Etiketter

, ,

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.

 • Folkhälsorådet har utvärderat den nuvarande Folkhälsoplanen för 2009-2011 och är i full färd med att ta fram en ny plan för kommande treårsperiod.
 • Har tillsammans med några andra politiker från majoriteten och oppositionen haft samtal med kommunens företagsnätverk. Givande diskussioner om framtidsfrågor.
 • Ett medborgarmöte om drogsituationen i Skinnskatteberg har hållits. Representanter från polisen och kommunens sociala avdelning medverkade. Ett 30-tal medborgare kom till mötet
 • Har besökt Pensionärs och Handikapprådet och informerat om vilka frågor som är på gång i kommunen just nu. Många intresserade frågor från rådets medlemmar.
 • Kommunstyrelsen behandlade vid det senaste sammanträdet kommunens Årsbokslut för 2011. Resultatet visar ett överskott med 8,7 miljoner kronor. Kommunen har en stabil ekonomi.
  Den preliminära budgetramen för 2013 diskuterades också. Kommunstyrelsen fastställde att den preliminära budgetramen för den totala verksamheten ska vara 197,5 mkr, att utvecklingsmedel ska avsättas med 1 mkr samt att medel for löneökningar ska avsättas med 2,5 mkr.
  Kommunstyrelsen beslutade också att det nuvarande politikerregistret på hemsidan ska tas bort och att en ny informationssida med benämningen Förtroendevalda 2010-2014 skapas där kommunens förtroendevalda presenteras med namn, partibeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, länk till ev blogg och samtliga uppdrag vederbörande har.
 • En ny politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet med Översiktsplanen har tillsats. Gruppen består av sju personer från olika partier.
 • Har haft förmånen att få träffa de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och diskutera gruvfrågor. Viktigt att vi är på alerten och planerar för kommunens del när det gäller kommande gruvdrift vid Riddarhyttefältet.
 • LONA-projektet utmed vattenfåran från Övre till Nedre Vättern går vidare. En referensgrupp har nu bildats och informationstavlor kommer att sättas upp under året.
 • En Strategidag har genomförts i Färna, där framtidsfrågor för kommunen diskuterades. Bred uppslutning från politiker och tjänstemän
 • Annonser