Vägs ände…

Idag har jag deltagit i ett möte med Västmanlands Socialdemokrater. Distriktsstyrelsen, Arbetarekommunordföranden, Kommunalråd, Landstingsråd och Riksdagsmän var eniga om följande uttalande:

Uttalande angående förtroende för partiordförande

Socialdemokraterna befinner sig i en historiskt djup och allvarlig kris. Vi har alla ett ansvar för partiet och dess utveckling men det största ansvaret att leda partiet ur krisen ligger på partiordförande.

I diskussioner med länets arbetarekommuner framkommer det tydligt att bland våra medlemmar, våra främsta kommun- och landstingsföreträdare, förtroendevalda och väljare finns inte längre någon tilltro till Håkan Juholts möjligheter att vända utvecklingen.

Skälen till detta är många och beror inte på någon enskild händelse. Snarare är det ett längre förlopp där såväl kommunikativa misslyckanden som en oförmåga att leda partiets inre processer successivt urholkat förtroendet.

Vi upplever att väljarnas och många partimedlemmars bristande förtroende för Håkan Juholt står i vägen för partiets möjligheter att bedriva en offensiv oppositionspolitik på den nationella arenan men också våra möjligheter att fortsätta vara framgångsrika regionalt och lokalt.

Med anledning av det utomordentligt allvarliga läge vårt parti befinner sig i har Socialdemokraterna i Västmanland genom distriktsstyrelsen, ordföranden för länets arbetarekommuner, kommunalråd, landstingsråd, riksdagsledamöter och företrädare för SSU-distriktet beslutat att vi inte längre har förtroende för Håkan Juholt som partiordförande. För partiets bästa bör han lämna sitt uppdrag.

Mina argument för att ställa mig bakom detta uttalande är följande:

1
Den mediabild som byggts upp runt Håkan Juholt kommer att bli mycket svår, på gränsen till omöjlig, att tvätta bort. Partiets trovärdighet undergrävs. Det blir omöjligt att diskutera och föra ut politiska budskap.

2
Förtroendet för Håkan Juholt och det socialdemokratiska partiet är ytterst lågt. Opinionssiffrorna sjunker kontinuerligt.

3
Svagheten i det politiska ledarskapet i partiet gör att meningsskiljaktigheter inom partiet inte diskuteras internt först utan framförs i olika sammanhang officiellt. Partiets trovärdghet raseras.

4.
För att vi Socialdemokrater ska få möjlighet att styra i de landsting och kommuner som vi styr idag, måste vi ha draghjälp från riksplanet, inte uppleva vad som sker inom partiet på riksplanet som ett ok.

5.
De signaler som jag hört under det senaste halvåret från väljare och sympatisörer, förtroendevalda och partimedlemmar i Skinnskatteberg har varit entydiga. Förtroendet för vår partiledare har ifrågasatts, mer och mer.

Utifrån detta är det inte svårt att stå bakom Västmanlandsdistriktets uttalande.

Kommentera gärna uttalandet och mina argument här i bloggen!

Kommunens remissyttrande i Regionfrågan

Yttrande angående Region Mälardalen, (remissupplaga 6 dec 2011)

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg är positiv till att landstingen i Södermanland, Örebro och Västmanlands län ansöker om att slås ihop till en regionkommun år 2015. De tre länen som nu ansöker om att bilda en region har flera förutsättningar på plats enligt Ansvarskommitténs tankegångar; rimlig befolkning, ett universitet och ett universitetssjukhus.

Skinnskattebergs kommun delar skrivelsens syn på de övergripande motiven för en regionbildning.

Några kommentarer till materialet:

Särskilt kan påpekas det långt drivna samarbetet mellan de tre länstrafikhuvudmännen, då kollektivtrafiken är ett av de två kraftigaste motiven till de större regionerna.
Det kan dock i sammanhanget poängteras att det snabbt framskridande arbetet med att förvandla Mälardalen till en sammanhållen arbetsmarknadsregion, tyvärr har gjort halt vid Nordvästra Västmanland. Vi har varit och är fortfarande en liten funktionell arbetsmarknadsregion bestående enbart av de små kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Där behöver krafttag tas för att förändra denna väl så viktiga funktionella regionindelning.
Den direktbusslinje mellan Skinnskatteberg och Västerås, som på prov kommer att köras med tre dubbelturer per vardag under våren 2012 är ett litet men viktigt steg att införliva vår lilla arbetsmarknadsregion i nordvästra Västmanland med Mälardalens arbetsmarknadsregion.

Under avd Dagens organisation- och samarbetsmönster i remissmaterialet nämns fordonsklustret i Mälardalen och även Robotdalen, medan gruvnäringen nämns i förbigående och stål- och hårdmetallindustrin inte alls – möjligen för att dessa oerhört viktiga näringar nu och i framtiden finns i nordvästra Västmanland och anknyter till framförallt övriga delar av Bergslagen – utanför den tänkta regionen. De framtida planerna på en nystart av gruvnäringen i Bergslagen kommer att kräva samarbete över regiongränsen. Här är det viktigt att infrastrukturfrågor och kompetensfrågor inte faller mellan stolarna om nu Dalarna inte kommer att tillhöra Mälardalsregionen.

I Skinnskattebergs kommun finns en filial till Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, – Skogsmästarskolan. Även när det gäller samarbete kring utbildningsfrågor vill Skinnskattebergs kommun därför understryka vikten av öppenhet och samarbete över regiongränserna.

