Bokslutsberedning och Demokratidag

KSO-logg vecka 4
Ett axplock från veckan som gick:

Tisdagens Kommunstyrelsemöte fattade några viktiga beslut och tog också del av det preliminära bokslutet, som ser positivt ur. Se mitt tidigare blogginlägg.

Intressanta och fruktbara diskussioner vid bokslutsberedningen i torsdags. Viktigt för Kommunstyrelsen samt Miljö och Byggnadsnämnden att få utvärdera sina verksamheter.

I onsdags bevistade jag en spännande ”Demokratidag” i Stockholm som SKL anordnade. Här är ett smakprov av innehållet:
• Sören Holmberg redogjorde för viktiga väljartrender inför 2010 års.
• Lars Persson och Katarina Berggren berättade om hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet.
• Silvia Kakembo, Sveriges ungdomsråd, diskuterade ungdomars politiska deltagande.
• Lena Langlet, Kjell-Åke Eriksson och Anders Nordh diskuterade utmaningar och dilemman i medborgardialogen med hjälp av svenska och internationella exempel.
• Mikael Gilljam, David Karlsson och Anders Sundell vid Göteborgs universitet presenterade en enkätundersökning som riktats till samtliga fullmäktigeledamöter i alla kommuner och landsting och som visar deras uppfattning i olika frågor.

Den 29 januari klockan 10.15-14.30 och den 1 februari kl. 11.15-14-45 sänder Sveriges Television i kunskapskanalen/forum från Demokratidagen 2010.

Under veckan har jag också hunnit informera mig om Skinnskattebergs Bowlingklubbs verksamhet, diskuterat kulturfrågor och flyktingfrågor med ansvariga tjänstemän.

Nästa vecka:

 • Pensionärs och handikappråd
 • Företagsbesök
 • KSO-möte i Fagersta
 • Samrådsmöte med Kommuninvest
 • mm
 • Beslut om vattenledning och positivt besked om ekonomin!

  Följande Pressmeddelande är idag skickat till lokalpressen och lokalradion.

  Vid Kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg i igår tisdag fattades ett viktigt beslut för kommunens framtid. En enig kommunstyrelse beslutade föreslå Kommunfullmäktige att avsätta pengar för en överföringsledning för dricksvatten från Färna till Skinnskatteberg. Investeringen som kommer att bli ca 16 miljoner kronor hamnar på 2011 års investeringsbudget och innebär att vattenkvaliteten i centralorten kommer att förbättras.

  Ett preliminärt bokslut för 2009 presenterades också för Kommunstyrelsen. Den preliminära resultaträkningen visar ett positivt resultat på ca 5,6 miljoner kronor vilket innebär ett plus mot budget med knappt 800.000 kronor. Prognoserna under hösten har visat på ett betydligt sämre resultat.
  Bl a har följande positiva faktorer tillkommit sedan delårsrapporten: Verksamheternas underskott har minskat med ca 2,5 miljoner kronor. Fastighetsavgifterna ger högre intäkter än beräknat. Kommunens fonder hos Folksam har återhämtat sig sedan bokslutet 2008. Skatteintäkterna minskade inte lika mycket som befarades vid delårsbokslutet. Avskrivningarna blev lägre än beräknat pga senarelagda investeringar och Arbetsgivarförsäkringarna blev lägre än budgeterat.

  Nya regler för föreningsbidrag kommer att införas 1 januari 2011. Föreningarna kommer under våren att få möjlighet att titta på förslaget Arbetsutskottet ska därefter bereda frågan ytterligare.

  En motion om att tillsätta en fullmäktigeberedning som får till uppgift att utforma en miljöpolicy för kommunen har inkommit. Kommunstyrelsen beslutade föreslå Fullmäktiges presidium att tillsätta denna tillfälliga beredning.

  Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå Kommunfullmäktige att inrätta ett Brottsförebyggande råd i Skinnskattebergs kommun.

  Lars Andersson
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Strandskydd och dialogmöte!

