LONA-projekt och lokalsamarbete

KSO-logg 26 augusti -11

 • Avsiktsförklaringen mellan landstinget och kommunen när det gäller folkhögskolans lokaler är undertecknat. Parterna skall samarbeta under tre år för att fylla husen med verksmahet. Bra artikel i Fagersta-Posten idag om denna fråga.
 • LONA-projektet när det gäller kartläggning av natur och kulturvård i å-sträckan mellan Övre och nedre Vättern har beviljats pengar från Länsstyrelsen. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Skogsmästarskolan och Skinnskattebergs kommun.
 • Delegationsberedningen som ska se över kommunens delegationsordning har haft sitt första sammanträde. 2008 övergick kommunen från en organisation med kommunstyrelse och nämnder till en organisation med kommunstyrelse och utskott inom styrelsen. Nämnda beredning skall se över vilken nivå i organisationen som ska besluta vad.
 • Har medverkat en stund vid chefsgruppens planeringsdagar i Färna. Bl a diskussioner om kommunens antagna övergripande mål för 2012.
 • Har även besökt det blivande boendet för flyktingmottagning. En del av Smedjan vid Folkhögskolan torde kunna bli en mycket lämplig lokal.
 • Trevlig helg

  Politiska hösten igång!

  KSO-logg 19 augusti -11

  Då är den politiska verksamheten i gång för fullt.

  Har deltagit i VKL:s Kulturberedning, som diskuterar och utarbetar en Kulturplan för Västmanland. Planen börjar ta for och skall antas av landstingsfullmäktige i oktober.

  Kommunstyrelsens Ledningsutskott har haft sitt första möte för hösten. Resultatet i delårsbokslutet pekar på ett överskott även i år. Kommunens ekonomi känns stabil.
  Ledningsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att göra en nulägesanalys av vilka alternativ som finns när det gäller bredbandsutbuggnad eller andra alternativ.
  Skatteväxlingarna när det gäller hemsjukvård och kollektivtrafik kommer att gälla från 1 januari 2012. Gynnsamt för Skinnskatteberg eftersom vi redan tagit över hemsjukvården.

  Har blivit fotograferad av Peter Kruger för tidningen Gröna Draken. Temanummer om Skinnskatteberg kommer!

  Trevlig helg!

  Samtal om direktbuss till V-ås pågår.

  KSO-logg 12 augusti -11

  Den politiska hösten har så smått rullat igång.

 • Har deltagit i Tekniska utskottets rundresa till kommunens alla olika fastigheter. En genomgång av fastigheterna är gjord av en extern konsult. Nu gäller det att planera i vilken ordning renoveringar och förbättringar skall ske.
 • Journalist från ”Gröna Draken” har varit på besök. Reportage om kommunen i kommande nummer.
 • Har haft ett mycket positivt samtal idag med Landstingsrådet med ansvar för trafikfrågor och VL-ledning om möjligheterna att få till stånd en direktbuss till och från Västerås. Kommunen ska nu undersöka vilket underlag/behov som finns för att möjliggöra denna bussförbindelse. Är du en av alla som skulle utnyttja en direktbussförbindelse till Västerås?
 • Lars Andersson