KSO-logg 26 augusti -11

  • Avsiktsförklaringen mellan landstinget och kommunen när det gäller folkhögskolans lokaler är undertecknat. Parterna skall samarbeta under tre år för att fylla husen med verksmahet. Bra artikel i Fagersta-Posten idag om denna fråga.
  • LONA-projektet när det gäller kartläggning av natur och kulturvård i å-sträckan mellan Övre och nedre Vättern har beviljats pengar från Länsstyrelsen. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Skogsmästarskolan och Skinnskattebergs kommun.
  • Delegationsberedningen som ska se över kommunens delegationsordning har haft sitt första sammanträde. 2008 övergick kommunen från en organisation med kommunstyrelse och nämnder till en organisation med kommunstyrelse och utskott inom styrelsen. Nämnda beredning skall se över vilken nivå i organisationen som ska besluta vad.
  • Har medverkat en stund vid chefsgruppens planeringsdagar i Färna. Bl a diskussioner om kommunens antagna övergripande mål för 2012.
  • Har även besökt det blivande boendet för flyktingmottagning. En del av Smedjan vid Folkhögskolan torde kunna bli en mycket lämplig lokal.
  • Trevlig helg