Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg har haft sitt novembermöte. Här följer en sammanfattning av några viktiga beslut som fattades.

Budget 2012
Kommunens budget för 2012 antogs. Budgeten beräknas på ett befolkningsunderlag på 4400 invånare och har en nettoram på knappt 198 miljoner kronor.
Kommunerna i länet och Landstinget har kommit överens om en skatteväxling nu när kommunerna tar över hemsjukvården och Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet. Kommunalskatten kommer därför att stiga med 12 öre, men i gengäld kommer landstingsskatten att minska med samma summa.
I budgeten avsätts 1 miljon kronor som utvecklingsmedel och 2,5 miljoner till löneökningar.
Arbetet med budget 2012 har processats under hela 2011. Några sena förändringar i den genomarbetade budgeten är följande:
400.000:- avsätts till förstärkningar inom Förskolan bl a på grund av att barnunderlaget vid förskolorna i Färna och Nyhammar har stigit.
600.000:- avsätts till förstärkningar inom Vård och Omsorg
100.000:- avsätts till feriearbeten för ungdomar med särskilda behöv. Den totala utgiften för feriearbeten blir då 250.000 kronor.
340.000:- avsätts till klassorkestrar och drama inom Kulturskolan. Detta innebär att alla elever i grundskolans yngre åldrar kan fortsätta ha gitarr-, stråk- och blåsklass samt dramaundervisning i olika perioder.
Beslut togs också om att eventuellt överskjutande belopp från 2011 gällande utvecklingsmedel fonderas för oförutsedda utgifter.
Kommunens investeringsbudget hamnar för 2012 på drygt 39 miljoner kronor. De största investeringarna är vattenledningen från Färna till centralorten, ombyggnation av Solrosen för LSS-boende, ombyggnation av Sotvretsgården till förskola och del av Klockarbergsskolan till fritidshem.

Motioner
Tre motioner behandlades av fullmäktige. Två avslogs och en antogs.
Vanja Leneklints (fp) motion om att tillsätta en mindre arbetsgrupp för att ta reda på behovet av en fritidsgård/ samlingssal i södra kommundelen avslogs.
Karin Lindströms (mp) motion om att utarbeta en plan för hur våra stränder inte
skall tas i anspråk för byggnation avslogs. I yrkandet om avslag framfördes att denna fråga skall hanteras inom ramen för det Översiktsplanearbete som pågår.
Sheila Imamovics (mp) motion om att förbättra kvaliteten på maten inom skola och äldreboende antogs. Motionen är i linje med ett av de politiska mål som Kommunfullmäktige tidigare har antagit.

Valärenden
Som ledamot i Kommunstyrelsen invaldes Tony Bölja (s) efter Charlotte Jansson (s) som hade begärt att bli entledigad.
Till ombud i Hedströmmens vattenförbund valdes Barbro Iliou (mp) efter Tommy Sunvisson (s) som blivit vald till ordförande i samma förbund.

Dessutom
Fullmäktige fastställde en ny Arbetsordning för fullmäktige och antog ett nytt Arvodesreglemente.
Ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag redovisades och sammanträdesdatum för fullmäktigesammanträdena 2012 fastställdes.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser