God Jul & Gott Nytt År

Vintersolstånd.
Just nu vänder sig norra halvklotet bort från solen.
Vi är i den mörkaste tiden på året och det är vinter.
Men nu vänder det.
Dagarna blir längre och ljuset kommer tillbaka.

Jag återkommer med rapporter från politiken i Skinnskatteberg efter helgerna!

Lars Andersson

Fotograf: Viktoria Ahl

Fråga till Jan Björklund:

Gemensamt debattinlägg från Nv Västmanland 2011-12-14

Säg den politiker som inte tror på och arbetar för en bättre morgondag. Alla vill vi bidra till att dagens barn och unga ska få en ännu bättre framtid än vi själva haft.
I varenda kommun i Sverige pågår arbetet med att öka kvalitén i skolundervisningen och den rektor som inte med morot, piska och förstoringsglas följer elevernas kunskapsutveckling och resultat begår tjänstefel. Sveriges Riksdag har beslutat om en ny gymnasiereform i förvissning om att den bidrar till ökade kunskaper hos våra unga.
Mot bakgrund av detta har vi mycket svårt att förstå hur Utbildningsminister Jan Björklund (FP) och övriga alliansregeringen kan besluta om sänkta anslag till gymnasieskolan. Sammantaget minskar anslagen till gymnasiet med 675 Mkr nästa år. Det betyder för våra tre kommuner 1,6 Mkr mindre nästa år och 3,2 Mkr mindre år 2014.
Regeringen motiverar sänkningen med gymnasiereformen men kan samtidigt inte visa på vilket sätt den skulle ge lägre kostnader för kommunerna. Över partigränserna har man i Sveriges Kommuner och Landsting framhållit att kostnaderna snarare kommer att öka med den nya gymnasieskolan. Regeringens agerande rimmar illa med viljan att bidra till en bättre framtid för våra unga.
I norra Västmanland är det redan idag allt för få elever (i snitt 63 %, fler i Fagersta än i Norberg och Skinnskatteberg) som avslutar gymnasiet och tar examen. Det får konsekvenser för den enskilde individens möjligheter att hitta en plats på arbetsmarknaden, möjligheterna till att försörja sig själv och det får konsekvenser för självkänslan och välmåendet. Att en förhållandevis låg andel av våra unga har en gymnasieutbildning får också konsekvenser för det regionala näringslivets möjligheter att hitta kompetent arbetskraft och växa i den takt de annars skulle kunna.
Vi arbetar aktivt för att fler ungdomar ska fullfölja gymnasiet och vi kan inte stillatigande se på när regeringen ytterligare försämrar förutsättningarna för detta. Våra unga är allt för viktiga för att en redan resursknapp gymnasieskola ska tvingas till ytterligare nedskärningar p g a ett bakvänt resonemang hos vår regering. Vi tre kommuner kommer därför nästa år att skjuta till de pengar som regeringen drar in från gymnasieskolan. Det är pengar som behövs inom andra verksamheter i våra kommuner och konsekvensen blir att regeringens skattesänkarpolitik återigen drabbar de kommunala basverksamheterna.
Vår fråga till Jan Björklund (FP) lyder: Vilken kommunal verksamhet tycker du att vi ska ta pengar ifrån för att kompensera för regeringens sänkta anslag till gymnasieskolan?

Åsa Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordf. Norberg
Stig Henriksson (V) Kommunstyrelsens ordf. Fagersta
Lars Andersson (S) Kommunstyrelsens ordf. Skinnskatteberg

Sedan sist 11-12-11

I varje nummer av kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här finns möjlighet till en förhandstitt för er som följer min blogg.

 • Kommunens budget för 2012 har antagits vid novemberfullmäktigemötet. Budgeten beräknas på ett befolkningsunderlag på 4400 invånare och har en nettoram på knappt 198 miljoner kronor.
  Kommunerna i länet och Landstinget har kommit överens om en skatteväxling nu när kommunerna tar över hemsjukvården och Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet. Kommunalskatten kommer därför att stiga med 12 öre, men i gengäld kommer landstingsskatten att minska med samma summa.
  I budgeten avsätts 1 miljon kronor som utvecklingsmedel och 2,5 miljoner till löneökningar.
  Arbetet med budget 2012 har processats under hela 2011. Några sena förändringar i den genomarbetade budgeten är följande: 400.000:- avsätts till förstärkningar inom Förskolan bl a på grund av att barnunderlaget vid förskolorna i Färna och Nyhammar har stigit.
  600.000:- avsätts till förstärkningar inom Vård och Omsorg. 100.000:- avsätts till feriearbeten. Den totala utgiften för feriearbeten blir då 250.000 kronor.
  340.000:- avsätts till klassorkestrar och drama inom Kulturskolan. Detta innebär att alla elever i grundskolans yngre åldrar kan fortsätta ha gitarr-, stråk- och blåsklasser samt dramaundervisning i olika perioder.
  Kommunens investeringsbudget hamnar för 2012 på drygt 39 miljoner kronor. De största investeringarna är vattenledningen från Färna till centralorten, ombyggnation av Solrosen till LSS-boende, ombyggnation av Sotvretsgården till förskola och del av Klockarbergsskolan till fritidshem.
 • I Skinnskatteberg har ett krishanteringsråd startats. Kommunrepresentanter tillsammans med små och stora företag, myndigheter, läkarstationen, handlare m fl träffades i november på Systemair och drog upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Mycket viktigt att olika intressenter i samhället kan samarbeta om någon katastrof skulle inträffa. Denna första gång diskuterades vad som skulle kunna inträffa vid ett längre elavbrott kombinerat med stark kyla.
 • Har besökt Smedjan på fd Folkhögskolan tillsammans med Vård och Omsorgsutskottet. Tolv ungdomar har nu anlänt till boendet för ensamkommande flyktingar. Det är pojkar i gymnasieåldern. De får sin första undervisning i svenska dagtid på NVU i Fagersta.
 • Efter en hel del arbete har det äntligen blivit klart att vi får en direktbusslinje mellan Skinnskatteberg och Västerås. VL kommer att köra med en miljövänlig biogasbuss! Start 10 januari. En dubbeltur på morgonen och två på eftermiddagen. Detta känns mycket bra!
 • En presidiekonferens för Västmanlandspolitiker på Aronsborg har hunnits med. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor och EU-frågor fanns bl a på dagordningen.
 • VAFAB har haft halvårsstämma. Kommunen är delägare i ett mycket välskött bolag som tar hand om våra sopor. Roligt! Bl a tillverkas biogas till VL-bussar.
 • Den 6 december hade jag äran att vara inbjuden till Finska residenset i Stockholm för en mottagning med anledning av Finlands självständighetsdag. En bok om Skinnskattebergs historia överlämnades till ambassadören.
 • Brottsförebyggande rådet planerar ett medborgarmöte till den 12 mars 2012.

  Lars Andersson