Gemensamt uttalande av samtliga politiska partier i Skinnskatteberg

I samband med det senaste Kommunfullmäktigesammanträdet i Skinnskatteberg den 23 april samlades samtliga partier innan fullmäktige och jag hade en genomgång av det aktuella läget när det gäller Skogsmästarskolans framtid. Vi var rörande överens om att tillsammans göra ett uttalande och skicka detta till SLU:s styrelse.

Så här lyder uttalandet:

Till vår bestörtning har vi mottagit beskedet att SLU:s enmansutredare, förre universitetsdirektören Ulf Heyman, föreslår SLU:s styrelse att flytta det populära och väl fungerande Skogsmästarprogrammet från Skinnskatteberg till Uppsala. Vi vill med detta uttalande kraftigt protestera mot förslaget och hävdar att sakliga argument tydligt talar emot.
Vi vädjar till SLU:s styrelses ledamöter att på sakliga grunder avvisa förslaget.

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg är en väl fungerande utbildning. I år är det rekordmånga sökande: 229 sökande till 45 platser. Studenterna, som kommer från hela Sverige, är också nöjda med sin utbildning. Vid senaste programutvärderingen i samband med kursavslutningen i juni 2011 gav studenterna i snitt utbildningen betyget 4,3 på en femgradig skala.

Även de skogliga arbetsgivarna uppskattar utbildningen, vilket visar sig i att arbetslösheten för utexaminerade skogsmästare är extremt låg.
Vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg finns en relativt nyetablerad forskargrupp som under 2011 lyckades få 25 Mkr från FORMAS i utlysningen för ”starka forskningsmiljöer”.
Skinnskatteberg är en av Sveriges minsta kommuner till invånarantalet. För Skinnskatteberg som kommun skulle en flytt av Skogsmästarskolan till Uppsala vara ett dråpslag för kommunen. Ca 150 elever och ca 25 i personalgruppen betyder mycket för olika näringsidkare, fastighetsägare som får hyra ut lägenheter och för Kommunen när det gäller skatteintäkter.
SLU sorterar under Landsbygdsdepartementet. Om inte ens en välfungerande statligt finansierad och kostnadseffektiv utbildningsverksamhet med god kvalitet och många sökande kan försvara sin plats på landsbygden; om inte ens en skogsutbildning med gott renommé kan få ligga nära skogen utan av oklara skäl måste flyttas till storstaden, då undrar man vart vårt samhälle är på väg.
Vad har då landsbygden för chans i framtiden?
Vi uppmanar SLU:s styrelse att avvisa förslaget till beslut.
Ett beslut att flytta Skogsmästarskolan från Skinnskatteberg riskerar också att få stora regionalpolitiska konsekvenser. Vi vädjar därför till berörda beslutsfattare att se till hela Sveriges utveckling och framtid och låta regionens enda högskola, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, ligga kvar i nordvästra delen av Västmanland.

Tony Bölja, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Barbro Iliou, Miljöpartiet
Carina Sandor, Folkpartiet
Rolf Andersson, Centerpartiet
Bo Öberg, Moderaterna
Petri Ojala, Sverigedemokraterna

Vi behöver vår högskola i Skinnskatteberg!

För en vecka sedan föreslog en ensamutredare att Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg ska läggas ner. Trots att högskolan, enligt utredaren, håller hög kvalitet och har rätt förutsättningar, ska flera små enheter slås ihop och lokaliseras till tre platser i landet. Det kan låta rationellt och bra, ur ett perspektiv, men vad händer med samhällsutvecklingen sett ur andra perspektiv?

Åsa Eriksson – kommunalråd i en av våra samverkanskommuner, Norberg – kontaktade Karl Hedin, ägare till vår regions största skogskoncern, och föreslog ett gemensamt uttalande. Resultatet av det hittar du här:

Vi vill att flera läser på högskolan!

Orter som kan anses utgöra glesbygd – som Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg – lever ständigt i kampen mot urbaniseringens drivkrafter. Dessa orter måste för sin överlevnad se till att både villkoren för företag som vill etablera sig och livskvaliteten för befolkningen som lever där är sådana, att människor även fortsättningsvis både vill och kan leva och bo kvar.

Många undersökningar är gjorda kring vilka faktorer som är avgörande och mycket arbete görs lokalt för att motverka urbaniseringskrafterna. Varje händelse för sig kan synas liten men sammantaget och i ett längre tidsperspektiv blir de avgörande.

Att till exempel flytta utbildningen av skogsmästare från Skinnskatteberg till en större ort, blir för staten måhända ekonomiskt fördelaktigt i ett kortsiktigt perspektiv. Men konsekvensanalysen måste göras vidare än så och effekten på överlevnadsmöjligheterna på sikt måste tas med i beräkningen.

För oss, som kommunstyrelseordföranden i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt presumtiv arbetsgivare till några av eleverna från Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, är det otvivelaktigt ytterst negativt med en flytt av skolan till någon annan ort.

När det gäller kommunerna i den norra Länsdelen har vi en dokumenterat låg utbildningsnivå. Jämfört med andra kommuner är det få av våra unga medborgare som studerar vidare efter gymnasiet. Detta försöker vi ändra på. Bland annat genom att arbeta tillsammans med de olika större industrier och företag samt utbildningsinstitutioner som finns i regionen.

En nedläggning av den enda högskolan här, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, skulle få stora konsekvenser för hela regionen. Avståndet till högskoleutbildning ökar, skogsindustrin får svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft och färre unga människor har anledning att bosätta sig och skapa en framtid i vår bygd. Även mentalt är en nedläggning ett stort nederlag.

För skogsindustrin, som har ett ständigt behov av att rekrytera unga människor med rätt kompetens och helst även med en koppling till eller ett intresse för bygden, blir också konsekvenserna stora.

Att man redan levt en tid i den bygd man får sin anställning i ökar sannolikheten till att man vill stanna kvar. Detta i sin tur betyder dels att vi, som företag, får behålla den satsning på kompetenshöjning som våra välutbildade, nyanställda medför. Men det innebär också att både branschen och regionen utvecklas och stärks.

Ett beslut att flytta Skogsmästarskolan från Skinnskatteberg riskerar alltså att få stora regionalpolitiska konsekvenser. Vi vädjar därför till berörda beslutsfattare att se till hela Sveriges utveckling och framtid och låta regionens enda högskola, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, ligga kvar i norra Västmanland.

Stig Henriksson, Kommunstyrelsens Ordförande i Fagersta
Lars Andersson, Kommunstyrelsens Ordförande i Skinnskatteberg
Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens Ordförande i Norberg
Karl Hedin, vd Karl Hedin AB

Skogsmästarskolans framtid hotad

Idag – 19 april – har följande Pressmeddelande skickats till media:

2012-04-19
Skogsmästarna tvingas bort från Skinnskatteberg

Sveriges Lantbruksuniversitets enmansutredare, förre universitetsdirektören Ulf Heyman, föreslår SLU:s styrelse att flytta det populära och välfungerande Skogsmästarprogrammet från Skinnskatteberg till Uppsala. Kommunalråd Lars Andersson: Det skulle innebära ett dråpslag mot kommunen och mot den utbildningsverksamhet som sedan 1945 har verkat med mycket gott resultat i Skinnskatteberg.

Varje år kommer ett 50-tal nya studenter till Skinnskatteberg kommun för att gå den populära 3-åriga högskoleutbildningen till Skogsmästare. I år var konkurrensen hård: över 5 sökande till varje utbildningsplats, och ser man resultatet av studenternas utvärderingar och att jobben står och väntar efter examen, så förstår man varför. Tf prefekt Staffan Stenhag: Vi tror att detta är ett resultat av vår medvetna och enträgna strävan att i utbildningen förena skoglig praktik och teori, något som alltså såväl studenter som arbetsgivare uppskattar.

