Följande Pressmeddelande är idag skickat till lokalpressen och lokalradion.

Vid Kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg i igår tisdag fattades ett viktigt beslut för kommunens framtid. En enig kommunstyrelse beslutade föreslå Kommunfullmäktige att avsätta pengar för en överföringsledning för dricksvatten från Färna till Skinnskatteberg. Investeringen som kommer att bli ca 16 miljoner kronor hamnar på 2011 års investeringsbudget och innebär att vattenkvaliteten i centralorten kommer att förbättras.

Ett preliminärt bokslut för 2009 presenterades också för Kommunstyrelsen. Den preliminära resultaträkningen visar ett positivt resultat på ca 5,6 miljoner kronor vilket innebär ett plus mot budget med knappt 800.000 kronor. Prognoserna under hösten har visat på ett betydligt sämre resultat.
Bl a har följande positiva faktorer tillkommit sedan delårsrapporten: Verksamheternas underskott har minskat med ca 2,5 miljoner kronor. Fastighetsavgifterna ger högre intäkter än beräknat. Kommunens fonder hos Folksam har återhämtat sig sedan bokslutet 2008. Skatteintäkterna minskade inte lika mycket som befarades vid delårsbokslutet. Avskrivningarna blev lägre än beräknat pga senarelagda investeringar och Arbetsgivarförsäkringarna blev lägre än budgeterat.

Nya regler för föreningsbidrag kommer att införas 1 januari 2011. Föreningarna kommer under våren att få möjlighet att titta på förslaget Arbetsutskottet ska därefter bereda frågan ytterligare.

En motion om att tillsätta en fullmäktigeberedning som får till uppgift att utforma en miljöpolicy för kommunen har inkommit. Kommunstyrelsen beslutade föreslå Fullmäktiges presidium att tillsätta denna tillfälliga beredning.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå Kommunfullmäktige att inrätta ett Brottsförebyggande råd i Skinnskattebergs kommun.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg