till omedelbar avgång av de borgerliga ordförandena. Den lagparagraf som det refereras till i motionen har som syfte att förhindra den handlingsförlamning som kan uppstå när en kommun har olika majoriteter i nämnder och styrelser än i fullmäktige. I förarbetena till lagstiftningen finns inget beskrivet som täcker in den situationen som beskrivs i motionen. Lagstiftarna har helt enkelt förutsatt att den nämnd/styrelseordförande som inte har majoritet i vare sig styrelse eller fullmäktige frivilligt ska avgå.
Denna typ av agerande skadar både den kommunala verksamheten och allmänhetens förtroende för kommunalpolitiker, oavsett partitillhörighet. Den lokala politiken riskeras att förvandlas till en fars istället för att handla om viktiga sakpolitiska frågor. Partistyrelsen menar därför att det bör finnas en laglig möjlighet att återkalla uppdragen för en hel styrelse eller nämnd även när styrelsens eller nämndens presidium har en annan majoritet än den i fullmäktige och styrelse/nämnd och att kommunallagen bör kompletteras med detta.

Under söndagen, kongressens sista dag, beslutade kongressen att bifalla min motion.
Återstår att se vad som händer när frågan kommer upp i riksdagen!

Annonser