I varje nummer av kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här finns möjlighet till en förhandstitt för er som följer min blogg.

Bokslutsarbete för 2011 håller på att avslutas samtidigt som budgeten för 2013 börjar planeras. Budgetramen för 2013 skall fastställas vid Kommunfullmäktige i juni-
Vid senaste ledningsutskottet diskuterades bl a en motion om ”Fri Kulturskola”. Majoritet och opposition var eniga om att titta vidare på frågan och försöka hitta en långsiktig lösning. Vidare beslutades om vilka områden som utvecklingsmedlen – 1 miljon kronor- ska användas till: Översiktsplan och detaljplaner 300 000, Bredbandsutbyggnad 200 000, Info/kommunikation 150 000, Chefsutveckling, enhetschefer 100 000, Körstämma 100 000, Yttre miljö 50 000, Mat 50 000, Allaktivitetshuset Sture, namnskylt 10 000 samt Reserv 40 000 kronor.
Vid fullmäktigemötet den 20 februari beslutades bl a att att kommunstyrelsen får uppdraget att tillsätta en politisk styrgrupp som ska leda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och att kommunstyrelsen får uppdraget att till nästa fullmäktige lägga fram ett förslag till direktiv för styrgruppens arbete.
Vidare beslutade fullmäktige att att inrätta ett nytt förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och att benämningen för nuvarande uppdrag som vice ordförande ändras till 1:e vice ordförande. Fredrik Skog (v) är 1:e vice ordförande och Carina Sandor (fp) valdes till 2:a vice ordförande.
Delegationsordningsberedningen börjar komma in på slutspurten. Vid det senaste mötet var ett antal chefer inbjudna för att diskutera delegationsfrågor.
Vid det senaste Folkhälsorådsmötet medverkade Hans Dalman från Västerås. Kommande revidering av Kommunens folkhälsoplan diskuterades.
Budgetberedningen har haft en heldag och gått igenom vilka behov som finns i olika sektorer för kommande år, NVU medverkade, likaså Lönenämnden.
Har haft min andra Dialog-sittning på Biblioteket. Sju medborgare kom för att tala om allehanda frågor. Ett litet resultat från första Dialogsittningen: Nu ska hundlatrinerna tömmas med tätare intervall!
Kommunens Krishanteringsråd har haft möte på Lindgården. Representanter från olika delar av samhället diskuterade olika tänkbara samarbetsformer vid en eventuell kris med sträng kyla och elavbrott.

Varm hälsning i vårvintern!
Skinnskatteberg den 12 mars 2012
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser