Yttrande angående Region Mälardalen, (remissupplaga 6 dec 2011)

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg är positiv till att landstingen i Södermanland, Örebro och Västmanlands län ansöker om att slås ihop till en regionkommun år 2015. De tre länen som nu ansöker om att bilda en region har flera förutsättningar på plats enligt Ansvarskommitténs tankegångar; rimlig befolkning, ett universitet och ett universitetssjukhus.

Skinnskattebergs kommun delar skrivelsens syn på de övergripande motiven för en regionbildning.

Några kommentarer till materialet:

Särskilt kan påpekas det långt drivna samarbetet mellan de tre länstrafikhuvudmännen, då kollektivtrafiken är ett av de två kraftigaste motiven till de större regionerna.
Det kan dock i sammanhanget poängteras att det snabbt framskridande arbetet med att förvandla Mälardalen till en sammanhållen arbetsmarknadsregion, tyvärr har gjort halt vid Nordvästra Västmanland. Vi har varit och är fortfarande en liten funktionell arbetsmarknadsregion bestående enbart av de små kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Där behöver krafttag tas för att förändra denna väl så viktiga funktionella regionindelning.
Den direktbusslinje mellan Skinnskatteberg och Västerås, som på prov kommer att köras med tre dubbelturer per vardag under våren 2012 är ett litet men viktigt steg att införliva vår lilla arbetsmarknadsregion i nordvästra Västmanland med Mälardalens arbetsmarknadsregion.

Under avd Dagens organisation- och samarbetsmönster i remissmaterialet nämns fordonsklustret i Mälardalen och även Robotdalen, medan gruvnäringen nämns i förbigående och stål- och hårdmetallindustrin inte alls – möjligen för att dessa oerhört viktiga näringar nu och i framtiden finns i nordvästra Västmanland och anknyter till framförallt övriga delar av Bergslagen – utanför den tänkta regionen. De framtida planerna på en nystart av gruvnäringen i Bergslagen kommer att kräva samarbete över regiongränsen. Här är det viktigt att infrastrukturfrågor och kompetensfrågor inte faller mellan stolarna om nu Dalarna inte kommer att tillhöra Mälardalsregionen.

I Skinnskattebergs kommun finns en filial till Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, – Skogsmästarskolan. Även när det gäller samarbete kring utbildningsfrågor vill Skinnskattebergs kommun därför understryka vikten av öppenhet och samarbete över regiongränserna.

Skinnskattebergs kommun delar de positiva förhoppningarna om effekter för demokratin. Framförallt är det en demokratisk vinst om det på en relevant nivå finns politiska företrädare att utkräva ansvar av. Detta oavsett om vi talar regional kollektivtrafik, infrastrukturplanering eller den specialiserade hälso- och sjukvårdens fördelning så finns det idag ingen nivå som kan greppa det ansvar allt fler medborgare förväntar demokratin ska ta. Under den fortsatta processen är det dock viktigt att säkerställa att den framtida regionens alla geografiska delar får inflytande i ett regionparlament.

Förhoppningsvis kommer statliga myndigheters geografiska områden att sammanfalla med de nya regionkommunerna, det skulle underlätta samarbete och utveckling i regionerna.

De kommunalekonomiska effekterna är inte tillräckligt utredda och beskrivna för att kommunen ska kunna yttra sig om dem. En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning måste så långt som möjligt undvikas.

Av de modeller för kommunal samverkan som beskrivs i utredningens bilaga förordar Skinnskattebergs kommun kombinationsmodellen där kommunerna organiseras i ett gemensamt regionalt kommunförbund med gemensamma beredningar.

Lars Andersson
KS-ordförande Skinnskatteberg.

Ovanstående remissyttrande från Skinnskattebergs kommun i Regionfrågan antogs av Kommunstyrelsens Ledningsutskott den 11 januari. Beslutet var inte enhälligt.

Annonser