  KSO-logg vecka 3
  Ett axplock från veckan som gick:

  Besökte Förenade Småkommuners Försäkrings AB i måndags som flyttat sitt säte till Skinnskatteberg. Carina Sándor och Charlotta Myrén tog emot och berättade om verksamheten. Intressant.

  Har deltagit i ett seminarium i Strömsholm om den relativt nya strandskyddslagen. Byggnation 100 meter från strand är fortfarande den generella regeln, men det kan beviljas dispens om det finns särskilda skäl. Ingen kan beviljas egen sjötomt, det måste alltid finnas en strandremsa på ett tiotal meter för ”allmänt bruk” närmast vattnet.

  Dialogmötet med medborgarna samlade drygt 20 personer på Albinssons konditori i torsdags. Skolfrågorna stod som huvudpunkt på dagordningen, men även andra spörsmål kom upp.

  Två mycket intressanta kvällsmöten gick av stapeln denna vecka. Ett i Norberg där Lena Hjelm Wallén och Maj-Britt Theorin talade om varför och varför inte vi ska ha svenska soldater i Afghanistan. Det andra mötet ägde rum i Skräppbo hos Teatermaskinen. Chris Torch föreläste och samtalade med publiken om på vilket sätt konst/kultur påverkar och påverkas av strömningar i vår tid.

  Beredning av Folkhälsorådet, protokolljustering, inläsning av handlingar, sortering av papper och epostsvarande har jag också hunnit med.

  Nästa vecka:

 • Kommunstyrelsemöte
 • Demokratidag – SKL
 • Bokslutsberedning mm mm
 • Besök hos Landshövdingen och journalistkontakter!

  KSO-logg vecka 2
  Ett axplock från veckan som gick:

  En intensiv vecka.
  KS AU har haft möte denna vecka. Bl a togs ett Beslut om att föreslå fullmäktige att införa ett Brottsförebyggande råd i kommunen.

  Besök hos Landshövdingen i Västerås och information om ensamkommande flyktingbarn. Björn Eriksson, regeringens samordningsman i dessa frågor deltog.

  Krisledningsövning har genomförts.

  Mycket kontakt med journalister om Västerås stads beslut om att placera en grupp människor med missbruksproblematik vid ett boende i Kopparverket, Riddarhyttan. (se nedan)

  Har också deltagit i en utbildningsdag i dataprogrammet Impress.

  Västerås stad placerar 12 personer med missbruksproblem vid Kopparverket i Riddarhyttan.

  Nedanstående pressmeddelande har jag idag skickat till press, radio och TV

  Pressmeddelande

  I Västmanlans Läns Tidning den 13 januari läser vi att Västerås Kommun har för avsikt att placera 12 st drogberoende personer vid Kopparverkets Boendeservice i Riddarhyttan.
  I artikeln framträder flera personer öppet med namn och bild och berättar om sitt drogberoende och att de inte tänker underkasta sig de regler som gäller vid Boendet i Kopparverket i Riddarhyttan.

  Flera frågor inställer sig givetvis:

  Varför har inte Västerås kommun informerat Skinnskattebergs kommun om detta beslut?

  Kommer Västerås kommun på något sätt att ta ansvar för dessa personers välbefinnande under tiden som de vistas i Skinnskattebergs kommun?

  Hur kommer det sig att planeringen inom socialförvaltningen i Västerås slagit så att denna situation uppstått och att boendet (som beskrivs i VLT 13 januari) på ”Eskadern” inte kan fortsätta fram tills dess att ”Tallbacken” kan tas i bruk?

  Som ansvarig kommunpolitiker i Skinnskatteberg oroas jag över vilka konsekvenserna kommer att bli för dessa individer när de placeras i Riddarhyttan.

  Jag oroas över om Responsgruppens resurser är tillräckliga för att ta emot alla dessa personer. (Responsgruppen driver Kopparverkets Boendeservice) .

  Riddarhyttan är en relativt liten by och denna utökning av antalet personer med missbruksproblematik kommer givetvis att märkas i byn. Detta oroas jag också över.

  Lars Andersson
  Ordförande Kommunstyrelsen
  Skinnskatteberg

  PS
  En skrivelse med samma innehåll har jag idag skickat till ansvariga i Västerås kommun.

  Tillägg
  Jag har efter pressmeddelandet också medverkat i Radio Västmanland i ett samtal med Ragnhild Källberg, (fpl) ordförande i individ och omsorgsutskottet i Västerås.
  Klicka här nedan för att lyssna på samtalet – OBS Inslaget börjar någon minut efter 15.15
  http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/program/index.asp?ProgramID=67

  VL-möte och kontorsarbete.

  KSO-logg vecka 1
  Ett axplock från veckan som gick:

  Mjukstart efter julledigheten med en röd dag i mitten av veckan.
  Kontorsarbete med papperssortering och strukturering. Brevskrivande mm
  Uppdatering av politikavdelningen på kommunens hemsida. Mera finns att göra!
  Lite ”praktik” på soc.
  Planeringsmöte med VL-ledningen, samordningsvinster finns att göra mellan VL:s linjetrafik och skolskjutsar!

  Nästa vecka bl a:
  KS AU
  Möte med länsstyrelsen om ensamkommande flyktingbarn.
  Krisledningsövning
  KS-beredning
  Impress (Powerpoint) – utbildning.

  Några tankar inför 2010

  Följande text fanns med i kommunens informationsblad 0222:an, som utkom i mellandagarna.

  2009 har varit ett år då den världsomfattande lågkonjunkturen har drabbat även vår kommun. Skatteintäkterna sjönk under året med drygt 4 miljoner kronor.

  Trots att kommunens båda stora företag, Systemair och Setra, har parerat lågkonjunkturen på ett mycket bra sätt och trots att arbetslösheten i Skinnskatteberg därmed under långa perioder har varit den lägsta i länet har lågkonjunkturen ändå varit kännbar.

  Ett återkommande problem under flera år har varit kommunens sjunkande invånarantal. I somras var invånarantalet nere i 4548.
  Under hösten har en ökning av antalet invånare skett, och den 1 november var antalet uppe i ca 4580. Om detta är ett positivt trendbrott, eller en tillfällig uppgång är för tidigt att säga.

  Skattehöjningen som Socialdemokraterna föreslog vid budgetfullmäktige i november 2008, avseende 2009 års budget och som fullmäktige också antog har visat sig vara ett riktigt beslut, Kommunen står idag ca 4 miljoner starkare än vad vi skulle ha gjort utan en skattehöjning. Det var ju också skattehöjningen som efter en viss turbulens ledde fram till att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna tog över ordförandeposterna i kommunen våren 2009.

  Den miljon i utvecklingspengar som fanns med i budget 2009 har fallit i god jord. Bl a har ett omfattande utvecklingsarbete inom skolan kunnat initieras. I budgeten för 2010 finns en ny utvecklingsmiljon för att fullfölja skolutvecklingen, för att utveckla samhällsplaneringen och för att flytta fram kommunens positioner på olika fronter.

  Den budget som fullmäktige nu har antagit innebär en oförändrad skattesats för 2010 – 22,39 kronor per intjänad hundralapp. Arvoden till politiker liksom partistödet kommer inte att förändras.

  I budgeten finns ett investeringsprogram där ombyggnationerna av Hemgården och Centralskolan fullföljs och där pengar avsätts för att rusta reningsverken i Skinnskatteberg och Riddarhyttan samt
  förbättra Vattendistributionen i kommunen. För att klara kommande investeringar kommer lån att tas upp med 10 miljoner kronor.

  Samarbetet i budgetberedningen mellan partierna har under året fungerat allt bättre och budgeten för 2010 är tagen av Kommunfullmäktige i full enighet.

  Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda inom kommunens verksamheter för det gångna året och önska alla medborgare i kommunen Ett Gott Nytt år.

  Lars Andersson
  Kommunstyrelsens Ordförande