Följande text är ett svar på Sándor – Lejons insändare i Fagersta-Posten den 24/2. Det har dragit ut på tiden med publiceringen i lokaltidningen, jag antar vårt svar publiceras i morgon i FP

Vilket syfte har Carina Sándor (fp) och Jan Lejon (fp) med sitt inlägg i Fagersta-Posten 24/2?

I januari 2007 tog Alliansen tillsammans med Skinnskattebergsdemokraterna över styret av Skinnskattebergs kommun. Direkt tillsatte man två halvtidsarvoderade nämndordföranden i Barn och utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Kostnad ca 300.000:-. Ordförandena skulle gå igenom verksamheterna och komma med förslag på förändringar. Men dåvarande kommunledningen sköt inte till en enda krona för att genomföra något av de förslag som BUN-ordf Päivi Lehtikangas (skbgd) föreslog i sin utredning gällande skolan. Under drygt ett år styrde Alliansen tillsammans med Skinnskattebergsdemokraterna. Togs några initiativ till utvecklingsåtgärder inom skolan? Nej.
Våren 2008 sprack samarbetet mellan Alliansen och Skinnskattebergsdemokraterna. Den borgerliga Alliansen fortsatte att styra i minoritet, Jan Lejon var under den tiden ordförande i utbildning och kulturutskottet. Togs då några initiativ till utvecklingsåtgärder inom skolan? Nej.

Vid budgetmötet i november 2008 lade Socialdemokraterna fram ett budgetförslag som innebar en skattehöjning med 50 öre för att förstärka kommunens ekonomi. Budgeten antogs av fullmäktige och en miljon kronor avsattes som utvecklingsmedel. En ny majoritet bildades i Kommunfullmäktige där (s), (v) och (skbgd) utgör 17 mandat. De borgerliga allianspartierna har 12 mandat. Direkt efter maktskiftet gjorde den nya majoriteten en genomlysning av skolans problem. Olika parter inom skolan intervjuades och i maj månad 2009 lades en rapport fram där ett antal problemområden beskrevs. Skolutvecklingsprojektet Ny skola – nya möjligheter startade i augusti 2009.

Som alla vet pågår nu ett omfattande utvecklingsarbete under detta läsår för att förbättra skolans inre arbete, få en trygg och kreativ skola, som i slutänden lyfter eleverna i Skinnskatteberg så att de lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet. Drygt en halv miljon kronor av utvecklingsmedlen har hittills använts till denna process. I budgeten för 2010 finns nya utvecklingsmedel avsatta för att processen ska kunna fortsätta.

Sedan sommaren 2009 leds skolutvecklingsprojektet av tjänstemännen inom skolledningen. Politiken är inte motor i processen. En ny rektor finns på plats som tillsammans med en biträdande rektor driver utvecklingsprocessen. Till sin hjälp har man professor Bert Stålhammar från Örebro.

Har oppositionen inte informerats? Den 31 mars 2009 informerades hela Kommunstyrelsen om hur majoriteten såg på vad som behövde göras i skolan, i maj informerades utbildning och kulturutskottets ledamöter samt vård och omsorgsutskottets ledamöter om skolutvecklingsprojektets upplägg. Sedan juni 2009 har sedan någon representant för skolledningen vid varje utskottsmöte med utbildning och kulturutskottet informerat, oftast skriftligt, om hur skolutvecklingsprojektet fortlöper. Möjlighet till full insyn har funnits för oppositionen!

Carina Sándor är ordinarie ledamot i utbildning- och kulturutskottet. Hon har haft stora möjligheter att tränga in i hur utvecklingsarbetet går vidare. Alla de gånger Carina Sándor varit frånvarande vid utskottsmötena har hon givetvis inte kunnat fråga, diskutera eller haft synpunkter, men hon borde ha kunnat informera sig genom sina vänner inom Alliansen.

Vi ställer frågan igen. Vilket syfte har egentligen Kommunstyrelseledamöterna Carina Sándor och Jan Lejon med sin insändare? Gagnar den skolutvecklingen i Skinnskatteberg?

Lars Andersson (s)
Ordförande i Kommunstyrelsen
Skinnskatteberg.

Stig Johansson (s)
Ordförande Utbildning och Kulturutskottet.
Skinnskatteberg

Annonser