Vid Kommunstyrelsens sammanträde här om dagen fastställdes det förslag till budget för 2012 och den verksamhetsplan 2013/2014 som Kommunfullmäktige skall ta ställning till vid sitt sammanträde den 21 november. Kommunstyrelsen lägger nu förslag på en försiktigt stark budget. Kommunens finanser är i ordning och kommunen behöver inte göra några besparingar i sina verksamheter inför 2012.

Kommunstyrelsen föreslår att ekonomistyrningsreglerna skall fastställas enligt upprättat förslag, vilket bl a innebär att resultatbudgeten skall ge ett överskott/ en ökning av eget kapital med minst 2 %, vilket motsvarar drygt 4 miljoner kronor.

Kommunalskatten kommer att öka med 12 öre på grund av den skatteväxling som sker i länet vad gäller hemsjukvård och organisation av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Landstingsskatten kommer samtidigt att minska med 12 öre. Kommunalskatten blir då för Skinnskatteberg 22,51 kr.

Partistödet föreslås bli oförändrat och utgå i form av ett grundstöd på 15.000:- per parti i fullmäktige och ett mandatstöd med 2000:- per mandat.

Avgifter för VA, slamtömning, renhållning höjs med ca 2-3%.

Kommunstyrelsen är försiktig i sina antaganden när det gäller befolkningsutvecklingen och fastslår att skatteintäkter och skattebidrag skall beräknas utifrån ett invånarantal på 4400 medborgare för åren 2012-2014.

Vid fullmäktigemötet i juni fastställdes den preliminära budgetramen för 2012 till 197,9 miljoner kronor. Vid Kommunstyrelsens möte senast föreslås budgetramen öka med ca 1,3 milj till 199,1 miljoner kronor. Då ingår 1 miljon till utvecklingsmedel och 2,5 miljoner till löneökningar.

I kommunstyrelsens budgetförslag till Fullmäktige ingår alltså en utökning av den tidigare ramen vilket Kommunstyrelsen vill använda till följande:
– 400.000 kr används till förändringar och utökad verksamhet inom förskolan
– 600.000 kr används till förändringar och utökad verksamhet inom vård och omsorg
– 100.000 kr används till feriearbeten för ungdomar.
– 340.000 kr används till klassorkestrar och drama inom kulturskolan

När det gäller kommande investeringar, så är byggandet av vattenledningen från Färna till centralorten den största posten, 24,5 milj kronor avsätts i investeringsbudgeten. I övrigt är de större investeringarna enligt följande: LSS-boende, ombyggnation av nuvarande Solrosen 4 milj kr, Ombyggnation Sotvretsgården till förskola 2,5 milj kr, Ombyggnation i Klockarbergsskolan till fritidshem 2 miljoner. Kommunens totala investeringsbudget är 35,3 milj kr.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg