Nu rivs Hyttan

Fotograf: Hans-Åke Karlsson

Hyttan rivs.
Alstigen 4.
Här har människor vuxit upp, levt och dött.
Många var gruvarbetare, sågverksarbetare och skogsarbetare.
Nyförälskade och pensionärer.
Hemmafruar, kontorister och vårdbiträden.
Drömmar har uppfyllts här.
Drömmar har gått i kras.

Nu rivs Hyttan.
En epok går i graven.
På slutet var bara en handfull av de 36 lägenheterna uthyrda.
Det sista som hände var att polisens insatsstyrka tränade i byggnaden, fritog gisslan och övermannade terrorister.

Besiktade min bil idag

Besiktade min bil idag.
Hade bokat via internet.
Fått påminnelse via sms.
Ingen väntetid just.
Besiktningen gick snabbt och effektivt.
Fick en kopp kaffe under tiden som bilen undersöktes.
Kunnig och kundvänlig besiktningsman.

En fråga inställer sig i min skalle;
Varför vill borgerliga politiker privatisera/sälja ut fungerande statlig verksamhet?
Jag ser ingen vett och sans i detta!

Kommunfullmäktige 21 november -pressmeddelande

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg har haft sitt novembermöte. Här följer en sammanfattning av några viktiga beslut som fattades.

Budget 2012
Kommunens budget för 2012 antogs. Budgeten beräknas på ett befolkningsunderlag på 4400 invånare och har en nettoram på knappt 198 miljoner kronor.
Kommunerna i länet och Landstinget har kommit överens om en skatteväxling nu när kommunerna tar över hemsjukvården och Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet. Kommunalskatten kommer därför att stiga med 12 öre, men i gengäld kommer landstingsskatten att minska med samma summa.
I budgeten avsätts 1 miljon kronor som utvecklingsmedel och 2,5 miljoner till löneökningar.
Arbetet med budget 2012 har processats under hela 2011. Några sena förändringar i den genomarbetade budgeten är följande:
400.000:- avsätts till förstärkningar inom Förskolan bl a på grund av att barnunderlaget vid förskolorna i Färna och Nyhammar har stigit.
600.000:- avsätts till förstärkningar inom Vård och Omsorg
100.000:- avsätts till feriearbeten för ungdomar med särskilda behöv. Den totala utgiften för feriearbeten blir då 250.000 kronor.
340.000:- avsätts till klassorkestrar och drama inom Kulturskolan. Detta innebär att alla elever i grundskolans yngre åldrar kan fortsätta ha gitarr-, stråk- och blåsklass samt dramaundervisning i olika perioder.
Beslut togs också om att eventuellt överskjutande belopp från 2011 gällande utvecklingsmedel fonderas för oförutsedda utgifter.
Kommunens investeringsbudget hamnar för 2012 på drygt 39 miljoner kronor. De största investeringarna är vattenledningen från Färna till centralorten, ombyggnation av Solrosen för LSS-boende, ombyggnation av Sotvretsgården till förskola och del av Klockarbergsskolan till fritidshem.

Motioner
Tre motioner behandlades av fullmäktige. Två avslogs och en antogs.
Vanja Leneklints (fp) motion om att tillsätta en mindre arbetsgrupp för att ta reda på behovet av en fritidsgård/ samlingssal i södra kommundelen avslogs.
Karin Lindströms (mp) motion om att utarbeta en plan för hur våra stränder inte
skall tas i anspråk för byggnation avslogs. I yrkandet om avslag framfördes att denna fråga skall hanteras inom ramen för det Översiktsplanearbete som pågår.
Sheila Imamovics (mp) motion om att förbättra kvaliteten på maten inom skola och äldreboende antogs. Motionen är i linje med ett av de politiska mål som Kommunfullmäktige tidigare har antagit.

Valärenden
Som ledamot i Kommunstyrelsen invaldes Tony Bölja (s) efter Charlotte Jansson (s) som hade begärt att bli entledigad.
Till ombud i Hedströmmens vattenförbund valdes Barbro Iliou (mp) efter Tommy Sunvisson (s) som blivit vald till ordförande i samma förbund.

Dessutom
Fullmäktige fastställde en ny Arbetsordning för fullmäktige och antog ett nytt Arvodesreglemente.
Ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag redovisades och sammanträdesdatum för fullmäktigesammanträdena 2012 fastställdes.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

11-11-11 Sedan sist

I varje nummer av kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här finns möjlighet till en förhandstitt för er som följer min blogg.

 • Ett medborgarmöte på Korpen har genomförts med Brottsförebyggande rådet som inbjudare. Kvällens ämne var ”Grannsamverkan”. Polisens representanter och Grannsamverkansgruppen från södra kommundelen medverkade. Bra och givande diskussioner även om antalet närvarande inte var så stort.
 • Ett planeringsmöte med alla inblandade intressenter i det LONA-projekt som har startats runt åfåran från Övre till Nedre Vättern har hållits på Skogsmästarskolan. Arbetet går vidare.
 • Samtalen mellan kommunen och VL har fallit ut väl när det gäller en direktbussförbindelse mellan Skinnskatteberg och Västerås. Från och med 10 januari 2012 kommer tre dubbelturer att trafikera sträckan. En dubbeltur på morgonen och två dubbelturer på eftermiddagen. Projektet har en ”prövotid” på ett halvår, så min förhoppning nu är att alla som efterlyst denna service kommer att utnyttja dessa turer. VL kommer att köra miljövänligt med Biogasbuss och bussen kommer att angöra Systemair i Skinnskatteberg och förhoppningsvis passera viktiga knutpunkter inne i Västerås. Mera information kommer!
 • Har deltagit i Agenda21:s Västmanlandsavdelnings årsstämma.
  Agenda 21 arbetar med miljö och energifrågor.
 • Kommunstyrelsen har haft möte och bl a arbetat fram ett förslag till budget för 2012. Fullmäktige beslutar om budgeten den 21 november.
 • Bergskraft har arrangerat ett nytt seminarium om kommande bergshantering i Bergslagen. Frågor som behov av kompetensförsörjning, järnvägskapacitet och samhällsservice belystes. Representanter från företag och myndigheter medverkade.
 • Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg har tillsatt en beredning bestående av fyra personer som ska jobba med bredbandsfrågan. Beredningen har haft sitt första möte och jag har även deltagit i en konferens i frågan, som minister Anna Karin Hatt hade inbjudit till. Bredbandsfrågan är en mycket viktig fråga för framtiden.
 • Ett möte med kommunalrådskollegorna i Fagersta-Norberg har genomförts där bl a utbildningsfrågor diskuterades.
 • Inom Skinnskattebergs kommun har ett Krishanteringsråd bildats. Kommunens representanter och olika företagsrepresentanter har haft ett första möte och diskuterat hur man kan komma vidare med dessa frågor. Systemair stod som värd denna gång och man fördjupade sig i hur ett tilltänkt scenario skulle kunna se ut om elförsörjningen slås ut på grund av sträng kyla.
 • Varm hälsning i senhösten!
  Lars Andersson

  Direktbuss och bredband!

  KSO-logg 4 november -11

  En del frågor har hunnits med i den disiga hösten sedan jag rapporterade senast.

 • Positiv Ledare i lokaltidningen om kommunens verksamhet och ekonomi noteras med glädje.
 • Delegationsordningsberedningen arbetar vidare. Stort jobb att gå igenom nuvarande delegationsordning och anpassa till den nya organisationen.
 • Har deltagit på en konferens om bredbandsfrågor som minister Hatt hade inbjudit till. Bra information om denna viktiga infrastrukturfråga. Kommunstyrelsen har också tillsatt en bredbandsberedning här i Skinnskatteberg, som ska jobba med frågan.
 • Bergskraft har haft ett nytt seminarium om kommande bergshantering i Bergslagen. Viktigt att kommunen är uppdaterad med vad som händer.
 • Kommunstyrelsen har haft möte och har bl a antagit ett budgetförslag inför 2012. Se mitt förra inlägg här i bloggen.
 • VL kommer att sätta in en direktbuss mellan Skinnskatteberg och Västerås under våren. Just nu pågår planering av hur turerna skall gå. Känns mycket bra!
 • Ett medborgarmöte om grannsamverkan i kommunen har genomförts. Brottsförebyggande rådet stod som inbjudare. Bra diskussioner, men tyvärr lite få deltagare.
 • Trevlig helg
  Lars Anderssin