Välfärdstankar och polisavtal

KSO-logg veckorna 19-20-21
Ett axplock från veckorna som gick:

Har träffat representanter för YOU (Yrkesorientering för unga). Ett projekt där arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år ska få en mentor som vägleder ungdomarna med kompletterande utbildning och praktikplatser för att så småningom få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen tog beslut i veckan att gå med i projektet.

Ett intressant företagsbesök på Eltec har hunnits med. Eltec är ett etablerat företag i KAK-regionen med en filial i Skinnskatteberg. Eltec sysselsätter i dagsläget totalt ca 25 st personer, med fokusering på att utföra kompetenskrävande elinstallationer, underhåll och service. Mera info: Klicka här

Ett avtal mellan Polisen och kommunen har träffats för att strukturera samarbetet när det gäller att komma tillrätta med drogmissbruk bland unga.

Deltog i Socialdemokraternas kommundag i Stockholm den 19 maj. Flera inspirerande tal av partiets företrädare.

Vid ett seminarium i Ängelsberg som jag hade förmånen att vara inbjuden till, diskuterades Välfärden. Lotta Gröning var mentor och representanter från hela politiska skalan fanns representerade liksom forskare och näringslivsrepresentanter. För min del stärktes jag i min övertygelse att en generell välfärd i ett samhälle som bygger på rättvisa och solidaritet är på sikt det enda hållbara. Ett samhälle med ökade klyftor som bygger på enskilda privata försäkringslösningar skapar ett orättvist samhälle med stora motsättningar.

Arbetet med Översiktsplanen går vidare. En av pusselbitarna är att undersöka möjligheterna för att etablera vindkraftverk i kommunen. På Kommunstyrelsen i veckan beslutade vi också om att inleda en förstudie.

Tekniska utskottet och Arbetsutskottet har haft en mycket givande gemensam diskussion om kommunens bostadspolitik.

Kommunstyrelsen i tisdags har jag redan redovisat de viktigaste besluten från.

Idag på eftermiddagen ska jag närvara vid VL:s årsstämma där bl a rambudgeten för 2011 ska antas.

Rapport från kommunstyrelsen 10-05-25

Många ärenden behandlades vid Kommunstyrelsens möte den 25 maj.
Här presenterar jag ett axplock:

Förslag till budgetramar för 2011 antogs:
– Ram för verksamheterna 193.900.000 kronor
– Inom den ramen skall medel till Stacken och utökad verksamhet vid Lotsen rymmas.
– Resultatet ska ge ett överskott på 2% av skatteintäkter och utjämningsbidrag
– Invånarantalet ska räknas på 4500
– 3 miljoner kr avsätts till löneökningar
– 1 miljon avsätts till utvecklingsfonden

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att inköpa fastigheterna Släntvägen 1-3 i Skinnskatteberg och Alstigen 4 i Riddarhyttan och att ett lån för detta ändamål skall tas upp.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att en vindkraftsstudie skall genomföras och att medel för medfinansiering skall sökas hos Boverket.

Kommunstyrelsen beslutade att Skinnskattebergs kommun skall delta i projektet YOU ( YrkesOrientering för Ungdom )

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att anlägga en Skate- och Cykelpark centralt i Skinnskattebergs centrum.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en särskild beredningsgrupp med representanter från samtliga partier för att göra en uppföljning av 2008 års politiska organisation och förvaltningsorganisation samt föreslå förbättringar. Tidsplanen är att ev förändringar i organisationen ska kunna träda i kraft 1 januari 2011 när den nya mandatperioden börjar.

Kommunstyrelsen beslutade att välja Tommy Sunvisson som ny vice ordförande i Tekniska utskottet.

Ang kommande gruvdrift i Riddarhyttan.

Detta är ett svar som jag idag skriver i kommunens dialogforum. För att flera medborgare skall informeras om detta, publicerar jag det nu även här på min blogg

Jag har helt nyligen fått kontakt med företagsledningen vid gruvan i Dannemora. Lennart Falk meddelar att man pumpat ur Dannemoragruvan ner till 460 m-nivån och att framgångsrik provbrytning har påbörjats.

Lågkonjunkturen under 2009 gjorde att flera masugnar i Europa stod stilla, men att det nu återigen går att sälja malmen.

Vad gäller Riddarhyttan så står Dannemora Minerals planer fast. Om brytningen i Dannemora gruva fortsätter att vara framgångsrik planerar företaget att investera i Riddarhyttan. Tidsmässigt innebär detta att en verksamhet kan komma igång inom 5 – 10 år.

Lars Andersson
KS-ordförande
Skinnskatteberg

Brist på sakliga argument från borgerligheten!

