Många ärenden behandlades vid Kommunstyrelsens möte den 25 maj.
Här presenterar jag ett axplock:

Förslag till budgetramar för 2011 antogs:
– Ram för verksamheterna 193.900.000 kronor
– Inom den ramen skall medel till Stacken och utökad verksamhet vid Lotsen rymmas.
– Resultatet ska ge ett överskott på 2% av skatteintäkter och utjämningsbidrag
– Invånarantalet ska räknas på 4500
– 3 miljoner kr avsätts till löneökningar
– 1 miljon avsätts till utvecklingsfonden

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att inköpa fastigheterna Släntvägen 1-3 i Skinnskatteberg och Alstigen 4 i Riddarhyttan och att ett lån för detta ändamål skall tas upp.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att en vindkraftsstudie skall genomföras och att medel för medfinansiering skall sökas hos Boverket.

Kommunstyrelsen beslutade att Skinnskattebergs kommun skall delta i projektet YOU ( YrkesOrientering för Ungdom )

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att anlägga en Skate- och Cykelpark centralt i Skinnskattebergs centrum.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en särskild beredningsgrupp med representanter från samtliga partier för att göra en uppföljning av 2008 års politiska organisation och förvaltningsorganisation samt föreslå förbättringar. Tidsplanen är att ev förändringar i organisationen ska kunna träda i kraft 1 januari 2011 när den nya mandatperioden börjar.

Kommunstyrelsen beslutade att välja Tommy Sunvisson som ny vice ordförande i Tekniska utskottet.

Annonser