Mitt Första-maj-tal 2012

Bäste bloggläsare! För dig som inte hade möjlighet att vara med i Skinnskatteberg och fira Första maj bland de drygt 200 mötesdeltagarna utanför Stationshuset i solskenet, kan du här läsa vad jag sa i mitt tal i dag. Håll till godo!


Fotograf Benny Blomqvist

Första- maj-firare!

Jag tänkte börja med att ta en titt i backspegeln.

En kritik jag ofta möter är att vi socialdemokrater och rödgröna som styr Skinnskatteberg är för dåliga på att föra ut vad vi gör och tydliggöra för väljarna hur vi bygger vårt välfärdsbygge.

Utan att bli självgod vill jag därför börja mitt tal här idag och göra en tillbakablick för att berätta vad som hänt sedan våren 2009 när vi åteertog makten och kom tillbaka på ordförandestolarna i kommunledningen.

Här kommer en resumé av några av de viktigaste saker vi genomfört:

 • Den satsning på grundskolan som vi inledde våren 2009 börjar ge resultat. Skolans lokaler är rustade, ett utvecklingsarbete har genomförts i skolan för att höja kompetensen bland personal och för att eleverna som lämnar skolan skall ha en bättre grund att stå på.
 • Skolbarnsomsorgen har nyligen flyttat till nya ljusa lokaler i anslutning till Klockarbergsskolan. Bra för eleverna, bra för personalen, bra för föräldrarna som inte behöver ha dubbla uppsättningar av ombyteskläder på två olika håll…
 • Nu går vi vidare med upprustning av Sotvretsgården till förskolelokaler och bygger ett eget LSS-boende i Solrosens lokaler. Detta är inte en dag för tidigt.
 • Äldreboendet på hemgården har rustats upp till mera ändamålsenliga lägenheter till gagn för både boende och personal.
 • Köpet av hyresfastigheten på Släntvägen blev lyckat. Nu rustar vi lägenheterna successivt, alla lägenheter är uthyrda, det är t o m en liten kö för att få flytta dit. Köpet av Släntvägen och rivningen av Alstigen 4 – ”Hyttan” – i Riddarhyttan är ett steg på vägen för att få en bra bostadsmarknad här i kommunen.
 • Mångmiljonsatsningen på ny vattenledning från Färna till tätorten fullföljs och i höst kommer centralorten att ha renare vatten i sina kranar.
 • Under våren har en direktbusslinje startat mellan Skinnskatteberg och Västerås. Mycket uppskattat av de som åker med. Vi ska göra vad vi kan för att få behålla denna linje även till hösten.
 • Cykelparken som ni skymtar här borta är en mycket bra satsning för våra ungdomar. Främjar motion och folkhälsa och ökar ortens attraktivitet.
 • I höstas öppnade vi vårt boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. 12 platser i Smedjan i Landstingets lokaler uppe vid Folkhögskolan. Personalen har gjort ett bra jobb och verksamheten får lovord från olika håll. Idrottsföreningarna i Skinnskatteberg har också gjort ett bra jobb med att få in pojkarna i sin verksamhet. Fotboll, boxning och judo är aktiviteter som ungdomarna på ett framgångsrikt sätt tar del av.
 • I år ökar vi budgeten för feriearbeten så att ytterligare ett antal ungdomar kommer att ha sommarjobb när sommarlovet kommer.
 • Det här är tio punkter med exempel på viktig välfärdspolitik som vi rödgröna kan känna stolthet och glädje över att här och nu kunna redovisa.

  Mötesdeltagare – En akut fråga som dök upp förra veckan har inte kunnat undgå någon av er…
  Ensamutredaren Ulf Heyman har lagt fram ett förslag för SLU:s styrelse att Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg skall flytta till Uppsala.

  Detta skulle givetvis vara ett dråpslag för Skogsmästarskolan, för Skinnskattebergs kommun och för regionen om så skedde.

  Skolan är mycket populär bland studenterna
  Studenterna får arbete när de går ut.
  Studenterna ger höga betyg till utbildningen.
  Skolan har nyligen fått 25 miljoner kronor för att utveckla sin forskarverksamhet under de närmaste åren
  Skolan ligger här i Bergslagen med närhet till -ja- just skogen.

  Allt talar för att skolan ska vara kvar här i Skinnskatteberg.

  Vid det senaste fullmäktigemötet enades samtliga partier här i kommunen om ett gemensamt uttalande med krav på att skolan ska vara kvar här i Skinnskatteberg.

  Vi rödgröna har våra riksdagsledamöter med oss,
  vi har landshövdingen med oss,
  vi har branschföreträdare för skogsindustrin med oss…
  vissa av de borgerliga riksdagsmännen i länet har utlovat sitt stöd för skolan

  SLU och Skogsmästarskolan ligger under lantbruksdepartementet och Eskil Erlandsson – centerpartiet. Min förhoppning är att minister Erlandsson skall ha ett uns av centerpartiets gamla ideologi kvar, nämligen att värna glesbygden.

  Övriga högskolor sorterar under Folkpartiets partiledare Jan Björklund i utbildningsdepartementet, och där ser vi hur en centraliseringen mot de större högskoleortena nu sker. De regionala högskolorna har en viktig roll i ett Sverige där alla delar ska leva – det inser inte Alliansregeringen.

  Det stöd och den uppslutning som vi på olika sätt har fått för att bevara Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg gör mig ändå optimistisk.

  En annan viktig framtidsfråga handlar om Gruvnäringens återkomst till bygden

  Dannemora Mineral AB som just startat en kommersiell brytning i Uppland planerar att om 6-8 år starta gruvbrytning i Riddarhyttefältet.

  Höga järnmalmspriser och stor efterfrågan av järnmalm på världsmarknaden gör att det nu åter är lönsamt att bryta.

  Samhällets utmaningar för att möta detta är
  – att rusta järnvägsnätet så att malmtågen kan nå hamnarna
  – att planera så att utbildning till bergarbetare kommer igång och att kompetens finns

  Vi är från kommunens sida med i olika sammanhang för att planera detta.

  För vår egen del är det givetvis viktigt att översiktsplaner och detaljplaner möjliggör denna nystart av gruvdriften.

  Totalt handlar det om ca 100 arbetstillfällen direkt i och vid gruvan. Dessutom räknar man med kanske 300-400 ytterligare nya arbetstillfällen i samhället runt omkring. Det kan handla om allt från elektriker och pizzabagare till förskollärare och taxichaufförer.

  Listan över viktiga framtidsfrågor som vi socialdemokrater och rödgröna vill sätta fokus på de närmaste åren kan göras lång

  Tiden medger inte att jag pratar om
  Bredbandsfrågan, matens kvalitet i förskola, skola och äldreomsorg, närmiljön – i ett trivsammare Skinnskatteberg eller andra viktiga frågor som står på vår agenda…

  Avslutningsvis vill jag bara säga att vi socialdemokrater och rödgröna fortsätter att medvetet, tålmodigt och framåtblickande bygga ett hållbart välfärdsbygge här i Skinnskatteberg.

  Tack för ordet…

  Undertecknad i samspråk med dagens huvudtalare Sven-Erik Österberg…

  <