Skinnskattebergs kommun delar de positiva förhoppningarna om effekter för demokratin. Framförallt är det en demokratisk vinst om det på en relevant nivå finns politiska företrädare att utkräva ansvar av. Detta oavsett om vi talar regional kollektivtrafik, infrastrukturplanering eller den specialiserade hälso- och sjukvårdens fördelning så finns det idag ingen nivå som kan greppa det ansvar allt fler medborgare förväntar demokratin ska ta. Under den fortsatta processen är det dock viktigt att säkerställa att den framtida regionens alla geografiska delar får inflytande i ett regionparlament.

Förhoppningsvis kommer statliga myndigheters geografiska områden att sammanfalla med de nya regionkommunerna, det skulle underlätta samarbete och utveckling i regionerna.

De kommunalekonomiska effekterna är inte tillräckligt utredda och beskrivna för att kommunen ska kunna yttra sig om dem. En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning måste så långt som möjligt undvikas.

Av de modeller för kommunal samverkan som beskrivs i utredningens bilaga förordar Skinnskattebergs kommun kombinationsmodellen där kommunerna organiseras i ett gemensamt regionalt kommunförbund med gemensamma beredningar.

Lars Andersson
KS-ordförande Skinnskatteberg.

Ovanstående remissyttrande från Skinnskattebergs kommun i Regionfrågan antogs av Kommunstyrelsens Ledningsutskott den 11 januari. Beslutet var inte enhälligt.

Sedan sist 12-01-11

I varje nummer av kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här finns möjlighet till en förhandstitt för er som följer min blogg.

God fortsättning på det nya året! Inte så många rader denna gång efter alla helger.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt decembermöte att godkänna ett nytt avtal med Bowlingklubben. Bowlingverksamheten i Lurbohallen är därmed räddad för en tvåårsperiod. Förhoppningsvis kan ekonomin för Bowlingklubben stabiliseras så att verksamheten kan leva vidare.
Kommunstyrelsen antog också en plan för hot och våld mot förtroendevalda politiker.

Mycket planering och papperssorterande har hunnits med under mellandagarna

Vid ett extrainsatt Ledningsutskott nu i januari behandlades den remiss som Landstinget sänt ut till kommunerna angående regionindelningsfrågan. Regionindelningsfrågan var enda punkten på dagordningen. Ett remissvar som ställer sig bakom att Västmanland, Örebro och Södermanland nu ansökt om att bilda en egen region antogs enligt den rödgröna majoritetens förslag. Alliansen reserverade sig mot detta och lämnade in en skriftlig reservation som förordar en region med Uppsala, Södermanland och Västmanlands län.

Lars Andersson

De styrande partierna säger INTE alltid nej

Denna text är ett svar på en insändare som publicerades i Fagersta-Posten den 23 december 2011. Förhoppningsvis kommer mitt insändarsvar att publiceras inom de närmaste dagarna i Lokaltidningen. Här får du chans till en förhandstitt:

Carina Sandor m fl Allianspolitiker i Skinnskatteberg skriver i Fagersta-Posten 23/12 att de styrande partierna i kommunen avslår alla förslag och motioner som kommer från Alliansen, helst utan utredningar.
Detta påstående är vilseledande och behöver bemötas.
Vid en genomgång av de motioner som behandlats av kommunfullmäktige under 2011 finner jag följande.
Två av Alliansens motioner har bemötts positivt. (!)
Motionen om upprustningen av Sandviksbadet i Södra kommundelen antogs av ett enigt fullmäktig. Motionen om en ”bostadsbank” hörsammades så till vida att kommunen skall marknadsföra de egna lägenheterna, där det särskilt skall framgå om de är marklägenheter eller om det finns hiss.
Två motioner från Alliansen har avslagits av fullmäktige ”utan utredning”.
Den ena motionen handlade om att bygga en simhall i Skinnskatteberg. Majoritetspartierna (s), (v) och (mp) gjorde bedömningen att det skulle vara ekonomiskt helt oförsvarbart att säga ja till denna motion. Inget konstigt med det. Den andra motionen handlade om att kommunen skulle tillsätta en grupp som skulle få till uppgift att utreda behovet av en ev fritidslokal i södra kommundelen. Majoritetspartierna gjorde bedömningen att det är fel att lägga resurser – tid och/eller pengar – på en sådan utredning. Om ett sådant behov finns torde det kommit till kommunens kännedom direkt från medborgarna, precis så som skett i Stjärnvik, Baggbron och Riddarhyttan.
En motion om en 30-zon gällande Bergslagsvägen avslogs efter utredning.
Anledning: Utredningen kom fram till att en 40-zon skall införas när det gäller hastighetsbegränsning i Centralorten.

Att motionerna behandlas utan utredning som insändarskribenterna påstår stämmer inte heller. För närvarande utreds bl a följande Alliansmotioner: Införande av Kommunalt fastighetsbolag, Kvälls och nattdagis, Fri kulturskola, försök med surfplattor för politiker.
När det gällde Alliansens förslag i budgetarbetet med sänkt taxa för trygghetslarm så skulle den frågan behöva belysas mera för att konsekvenserna av förslaget skall komma fram, något jag också uttryckte från talarstolen vid budgetfullmäktigemötet i november.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg