Följande text fanns med i kommunens informationsblad 0222:an, som utkom i mellandagarna.

2009 har varit ett år då den världsomfattande lågkonjunkturen har drabbat även vår kommun. Skatteintäkterna sjönk under året med drygt 4 miljoner kronor.

Trots att kommunens båda stora företag, Systemair och Setra, har parerat lågkonjunkturen på ett mycket bra sätt och trots att arbetslösheten i Skinnskatteberg därmed under långa perioder har varit den lägsta i länet har lågkonjunkturen ändå varit kännbar.

Ett återkommande problem under flera år har varit kommunens sjunkande invånarantal. I somras var invånarantalet nere i 4548.
Under hösten har en ökning av antalet invånare skett, och den 1 november var antalet uppe i ca 4580. Om detta är ett positivt trendbrott, eller en tillfällig uppgång är för tidigt att säga.

Skattehöjningen som Socialdemokraterna föreslog vid budgetfullmäktige i november 2008, avseende 2009 års budget och som fullmäktige också antog har visat sig vara ett riktigt beslut, Kommunen står idag ca 4 miljoner starkare än vad vi skulle ha gjort utan en skattehöjning. Det var ju också skattehöjningen som efter en viss turbulens ledde fram till att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna tog över ordförandeposterna i kommunen våren 2009.

Den miljon i utvecklingspengar som fanns med i budget 2009 har fallit i god jord. Bl a har ett omfattande utvecklingsarbete inom skolan kunnat initieras. I budgeten för 2010 finns en ny utvecklingsmiljon för att fullfölja skolutvecklingen, för att utveckla samhällsplaneringen och för att flytta fram kommunens positioner på olika fronter.

Den budget som fullmäktige nu har antagit innebär en oförändrad skattesats för 2010 – 22,39 kronor per intjänad hundralapp. Arvoden till politiker liksom partistödet kommer inte att förändras.

I budgeten finns ett investeringsprogram där ombyggnationerna av Hemgården och Centralskolan fullföljs och där pengar avsätts för att rusta reningsverken i Skinnskatteberg och Riddarhyttan samt
förbättra Vattendistributionen i kommunen. För att klara kommande investeringar kommer lån att tas upp med 10 miljoner kronor.

Samarbetet i budgetberedningen mellan partierna har under året fungerat allt bättre och budgeten för 2010 är tagen av Kommunfullmäktige i full enighet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda inom kommunens verksamheter för det gångna året och önska alla medborgare i kommunen Ett Gott Nytt år.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande

Annonser