Framtiden för Linje 880 oviss!

Pressmeddelande 2012-07-16

En direktförbindelse mellan kommunerna i länet och residensstaden är ett tydligt uttalat mål i den Länsplan som nu håller på att arbetas fram i Västmanland.

För Skinnskattebergs del är kollektivtrafiken en av de viktigaste framtidsfrågorna. Det handlar om arbetspendling, om resor för studier och om att vara en naturlig del av länet. En fast och stadig bussförbindelse mellan Skinnskatteberg och Västerås är mycket viktig för Skinnskattebergs kommun nu och i framtiden.

Under våren 2012 har en direktbusslinje mellan Skinnskatteberg och Västerås körts på prov.
De turer som har haft flest påstigningar har varit morgonturen från Skinnskatteberg till Västerås och eftermiddagsturerna från Västerås tillbaka till Skinnskatteberg. Totalt sett har antalet passagerare under våren dock inte kommit upp i det antal som vi från början hade hoppats på. Jag menar dock att en förlängd ”provperiod” kombinerat med vissa förbättrade anpassningar skulle kunna öka beläggningen på busslinje 880. Om bussen t ex skulle utgå från Skinnskatteberg på morgonen och avsluta i Skinnskatteberg på kvällen skulle utbudet minska med två enkelturer – morgonturen från Västerås till Skinnskatteberg och kvällsturen till Västerås från Skinnskatteberg skulle försvinna – men den procentuella passagerartäckningen skulle öka drastiskt.

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg har en hög ambitionen för att få till en fortsättning på direktbusslinjen mellan Skinnskatteberg och Västerås. Stomlinjer mellan tätorter skall egentligen bekostas av Landstinget. Trots detta har Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg meddelat Kollektivtrafiknämnden att man är villig att anslå 600 tkr under hösten 2012 och helåret 2013 för att få till en fortsatt ”provperiod” på 1½ år. Detta utgör ca hälften av produktionskostnaden för två dubbelturer varje vardag.

Presidiet för Kollektivtrafiknämnden i Västmanland har ändock meddelat att man inte har för avsikt att föreslå nämnden att prioritera Linje 880 i Budget 2013.

Med anledning av detta har undertecknad i en skrivelse idag anhållit om att några representanter för Kommunstyrelsens ledningsutskott skall få närvara vid Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 13 augusti för att få möjlighet att framföra våra argument och diskutera Linje 880:s framtid med kollektivtrafiknämnden.

För mer information.

Lars Andersson
kommunalråd
Skinnskattebergs kommun
tel: 076-7857924
epost lars.andesson@skinnskatteberg.se