Budget 2011 och TiB igen!

KSO-logg vecka 12
Ett axplock från veckan som gick:

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags.
KS diskuterade inköp av fastigheterna Släntvägen 1-3 i Skinnskatteberg och Alstigen 4 i Riddarhyttan. KS beslutade att återremittera ärendet till Tekniska utskottet för ytterligare ekonomisk analys.
Budgetuppföljningen per 2010-02-28 ser bra ut för kommunen som helhet – budgeten är i balans, men Utbildning- och Kulturutskottet gör ett underskott pga avvecklingskostnader inom skolan och ökade interkommunala kostnader då flera elever än beräknat går i andra skolor.

Kommunstyrelsen beslutade förslå Kommunfullmäktige preliminära budgetramar för 2011. Budgeten skall beräknas på 4550 invånare, resultatkravet skall vara 2% av skatteintäkter och utjämningsbidrag och skattesatsen skall vara oförändrad 22:39 kr. Den preliminära budgetramen föreslås bli 192,5 miljoner kronor. Dessutom ska en miljon kronor avsättas som utvecklingsmedel och löneökningarna 2011 budgeteras till 3 miljoner kr.
Den omskrivna ”Cykelparken” diskuterades. Uppdraget med att utreda alternativa lösningar pågår.
KS beslutade också att föreslå KF att införa en lokal ordningsstadga.

På onsdagsmorgonen deltog jag i ett frukostmöte i Fagersta med företagare från våra tre kommuner i Norra Västmanland, Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan . Huvudfråga: Vikten av att hitta praktikplatser till arbetslösa.

Slutet av veckan använde jag till att lobba för att tåglinjen Örebro-Gävle -som ju passerar Skinnskatteberg – ska få vara kvar och inte drabbas av nedskärningar. Det känns som om det går att hitta en bred politisk enighet i denna fråga i norra länsdelen och i kommunerna efter denna linje.

VL- och VKL-möten i Arboga diskuterade bl a kollektivtrafiken.

Invigning och TiB

KSO-logg vecka 11
Ett axplock från veckan som gick:

Planeringsmöte i Borlänge om Tåg i Bergslagens och SJ:s framtid. Viktigt med samordning i kollektivtrafiken för att möjliggöra pendling till arbete och studier! Varför ska persontrafiken avregleras? Vad blir det för bättre med det?

Intervjuad denna vecka av två ynglingar från årskurs nio. Tidningstillverkningsprojekt på svenskan!

Deltagit i ett personalmöte på hemgården och informerat om kommunens bokslut och kommande budgettankar.

Inbjuden till Fagersta kommun och lyssnade på Anna Westberg i måndags. Intressanta tankar om ledning.

Invigning av Allaktivitetshuset i Riddarhyttan. Rune Selin med orkester spelade, ABF:s målarcirkel visade en del alster, RAT berättade om sin verksamhet i huset, jag sade några invigningsord och band klipptes, Leena Berglund överlämnade en blomma från kommunen.

Geocentrum och NVU-direktion

KSO-logg vecka 10
Ett axplock från veckan som gick:

Nytt informationsmöte i Västerås om ensamkommande flyktingbarn. Vård och omsorgsutskottet fortsätter att bereda frågan.

Jobb med tidtabellremissen från VL på tisdag fm. Möte om revideringen av Översiktsplanen på em.

Dialogmöte med allmänheten på tisdagskvällen. Tekniska frågor diskuterades. Vatten och avlopp, bostäder och fastigheter, översiktsplanen mm. Ca 15 personer hade slutit upp på Albinssons Konditori.

NVU-direktionen hade möte på onsdagsförmiddagen. Årsredovisningen för 2009 var på agendan. Konkurrensen från friskolorna i Västerås utgör ett stort planeringsproblem för skolledningen.

Torsdagen innehöll ett intressant möte i Riddarhyttan. Gustav Wennbergs x-jobb presenterades, som skissar upp planerna att bygga ett Geocentrum i Riddarhyttan. Istidslämningarna, mineralrikedomen, Röda Jorden, gruvhanteringen och malmförädlingen gör att Riddarhyttan skulle lämpa sig mycket bra för ett sådant centrum.

En KS-beredning inför Kommunstyrelsemötet den 23 mars har hunnits med!

Veckan avslutades med ett företagsbesök i ortens Blomsteraffär. Butiken har just startat en ny hemsida! Om du vill ha mera information om företaget: Klicka här!

Trevlig helg!

Invigning och prel Budgetram

KSO-logg vecka 9
Ett axplock från veckan som gick:

Veckan började med budgetberedning och KS AU och förslag till preliminär budgetram.

Invigningen av nya avdelningarna på Hemgården blev mycket trevlig. Mycket folk, sångkör, mingel, blommor och visning av nya lokalerna!
Hade fått äran att hålla ett kort inledningstal!

Samtal med Folkhögskolerektorn om ev fortsatt samarbete trots att skolan till hösten flyttar till Norberg. En del idéer finns.

Mötet i Bysala med föreningar och allmänhet samlade drygt 80 personer. Diskussioner om förskolans ev flytt från Nyhammar till skolbyggnaden, föreningarnas lokalbehov, ev startande av Föreningsråd, nya reglerna för föreningsbidrag, bryggorna vid Sandviksbadet, skolskjutsregler, mm

Underlaget för VL:s nya turlistor har anlänt. Remisstid fram till 22 mars.

Protokolljusteringar, brevskrivande, inläsning av handlingar och en del telefonsamtal fyllde veckan!

Nästa vecka:

 • Möte om ensamkommande flyktingbarn i Västerås måndag
 • Möte med alla fullmäktigekandidater (s), måndag kväll
 • Översiktsplanegruppen träffas tisdag
 • Dialogmöte på Albinssons – med Tekniska utskottets presidium
 • NVU direktion – onsdag
 • Möte om ev Geocentrum i Riddarhyttan – torsdag
 • Årsmöte med Arbetarekommunen (s), torsdag
 • Företagsbesök fredag
 • mm mm
 • Om redigering av dialogsidan i Fagersta-Posten

  Jag har en fundering med anledning av insändarsidan i Fagersta-Posten idag.
  Vårt svar på Sándor/Lejons insändare blev nedskuren med ca 25%.
  Jag utgår från att insändarredaktionen försökt tagit med det viktigaste i vårt svar, men när en text beskärs med ca 25 % försvinner givetvis vissa fakta, vissa nyanser kommer bort och det blir inte samma helhet som var tänkt.

  Frågan är:
  Drabbas alla insändarskribenter av detta? I dagens tidning fanns ju ingen platsbrist, om bilden med ”kravallstaketet” vid skolan varit en 2-spaltare i stället för en 3-spaltsbild hade hela vår text fått plats gott och väl.

  Är detta något man måste finna sig i, för samtidigt är man ju i den situationen att man måste få ut sitt budskap och sina tankar?
  Nedan kan du läsa vårt svar på Sándor/ Lejons insändare i sin helhet.

  Svar om skolutveckling!

  Följande text är ett svar på Sándor – Lejons insändare i Fagersta-Posten den 24/2. Det har dragit ut på tiden med publiceringen i lokaltidningen, jag antar vårt svar publiceras i morgon i FP

  Vilket syfte har Carina Sándor (fp) och Jan Lejon (fp) med sitt inlägg i Fagersta-Posten 24/2?

  I januari 2007 tog Alliansen tillsammans med Skinnskattebergsdemokraterna över styret av Skinnskattebergs kommun. Direkt tillsatte man två halvtidsarvoderade nämndordföranden i Barn och utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Kostnad ca 300.000:-. Ordförandena skulle gå igenom verksamheterna och komma med förslag på förändringar. Men dåvarande kommunledningen sköt inte till en enda krona för att genomföra något av de förslag som BUN-ordf Päivi Lehtikangas (skbgd) föreslog i sin utredning gällande skolan. Under drygt ett år styrde Alliansen tillsammans med Skinnskattebergsdemokraterna. Togs några initiativ till utvecklingsåtgärder inom skolan? Nej.
  Våren 2008 sprack samarbetet mellan Alliansen och Skinnskattebergsdemokraterna. Den borgerliga Alliansen fortsatte att styra i minoritet, Jan Lejon var under den tiden ordförande i utbildning och kulturutskottet. Togs då några initiativ till utvecklingsåtgärder inom skolan? Nej.

  Vid budgetmötet i november 2008 lade Socialdemokraterna fram ett budgetförslag som innebar en skattehöjning med 50 öre för att förstärka kommunens ekonomi. Budgeten antogs av fullmäktige och en miljon kronor avsattes som utvecklingsmedel. En ny majoritet bildades i Kommunfullmäktige där (s), (v) och (skbgd) utgör 17 mandat. De borgerliga allianspartierna har 12 mandat. Direkt efter maktskiftet gjorde den nya majoriteten en genomlysning av skolans problem. Olika parter inom skolan intervjuades och i maj månad 2009 lades en rapport fram där ett antal problemområden beskrevs. Skolutvecklingsprojektet Ny skola – nya möjligheter startade i augusti 2009.

  Som alla vet pågår nu ett omfattande utvecklingsarbete under detta läsår för att förbättra skolans inre arbete, få en trygg och kreativ skola, som i slutänden lyfter eleverna i Skinnskatteberg så att de lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet. Drygt en halv miljon kronor av utvecklingsmedlen har hittills använts till denna process. I budgeten för 2010 finns nya utvecklingsmedel avsatta för att processen ska kunna fortsätta.

  Sedan sommaren 2009 leds skolutvecklingsprojektet av tjänstemännen inom skolledningen. Politiken är inte motor i processen. En ny rektor finns på plats som tillsammans med en biträdande rektor driver utvecklingsprocessen. Till sin hjälp har man professor Bert Stålhammar från Örebro.

  Har oppositionen inte informerats? Den 31 mars 2009 informerades hela Kommunstyrelsen om hur majoriteten såg på vad som behövde göras i skolan, i maj informerades utbildning och kulturutskottets ledamöter samt vård och omsorgsutskottets ledamöter om skolutvecklingsprojektets upplägg. Sedan juni 2009 har sedan någon representant för skolledningen vid varje utskottsmöte med utbildning och kulturutskottet informerat, oftast skriftligt, om hur skolutvecklingsprojektet fortlöper. Möjlighet till full insyn har funnits för oppositionen!

  Carina Sándor är ordinarie ledamot i utbildning- och kulturutskottet. Hon har haft stora möjligheter att tränga in i hur utvecklingsarbetet går vidare. Alla de gånger Carina Sándor varit frånvarande vid utskottsmötena har hon givetvis inte kunnat fråga, diskutera eller haft synpunkter, men hon borde ha kunnat informera sig genom sina vänner inom Alliansen.

  Vi ställer frågan igen. Vilket syfte har egentligen Kommunstyrelseledamöterna Carina Sándor och Jan Lejon med sin insändare? Gagnar den skolutvecklingen i Skinnskatteberg?

  Lars Andersson (s)
  Ordförande i Kommunstyrelsen
  Skinnskatteberg.

  Stig Johansson (s)
  Ordförande Utbildning och Kulturutskottet.
  Skinnskatteberg