Har ni märkt att argumenten blir allt osakligare från borgerligheten. Socialdemokraternas partiledare smutskastas i olika media på ett sätt som allt mer börjar likna angreppen på Olof Palme en gång i tiden!
Varför drar Mats Odell (kd) upp ”Toblerone-affären” nu 2010? Givetvis för att han saknar sakliga argument!

Klicka här om du vill läsa en intressant analys av detta på Arbetarrörelsens tankesmedja.

Angående Svenskt Näringslivs ranking

Svar på insändare i Fagersta-Posten

Pedagog, Skinnskatteberg undrar (FP 21/5) hur vi ska göra för att vända trenden när det gäller placeringen på Svenskt Näringslivs rankinglista avseende företagarvänlighet.

Jag instämmer givetvis i insändarskribentens påstående att det finns ett klart samband mellan blomstrande företag och en blomstrande kommun.

I Skinnskatteberg finns två stora välskötta företag, som på ett utmärkt sätt har parerat den djupa lågkonjunktur som vi nu håller på att ta oss ur. Tillsammans med kommunens ca 200 övriga företag har man bidragit till att arbetslösheten för Skinnskattebergs del har varit den lägsta i länet under den ekonomiska krisen.

Den låga placering som kommunen hamnat på i Svenskt Näringslivs ranking måste givetvis analyseras. Efter sommaren finns en ny näringslivssekreterare på plats, som skall jobba med att förbättra och förstärka de lokala förutsättningarna för företagande i kommunen.

Noteras kan dock, att om man studerar Svenskt näringslivs ranking lite på djupet, så finns det faktiskt även positiva inslag i statistiken. Skinnskattebergs kommun är t ex den kommun i Sverige som stiger mest i rankingen – ”årets klättrare” – när det gäller antalet nyetablerade företag.

Under senaste året har jag genomfört ett antal företagsbesök och då träffat många entusiastiska, kreativa och framtidsoptimistiska företagare. Jag upplever att besöken varit mycket positiva och jag ämnar fortsätta med dessa besök.

När det gäller mitt yttrande om unga pensionärer, är det ryckt ur sitt sammanhang och här blandar insändarskribenten äpplen och päron. Jag kan ha sagt i något sammanhang att yngre pensionärer är en ekonomiskt positiv grupp att ha i en kommun, men det är ju ingenting som står i motsats till att vi också måste ha blomstrande företag och ett nyföretagande i vår kommun.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Angående minnesstunden i Krampen

Svar på insändare i Fagersta-Posten

Bengt Södersten, Bysala och Invånare, Skinnskatteberg (FP 21/5) ifrågasätter varför Skinnskattebergs kommun inte var representerad vid minnesstunden vid Rysstenen den 7 maj.

Jag fick någon vecka innan minnesstunden i Krampen en telefoninbjudan från Yngve Gunnarsson att närvara. Eftersom jag redan hade bokat in att deltaga vid Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) årsstämma erbjöd jag att ordföranden för Utbildnings- och Kulturutskottet Stig Johansson skulle komma och representera kommunen vid minnesstunden.
Till detta erbjudande tackade Yngve Gunnarsson nej.

Lars Andersson (s)
Ordförande Kommunstyrelsen

Cykelparksarbetet går vidare

KSO-logg veckorna 16-17-18
Ett axplock från veckorna som gick:

V 18:
VKL-möte i Västerås idag. Bl a intressant föreläsning av Bengt Starrin från Karlstad.
Folkhälsorådet i onsdags diskuterade bl a hur vi skall förena Landstingets Folkhälsostrategi med vår egen Folkhälsoplan.
Arbetsmarknadsråd i tisdags. Fortfarande låga arbetslöshetssiffror i Skinnskatteberg. Positivt!
Givande Budgetberedning i måndags som ledde fram till att förslag till budgetramar för 2011 antogs av KS AU på tisdagen för att så småningom hamna i Fullmäktige i juni. KS AU fick en rapport om arbetet med Cykelparken, arbetet går vidare.

V 17:
Diskussioner om utökning av Norra Västmanlands samordningsförbund. Sala, Surahammar och Hallstahammar knackar på.
Årsstämma för Coompanion på onsdagen. Kenneth Östberg, Norberg ny ordförande.
NVU-direktion på onsdagen. Svårprognosticerat vad gäller framtida ekonomi pga alla valmöjligheter som finns för eleverna.
Kommunstyrelse 27 april: Information om Brottsofferjouren. Sammansättningen av Brottsförebyggande rådet klar. Reglemente för Valnämnden fastställdes för vidarebefordran till KF, mm mm
Uppvaktning av Landstingsledningen om bevarandet av Tåg i Bergslagens linje 54. (se särskilt inlägg i denna blogg).

V 16
Givande Småkomkonferens och Årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget.
Kommunfullmäktige på måndagen antog Årsredovisningen för 2009.

Trevlig Helg!