Förtjänstfulla insatser har uppmärksammats!

KSO-logg vecka 46-47
Ett axplock från 2 veckor som gått:

Första kommunfullmäktigemötet med nya besättningen efter valet i september. (må v 46)
– Beslut togs om inköp av fastigheterna på Släntvägen och Alstigen.
– Budgeten blev återremitterad av oppositionen – minoritetsåterremiss.
– Ett antal kommunmedborgare som gjort förtjänstfulla insatser inom sina områden uppmärksammades. Tre dragkampare från Heds IF (var med i landslaget och tog VM), Daniella Rooth (judo), Kaiza Hammarström (bowling) och musikgruppen Skinn Mountain Boys (Blue-grass mästare i Country-SM)

Efter KF var jag däckad fyra dagar med hosta och feber och missade bl a Småkoms höstkonferens – synd.

Vecka 47 inleddes med KS-beredning.
Lönenämnden har haft sitt sista möte för detta år. Sista gången jag satt ordförande och efter jul går ordförandeklubban över till Fagersta.

Beredning AU och ett möte med Hyresgästföreningen och en del fastighetsägare har hunnits med.
Veckan avslutades med ett ägarmöte med VL i Västerås.

Om beslutad fastighetsaffär – ett insändarsvar

Följande text är inskickad till Fagersta-Posten som svar på signaturen LB, Skinnskattebergs insändare i FP 17/11

Signaturen LB, Skinnskatteberg (Fagersta-Posten 17/11) efterlyser en plan med vad vi i majoriteten vill, när det gäller köpet av fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan. Vid fullmäktiges sammanträde den 15 november beslutades att inköpa ovan nämnda fastigheter. De argument som jag då framförde för ett köp sammanfattar jag här för signaturen och övriga FP-läsare:

För att Skinnskattebergs bostadsmarknad skall komma i balans när det gäller utbud och efterfrågan behöver kommunen genom allmännyttan tillsammans med befintliga fastighetsägare ta ett större ansvar för utvecklingen. Att utöka kommunens eget bestånd gynnar denna process. Vi får möjlighet att utöka vår personalstyrka som jobbar med fastighetsfrågor och därmed ta hand om våra egna bostäder på ett bättre sätt. Kommunen äger idag 156 lägenheter vilket motsvarar ca 20% av bostadsbeståndet. Efter denna affär kommer vi att äga drygt 25%.

I kommunen har länge förts en diskussion om behovet av bostäder för äldre kommunmedborgare som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor. Dessa får nu på sikt ett attraktivt boendealternativ att flytta till. En nybyggnation av liknande fastigheter skulle idag kosta minst det sjudubbla.

Husen på Släntvägen är de hyresfastigheter i kommunen som är nyast, dvs som är byggda senast av alla hyresfastigheter. I husen finns hiss och det är bra både för äldre och barnfamiljer. Dessutom är det nära till centrum. En rustning av lägenheterna och en satsning på omkringliggande områden ingår i planerna.

Att kommunen på köpet får rivningsfastigheten i Riddarhyttan och river den är även det ett sätt att ta ansvar för kommunens fastighetsmarknad, en del av planen. Att en kommun har ett stort antal tomma lägenheter stående gynnar ingen.

Beslutet i kommunfullmäktige att genomföra denna fastighetsaffär är ett framåtsyftande ställningstagande i en mycket viktig samhällsfråga. Resonemanget om skrotbilar, fastighetsmagnater och balanserande elefanter som signaturen framför avstår jag från att kommentera.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Skinnskattebergspolitiken ger avtryck i Riksdagsmotion!

Den politiska ”turbulens” som uppstod för två år sedan i Skinnskatteberg, när dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen Carina Sandor och den borgerliga Alliansen vägrade lämna sina ordförandestolar, trots att de hade förlorat omröstningen om budgeten inför 2009, får nu uppmärksamhet i Sveriges Riksdag!

En ny majoritet hade bildats i Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg i slutet av 2008, Alliansen hade lovat att lämna sina poster om en ny majoritet bildades, men sedan hittade man kap 4 § 10 i Kommunallagen och hävdade att de hade rätt att sitta kvar. Majoriteten tog ett beslut i Fullmäktige att avsätta KS-ordföranden och övriga ordföranden. Beslutet överklagades av Alliansen. Länsrätten gav Alliansen rätt och de borgerliga ledamöterna kunde komma tillbaka. Efter många turer fram och tillbaka, insåg till sist Carina Sandor och Alliansen att det var omöjligt att styra kommunen i minoritet, de avgick frivilligt i början av mars 2009.

Eftersom jag ansåg att Kommunallagen här inte är tydlig nog, att den paragraf som man hänvisade till är skriven utifrån andra förutsättningar för att underlätta en demokratisk process, inte försvåra, skrev jag en motion som antogs av Socialdemokraterna i Skinnskatteberg och skickades vidare till Socialdemokraternas Partikongress. Partikongressen (s) ställde sig bakom min motion, vilket kändes väldigt bra!

Nu har riksdagsledamöterna Sven-Erik Österberg (s) och Olle Thorell (s) från Västmanland lämnat en motion till Riksdagen där denna problematik tas upp. Det ska bli mycket spännande att se framöver hur frågan kommer att behandlas av riksdagen.

Om du vill läsa Sven-Erik Ö och Olle T:s riksdagsmotion: Klicka här!

Om politisk plattform och geocentrum!

KSO-logg vecka 45
Ett axplock från veckan som gick:

 • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Skinnskatteberg är nu klara med förhandlingarna om ett samarbetsavtal och en politisk plattform. Se (s):s hemsida: www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg
 • Har deltagit i en extra bolagsstämma via telefon med vårt gemensamma Försäkrings AB för oss småkommuner. Vissa ändringar i Bolagsordningen skulle göras.
 • Kommunstyrelsens AU har haft möte – några av frågorna:
  – Diskussion om föreningsbidragens utformning
  – Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanland
  – Förslag till miljöpolicy från fullmäktigeberedningen
  – mm
 • I Riddarhyttan pågår ett arbete med att försöka att starta ett Geologicentrum. En arbetsgrupp har nu bildats för att få igång en förening som kan söka projektmedel för detta arbete. Idén känns spännande, men kommunens roll i detta är ännu ej fastlagd.
 • Hela fredagen: Förberedelser inför Fullmäktige på måndag!
 • Trevlig helg!

  Nästa vecka:
  – Folkhälsoråd
  – Kommunfullmäktige
  – Arbetsmiljökurs
  – Småkomkonferens i Stockholm mm

  Om aktuell fastighetsaffär – ett insändarsvar.

  Följande text är inskickad till Fagersta-Posten som svar på A Bertil Leneklints insändare i FP igår 8/11

  A Bertil Leneklint (fpl) skriver i Fagersta-Posten den 8 november att förslaget om inköp av fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och rivningsfastigheten på Alstigen i Riddarhyttan är ett dyrt misstag…

  Jag håller inte med om detta och vill helt kort här bemöta Leneklints insändare. Ett köp av ovan nämnda fastigheter handlar om att kommunen går in och tar ansvar för Skinnskattebergs bostadsmarknad och kommer enligt min mening att innebära bl a följande:

 • Äldre kommunmedborgare som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor får på sikt ett attraktivt alternativ att flytta till, nybyggnation av liknande fastigheter skulle kosta det fyrdubbla.
 • I husen finns hiss, detta är bra både för äldre och barnfamiljer, dessutom är det nära till centrum. En rustning av lägenheterna och en satsning på omkringliggande områden ingår i planerna.
 • Att kommunen på köpet får rivningsfastigheten i Riddarhyttan och river den är även det ett sätt att ta ansvar för kommunens fastighetsmarknad. Att en kommun har ett stort antal tomma lägenheter gynnar ingen.
 • Bertil Leneklints skriverier om rosenkinder, doakörer och tveksamma skuggor är omöjligt att bemöta och får stå för honom själv.

  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens ordförande
  Skinnskatteberg.

  Samarbetsavtal och Politisk plattform

  Ett samarbetsavtal mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna i Skinnskatteberg samt en politisk plattform för de tre partierna finns nu utlagda på Socialdemokraternas hemsida.

  Klicka på fliken ”Rödgrönt Skbg” så kan du läsa hur samarbetet kommer att se ut och vilka politiska frågor som kommer att prioriteras!

  Om folkhälsa och gymnasieekonomi!

  KSO-logg vecka 44
  Ett axplock från veckan som gick:

 • Har besökt cykelparken och pratat med många nöjda ungdomar! Snart klart för invigning!
 • Har deltagit i Översiktsplanegruppens arbete med att revidera vår Översiktsplan.
 • Ett avstämningsmöte när det gäller den pågående skolutvecklingsprocessen har hållits. Chefstjänstemän och representanter från majoritet och opposition deltog. Utvecklingsprocessen fortskrider. Snart kommer en ny skolportal för Klockarbergsskolan att publiceras på webben! Ser lovande ut vid förhandstitt!
 • Beredning av kommande Folkhälsoråd har genomförts. Skinnskattebergs kommun hamnar dåligt till i statistiken bland Västmanlands kommuner när man ser siffror för t ex alkoholkonsumtion, tobak, motion, kostvanor mm. Vill du läsa mera om detta: Klicka här!
 • NVU-direktionsmötet i onsdags diskuterade bl a ekonomi och problematiken kring att det är stora svårigheter att planera framtiden för gymnasieskolan. Många av regionens elever väljer andra skolor. ”Frisök” möjliggör och de större orternas dragningskraft är stor. Budgeten för 2011 antogs. NVU:s nya hemsida: Klicka här!
 • I övrigt förberedelser inför kommande möten, intervjuer med journalister, inläsning av handlingar och brevsvar!
 • Nästa vecka:

 • KS AU med 19 punkter på dagordningen
 • Extra bolagsstämma med vårt försäkringsbolag.
 • Möte om ev Geocenter i Riddarhyttan
 • Rödgröna majoritetsmöten
 • mm mm

  Trevlig Helg!