Här följer ett axplock av de beslut som fattades vid kommunfullmäktige ikväll den 7 juni i Skinnskatteberg:

· Ang Budgetram 2011
Kommunfullmäktige beslutade:
– att fastställa budgetramen för 2011 till 193.900.000 kronor för verksamheterna inklusive avvecklingskostnader
– att inom ramen skall medel till Stacken och en utökad verksamhet vid Lotsen inrymmas
– att 3 mkr avsätts till löneökningar
– att 1 mkr avsätts till uvecklingsfonden
– att resultatbudgeten skall ge ett överskott på 2% av skatteintäkter och utjämningsbidrag
– att invånarantalet beräknas till 4500 invånare
– att skattesatsen skall vara oförändrad. (Mot denna att-sats reserverade sig Allianspartierna)

· Ang Inköp av bostadsfastigheter:
Majoriteten yrkade
– att kommunen ska inköpa Släntvägen 1-3 i Skinnskatteberg samt Alstigen 4 i Riddarhyttan till totalpriset 10,3 miljoner,
– att övertagandet sker 1 september
– att finansieringen sker genom upptagande av lån på 10,3 miljoner kronor.
Mot detta förslag utnyttjade de borgerliga Allianspartierna sin rättighet att göra en minoritetsåterremiss. Man menade att vissa frågor ytterligare behöver utredas och belysas.

· Ang Projekt Cykelpark i Skinnskatteberg
Fullmäktige beslutade_
– att anlägga en skate- och cykelpark i Skinnskattebergs tätort
– att finansieringen sker med en tilläggsbudgetering för 2010 med 950.000 kronor
– att medel tas ur det egna kapitalet som en investering
Mot detta reserverade sig den borgerliga alliansen och menade att ansvarsfrågan vid ev skador i samband med olyckor bör utredas och klargöras innan beslut fattas.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att under förutsättning att fullmäktige fattar detta beslut
– att sektor för teknik och service får i uppdrag att anlägga parken omgående, om möjligt med medverkan av några ungdomar med kommunala sommarjobb
– att ansvarsfrågan utreds och klarläggs.
Kommunstyrelsen har tidigare också beslutat om direktiv hur anläggandet av skate- och cykelparken skall ske.

· Ang Frivillig anslutning till finskt förvaltningsområde.
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt
– att ansöka hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet för finska språket, samt
– att en styrgrupp bildas med uppgift att följa hur den finskspråkiga servicen fungerar.

Annonser