Ett enigt Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg antog Kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 vid måndagens Kommunfullmäktigesammanträde.

Budgeten innebär i korthet följande:

 • Resultatet i budgeten skall ge ett överskott / en ökning av eget kapital med 1,75%, vilket motsvarar ca 3,4 miljoner kronor (mKr)
 • Invånarantalet för beräkning av skatteintäkter och generella skattebidrag är satt till 4550.
 • Kommunalskatten skall vara oförändrad 22,39 kr
 • Fasta arvoden och sammanträdesersättningar skall vara oförändrade.
 • Partistödet skall vara oförändrat, dvs. 15 000 kr per parti och 2.000 kr per mandat i Kommunfullmäktige.
 • Utvecklingsmedel skall avsättas även under 2010 med 1,0 mKr.
 • Förändringar i vissa Taxor kommer att ske. Här är några exempel
  – VA brukaravgifter höjs med ca 3 %
  – Anläggningsavgifter blir oförändrade
  – Slamtömningsavgifterna höjs med ca 2 %
  – Renhållningsavgifterna blir oförändrade
  – Timpriset för allmänna arbeten höjs från 280: – per timme till 305: –
  – Hyror för lägenheter Hemgården höjs med 3 %.
  – Hyror för elevbostäder Kungsgården höjs med 5 %.
 • Utbildning och Kulturutskottet får en tillfällig utökad budgetram med 2,0 mKr med anledning av nya regler som kommit inom skolans område.
 • KS Arbetsutskott får en utökad budgetram med 0.5 mKr för att förstärka och utveckla organisationen kring näringsliv och föreningsservice. I denna ram ingår även ett bidrag till Körstämman med max 50.000:-
 • I grundskolan införs ett resurstilldelningssystem med grundbemanning som innebär en successiv anpassning av personal till antalet elever.
 • Driftbudgetens ram fastställdes till 196,5 mKr
 • Investeringsbudgeten fastställdes till 25,8 mKr för 2010
 • Fullmäktige beslutade också att uppta lån för investeringar på 10 mKr