KSO-logg vecka 12
Ett axplock från veckan som gick:

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags.
KS diskuterade inköp av fastigheterna Släntvägen 1-3 i Skinnskatteberg och Alstigen 4 i Riddarhyttan. KS beslutade att återremittera ärendet till Tekniska utskottet för ytterligare ekonomisk analys.
Budgetuppföljningen per 2010-02-28 ser bra ut för kommunen som helhet – budgeten är i balans, men Utbildning- och Kulturutskottet gör ett underskott pga avvecklingskostnader inom skolan och ökade interkommunala kostnader då flera elever än beräknat går i andra skolor.

Kommunstyrelsen beslutade förslå Kommunfullmäktige preliminära budgetramar för 2011. Budgeten skall beräknas på 4550 invånare, resultatkravet skall vara 2% av skatteintäkter och utjämningsbidrag och skattesatsen skall vara oförändrad 22:39 kr. Den preliminära budgetramen föreslås bli 192,5 miljoner kronor. Dessutom ska en miljon kronor avsättas som utvecklingsmedel och löneökningarna 2011 budgeteras till 3 miljoner kr.
Den omskrivna ”Cykelparken” diskuterades. Uppdraget med att utreda alternativa lösningar pågår.
KS beslutade också att föreslå KF att införa en lokal ordningsstadga.

På onsdagsmorgonen deltog jag i ett frukostmöte i Fagersta med företagare från våra tre kommuner i Norra Västmanland, Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan . Huvudfråga: Vikten av att hitta praktikplatser till arbetslösa.

Slutet av veckan använde jag till att lobba för att tåglinjen Örebro-Gävle -som ju passerar Skinnskatteberg – ska få vara kvar och inte drabbas av nedskärningar. Det känns som om det går att hitta en bred politisk enighet i denna fråga i norra länsdelen och i kommunerna efter denna linje.

VL- och VKL-möten i Arboga diskuterade bl a kollektivtrafiken.