Det skäl som anges för en flytt är att Skinnskatteberg inte är en optimal ort att bedriva grundutbildning på. Utredare Heyman föreslår i stället att all grundutbildning på SLU ska koncentreras till de tre orterna Uppsala, Umeå och Alnarp och att Skogsmästarprogrammet då förläggs till Uppsala. Staffan Stenhag konstaterar: Vi är övertygade om att en sådan flytt också leder till en stor förändring av programmets upplägg och inriktning. Risken är stor att många av de undervisningsmoment som vi idag utför i skogen i så fall endast kommer att bedrivas inomhus. Nyligen varnade Landsbygdsdepartementet för en utveckling där SLU:s utbildningar akademiseras alltför långt.

Ytterst är naturligtvis beslutet politiskt. De sökande till programmet kommer till stor del från landsbygden och många kommer även i framtiden att bo och verka där. SLU sorterar under Landsbygdsdepartementet. Tf prefekt Staffan Stenhag är orolig för den nutida samhällsutvecklingen: Om inte ens en välfungerande statligt finansierad och kostnadseffektiv utbildningsverksamhet med god kvalitet och många sökande kan försvara sin plats på landsbygden; om inte ens en skogsutbildning med gott renommé kan få ligga i skogen utan av oklara skäl måste flyttas till storstaden, då undrar man vart vårt samhälle är på väg. Vad har då landsbygden för chans i framtiden?

Kommunalrådet Lars Andersson vill nu samla en bred politisk uppslutning för att behålla Skogsmästarskolan i Skinnskattebergs kommun. Lars Andersson; Skogsmästarskolan är självklart mycket viktig för kommunen och för regionen. Jag har idag skrivit till ansvarig minister Eskil Erlandsson © och varit i kontakt med vår riksdagsman Sven-Erik Österberg (s). Jag planerar att omgående kontakta de lokala partiföreträdarna och övriga riksdagsledamöter i länet.

För mer information:
Lars Andersson, kommunalråd, Skinnskattebergs kommun, tel: 0222-45193, 076-7857924
lars.andersson@skinnskatteberg.se

Staffan Stenhag, tf prefekt, Skogsmästarskolan, tel: 070 – 639 08 59. staffan.stenhag@slu.se

Sedan sist 12-04-16

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.

 • Folkhälsorådet har utvärderat den nuvarande Folkhälsoplanen för 2009-2011 och är i full färd med att ta fram en ny plan för kommande treårsperiod.
 • Har tillsammans med några andra politiker från majoriteten och oppositionen haft samtal med kommunens företagsnätverk. Givande diskussioner om framtidsfrågor.
 • Ett medborgarmöte om drogsituationen i Skinnskatteberg har hållits. Representanter från polisen och kommunens sociala avdelning medverkade. Ett 30-tal medborgare kom till mötet
 • Har besökt Pensionärs och Handikapprådet och informerat om vilka frågor som är på gång i kommunen just nu. Många intresserade frågor från rådets medlemmar.
 • Kommunstyrelsen behandlade vid det senaste sammanträdet kommunens Årsbokslut för 2011. Resultatet visar ett överskott med 8,7 miljoner kronor. Kommunen har en stabil ekonomi.
  Den preliminära budgetramen för 2013 diskuterades också. Kommunstyrelsen fastställde att den preliminära budgetramen för den totala verksamheten ska vara 197,5 mkr, att utvecklingsmedel ska avsättas med 1 mkr samt att medel for löneökningar ska avsättas med 2,5 mkr.
  Kommunstyrelsen beslutade också att det nuvarande politikerregistret på hemsidan ska tas bort och att en ny informationssida med benämningen Förtroendevalda 2010-2014 skapas där kommunens förtroendevalda presenteras med namn, partibeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, länk till ev blogg och samtliga uppdrag vederbörande har.
 • En ny politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet med Översiktsplanen har tillsats. Gruppen består av sju personer från olika partier.
 • Har haft förmånen att få träffa de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och diskutera gruvfrågor. Viktigt att vi är på alerten och planerar för kommunens del när det gäller kommande gruvdrift vid Riddarhyttefältet.
 • LONA-projektet utmed vattenfåran från Övre till Nedre Vättern går vidare. En referensgrupp har nu bildats och informationstavlor kommer att sättas upp under året.
 • En Strategidag har genomförts i Färna, där framtidsfrågor för kommunen diskuterades. Bred uppslutning från politiker och tjänstemän