KSO-logg vecka 8
Ett axplock från veckan som gick:

Denna vecka har både Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen haft möten.

Vid Fullmäktiges sammanträde beslutades att Skinnskattebergs kommun skall investera i en vattenledning för dricksvatten från Färna till centralorten. Investeringen som kommer att bli ca 16 miljoner kronor hamnar på 2011 års investeringsbudget och innebär att vattenkvaliteten i centralorten kommer att förbättras.

Fullmäktige beslutade också att inrätta ett separat Brottsförebyggande råd som ska jobba för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Skinnskatteberg. Trygghetsfrågorna har tidigare sorterat under Folkhälsorådet.

Beslut fattades också i fullmäktige om att inrätta en beredning som har att utforma en Miljöpolicy för Skinnskattebergs kommun.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde deltog representanter från Surahammars kommun som informerade om hur man har jobbat med sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Vård och Omsorgsutskottet forsätter nu bereda frågan.

Kommunstyrelsen beslutade också tillsätta en liten arbetsgrupp, som tillsammans med Finska Föreningen i Skinnskatteberg skall förbereda en ansökan om att kommen skall bli ett frivilligt finskt förvaltningsområde. Skinnskattebergs kommun är en av kommunerna i landet som har flest invånare med finskt påbrå.

Har träffat organisationerna och en del ungdomar som ansökt om att få starta en cykelpark i en av kommunens indusrtilokaler. Bra diskussioner. Kanske går det att hitta en mer långsiktig lösning.

Möte med VL under fredagen. Planeringen med att samordna VL-turer med skolskjutsning pågår.

Nästa vecka:
– Budgetberedning
– KS AU
– Invigning Hemgården
– mm

Annonser