Budgetförslag 2012 – pressmeddelande

Vid Kommunstyrelsens sammanträde här om dagen fastställdes det förslag till budget för 2012 och den verksamhetsplan 2013/2014 som Kommunfullmäktige skall ta ställning till vid sitt sammanträde den 21 november. Kommunstyrelsen lägger nu förslag på en försiktigt stark budget. Kommunens finanser är i ordning och kommunen behöver inte göra några besparingar i sina verksamheter inför 2012.

Kommunstyrelsen föreslår att ekonomistyrningsreglerna skall fastställas enligt upprättat förslag, vilket bl a innebär att resultatbudgeten skall ge ett överskott/ en ökning av eget kapital med minst 2 %, vilket motsvarar drygt 4 miljoner kronor.

Kommunalskatten kommer att öka med 12 öre på grund av den skatteväxling som sker i länet vad gäller hemsjukvård och organisation av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Landstingsskatten kommer samtidigt att minska med 12 öre. Kommunalskatten blir då för Skinnskatteberg 22,51 kr.

Partistödet föreslås bli oförändrat och utgå i form av ett grundstöd på 15.000:- per parti i fullmäktige och ett mandatstöd med 2000:- per mandat.

Avgifter för VA, slamtömning, renhållning höjs med ca 2-3%.

Kommunstyrelsen är försiktig i sina antaganden när det gäller befolkningsutvecklingen och fastslår att skatteintäkter och skattebidrag skall beräknas utifrån ett invånarantal på 4400 medborgare för åren 2012-2014.

Vid fullmäktigemötet i juni fastställdes den preliminära budgetramen för 2012 till 197,9 miljoner kronor. Vid Kommunstyrelsens möte senast föreslås budgetramen öka med ca 1,3 milj till 199,1 miljoner kronor. Då ingår 1 miljon till utvecklingsmedel och 2,5 miljoner till löneökningar.

I kommunstyrelsens budgetförslag till Fullmäktige ingår alltså en utökning av den tidigare ramen vilket Kommunstyrelsen vill använda till följande:
– 400.000 kr används till förändringar och utökad verksamhet inom förskolan
– 600.000 kr används till förändringar och utökad verksamhet inom vård och omsorg
– 100.000 kr används till feriearbeten för ungdomar.
– 340.000 kr används till klassorkestrar och drama inom kulturskolan

När det gäller kommande investeringar, så är byggandet av vattenledningen från Färna till centralorten den största posten, 24,5 milj kronor avsätts i investeringsbudgeten. I övrigt är de större investeringarna enligt följande: LSS-boende, ombyggnation av nuvarande Solrosen 4 milj kr, Ombyggnation Sotvretsgården till förskola 2,5 milj kr, Ombyggnation i Klockarbergsskolan till fritidshem 2 miljoner. Kommunens totala investeringsbudget är 35,3 milj kr.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Rankingklättring för grundskolan!

KSO-logg 7 oktober -11

Ett tag sedan jag skrev. Tiden rullar på snabbt,
Några frågor som jag kan rapportera om sedan sist:

 • Samhällsråd i Arboga idag. Polisen har redogjort för läget i länet när det gäller brott. Västmanland ligger oroväckande högt i statistiken.
 • Har varit med och invigt Riksmästerskapen i Bowling för pensionärer som nu går av stapeln i Skinnskatteberg.
 • Socialdemokraternas landstingsgrupp har haft möte i Skinnskatteberg och jag fick möjlighet att presentera kommunen. Kändes bra.
 • Budgetberedningen inför 2012 är inne i ett skarpt läge. Kommunstyrelsen lägger förslag till Kommunfullmäktige vid sitt möte den 25 oktober.
 • Brottsförebyggande rådet har haft möte. Bösök på Polisstationen i Fagersta och planering av ett offentligt möte den 17 oktober med temat ”Grannsamverkan”.
 • En introduktionsdag för nyanställda har genomförts, jag fick chansen att berätta om kommunen och om att jobba i en politiskt styrd organisation.
 • Smedjan – kommunens nya boende för ensamkommande flyktingbarn har haft ”öppet hus”. Ca 100 personer hade hörsammat personalens inbjudan.
 • En hearing om kommande planer på Gruvnäring har genomförts i Norberg. Skinnskatteberg, Norberg och Länsstyrelsen var inbjudare. Representanter från aktuella företag, Bergskraft och transportstyrelsen redogjorde för aktuellt läge. Ett 50-tal politiker och tjänstemän hade mött upp.
 • Lärarförbundet på riksnivå har gjort en granskning av Sveriges grundskolor utifrån 14 olika kriterier. Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg har gjort en rejäl klättring på rankinglistan. Skolledning och personal ska känna sig hedrade! Roligt!
 • Trevlig helg!

  Lars Andersson