Befolkningsstatistik – färska siffror från SCB

Här kommer färska siffror från Statistiska centralbyrån.
Skinnskattebergs folkmängd var vid årsskiftet 4412 invånare. Befolkningen minskade under 2011 med 33 personer. Från 1 januari till sista december föddes 27 barn och 45 personer dog, ett födelseunderskott med – 18 personer alltså. 303 personer flyttade till kommunen och 319 personer flyttade från kommunen, det vill säga ett flyttningsnetto på -16 personer.

Skinnskattebergs kommun har som ett av målen för mandatperioden att man skall sträva efter att behålla den nuvarande befolkningsnivån. Att behålla befolkningsnivån är av yttersta vikt för kommunens framtid. Antalet medborgare i en kommun ligger ju till grund för det skatteunderlag som man har för att göra välfärd av.

Ska man försöka att se något positivt med dessa färska siffror så är det att det är den minsta minskningen på sex år. 2010 minskade befolkningen med 122 personer. När vi har lagt budgeten för 2012 så har vi räknat med en befolkning på 4400 personer.

Sedan sist 12-02-10

I varje nummer av kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här finns möjlighet till en förhandstitt för er som följer min blogg.

  • Direktbussen mellan Skinnskatteberg och Västerås har kommit igång. Antalet passagerare har varit relativt bra, men fortfarande finns platser kvar i bussen!
  • Mera kollektivtrafik: Landstinget tar nu över huvudmannaskapet för kollektivtrafiken och blir kollektivtrafikmyndighet. Kommunerna finns med i en kollektivtrafikberedning. Skinnskattebergs kommun representanteras i beredningen är undertecknad och Vanja Leneklint.
  • Just nu pågår ett bokslutsarbete för 2011 samtidigt som budgeten för 2013 börjar planeras. När det gäller ekonomin så kan här sägas att den är god! Kommunstyrelsen fick vid sitt senaste möte en föredragning av Rapporten från Kommunforskning i Västsverige, som gjort en finansiell analys av kommunens ekonomi. Rapporten bekräftar att Skinnskattebergs ekonomi är god. Tillsammans med Västerås och Fagersta har Skinnskatteberg den starkaste ekonomin i Västmanland.
  • Bredbandsberedningen fortsätter sitt arbete. Möten med Skanova och Länsstyrelsen har hunnits med. Målsättningen är att vi skall medverka till att kunna förse kommunmedborgarna med en snabbare uppkoppling via fiber.
  • VKL – Västmanlands Kommuner och landsting har haft ett möte i Norberg. Riksdagsmän från länet deltog och fick tillsammans med VKL-styrelsen en redogörelse för hur arbetet med att starta gruvdrift i Bergslagen framskrider.
  • Folkhälsorådet har haft möte. En input från Falun hur man jobbar med dessa frågor stod på dagordningen. Revidering av nuvarande Folkhälsoplan står på agendan för kommande möten. Brottsförebyggande rådet har också haft möte och planerar ett medborgarmöte till den 12 mars. Se annons i kommande 0222:an.

    Lars Andersson
    KS-ordförande Skinnskatteberg