Vision antagen!

KSO-logg vecka 6-9
Ett axplock från några veckor som gått:

En folkhälsodag har avverkats i Färna. De senaste rapporterna från Landstingets undersökning Liv-Hälsa-Ung visar att ungdomarna i Skinnskatteberg mår något bättre nu i en rad Folkhälsofrågor än för några år sedan. (Om man får tro statistiken).
En viktig diskussion pågår nu i länet om hur den nya Kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras. Ska Landstinget ta ansvaret eller ska vi bilda ett Kommunalförbund?
Ledningsutskottet den 15 febr beslutade bl a föreslå KS att kommunen ska engagera sig i Cykelledsprojektet utmed KURJ-banan och att kommunen ska gå in med ett bidrag på 50.000:- till vildmarksmässan.
Kommunfullmäktige den 21 februari beslutade bl a om att anta en Vision för kommunen för de närmaste mandatperioderna. Visionen ser ut så här:

”Skinnskattebergs kommun — ett hållbart samhälle med god och effektiv service i fokus, där människor vill bo, verka och utvecklas”

Ledningsutskottet har haft en heldag på Karmansbo och börjat processa målformuleringarna inför 2012.
Bokslutsberedningen kunde konstatera att Kommunen gör ett mycket bra resultat 2010, men att den nedåtgående trenden när det gäller befolkningsutvecklingen fortsätter.

Lars Andersson