Skinnskattebergs politiker eniga om stark budget.

Följande pressmeddelande har idag gått ut till media

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg har antagit 2013 års budget. Den totala nettokostnaden i driftbudgeten är 200,8 miljoner kronor och investeringsbudgeten är fastställd till 19 miljoner kronor. Budgeten ska ge ett positivt resultat och ökningen av det egna kapitalet är satt till 1,9%, vilket motsvarar knappt 4 miljoner kronor.

Den miljon till utvecklingsmedel som funnits med i kommunens budget varje år sedan 2009 har fallit i god jord. I budget 2013 finns återigen en miljon kronor avsatta till utvecklingsmedel för att kunna fortsätta flytta fram kommunens positioner inom olika områden.

Några satsningar görs under 2013 som vissa medborgare kommer att märka i vardagen. Barnomsorgstaxan och taxan för skolbarnsomsorg blir 0 kronor för hushåll med en inkomst under 17.000:- per månad. Som första kommun i länet införs en avgiftsfri Kulturskola. Kostnaden för larm för äldre sänks från 250 kr till 100 kr per månad.

Kommunalskatten kommer att vara oförändrad, 22:51 kr. Arvodena till politiker och Partistödet kommer inte att förändras. Partistödet är 15.000:- per parti samt 2000:- per mandat i Kommunfullmäktige.

Den största satsningen i investeringsbudgeten för 2013 är byggnationen av ett nytt LSS-boende. Dessutom avsätts 2 miljoner kronor för en systematisk renovering av kommunens bostadsfastigheter.

Politiken är medveten om att fortsatta investeringar kommer att behöva göras även inom VA-området och har aviserat att en tilläggsbudgetering kommer att kunna göras när vissa förtydliganden har gjorts från förvaltningens sida inom detta område. 50.000:- avsätts för en förstudie av detaljplan för Bäckaområdet och en avsättning med 650.000:- avseende belysning på strandpromenaden läggs in i planen för 2014.

Samarbetet i budgetberedningen inför 2013 mellan partierna har under året fungerat bra. Den Driftbudget och Investeringsbudget som nu antagits har tagits fram i mer eller mindre total enighet.
Ett givande och ett tagande har skett mellan de politiska blocken.

– Ett bra samarbetsklimat inom politiken i kommunen, regionen och länet ser jag som viktiga framgångsfaktorer för Skinnskatteberg som kommun när de ekonomiska kriserna avlöser varandra i Europa och vår omvärld.
– Jag kan med tillförsikt konstatera att kommunen har en stark ekonomi.

Lars Andersson (s)
Ordförande i Kommunstyrelsen
Skinnskattebergs kommun.

Provåk expressbuss 880 gratis under december 2012

Detta pressmeddelande har idag gått ut till media.

Under december månad erbjuds resenärer att provåka expressbusslinjen 880 gratis mellan Skinnskatteberg och Västerås.

– Vi vill öka medvetandet om expressbusslinje 880 och få pendlare att använda kollektivtrafiken mellan Skinnskatteberg och Västerås. Förhoppningen är att resenärerna väljer att ställa bilen och fortsätta att använda linje 880 även efter årsskiftet, säger Lars Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Efter ett enigt beslut i Skinnskattebergs kommunstyrelse, den 4 september, om att finansiera expressbusslinjen började 880:an från den 10 september att rulla varje vardag mellan Skinnskatteberg och Västerås.

Västmanlands Lokaltrafik AB tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län hittade en kreativ lösning fram till sommaren 2013. Kostnaden för detta, som Skinnskattebergs kommun står för, är 680 000 kr.
Bussen åker från Skinnskatteberg C, varje vardag kl. 06:45 och återgår från Västerås kl. 16:45. Resan tar ca en timme.

För mer information:
Lars Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskattebergs kommun tel. 0222 – 451 93
lars.andersson@skinnskatteberg.se

Sedan sist 13/11 -12

Rapporterar i varje nummer av 0222:an om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg få en förhandstitt!

Har deltagit i en intern utbildningsdag om Krishantering. Viktigt att kommunen är förberedd och fungerar även vid t ex större elavbrott, bränder, översvämningar, tågurspårningar mm

Delårsbokslutet har behandlats av ledningsutskottet och Kommunstyrelsen.
Prognosen för året visar på ett överskott med 7,7 miljoner kronor vilket är 3,1 mkr bättre än budgeterat resultat.

Efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter har styrelsen för AFA Försäkring beslutat sänka och återbetala premier för åren 2007 och 2008. Återbetalningen påbörjas under november månad 2012. För Skinnskattebergs del erhåller kommunen 4,1 mkr från AFA Försäkring. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att 1,9 mkr tillförs resultatet för 2012 samt att 2,2 mkr avsätts som extra utvecklingsmedel för 2012 och 2013.

En särskild beredning, utsedd av kommunstyrelsen, har arbetat med att se över den nuvarande delegationsordningen, och har lagt fram sitt omarbetade förslag för kommunstyrelsen. Förslaget har antagits av Kommunstyrelsen

Undertecknad har i en skrivelse till kommunstyrelsen lämnat ett förslag att utveckla friluftsområdet vid Borntorpet. I förslaget framförs att det finns möjligheter att ansöka om medel ur Allmänna arvsfonden för en utveckling av området som innebär att tillgängligheten förbättras. En ny ändamålsenlig “värmestuga” med toalett, samt förbättringar av ytskiktet på delar av motionsslingoma för att möjliggöra framkomligheten för rullstolar, föreslås. Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan utifrån förslaget.

Beslut om nya hastighetsbegränsningar i tätorten har tagits av Kommunstyrelsen.

Har representerat kommunen vid invigningen av Setras nya sovringsverk. Positivt med en stor investering i sågverket som förhoppningsvis borgar för företagets fortsatta verksamhet i Skinnskatteberg.

Äldreomsorgen har haft sin årliga höstfest. God mat, bra stämning, trevliga bordssamtal.

Förra månaden missade jag att lägga ut min text här på bloggen… Håll till godo i efterhand!

Hedströmmens dag vid åfåran nedanför Hembygdsgården blev lyckad. Många kom och fick information om det LONA-projekt som kommunen driver tillsammans med Skogsmästarskolan. Många hjälpte också till att bära ut lekgrus till de öringar som lever i ån.

Har tagit emot två skolklasser -årskurs 6 från Klockarbergsskolan – och berättat om hur kommunen fungerar. Många vetgiriga frågor och flera kloka kommentarer!

Kommunfullmäktige den 24 september beslutade bl a att anta en ny Folkhäsoplan – ”Hälsosamma Skinnskatteberg”, att inrätta ett Näringslivsråd samt att kommunen inför avgiftsfri Kulturskola från 1 jan 2013, Protokollet i sin helhet finns på kommunens hemsida.

Ett medborgarmöte har anordnats av Brottsförebyggande rådet. Ca 30 personer kom till Korpen och lyssnade på information från polisen om den nya verksamheten polisvolontärer. RNS från Skinnskatteberg medverkade också och berättade om sina planerade aktiviteter för att komma tillrätta med de drogproblem som vi har i kommunen.

Kommunen har beslutat att ingå i ett riksomfattande nätverk ”Kommunens Kvalitet i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Har närvarit vid ett första inledande möte i Stockholm

Budgetberedningen har haft en sista genomgång av kommunens budgetförutsättningar inför 2013. Nu följer politisk hantering i Ledningsutskott, Kommunstyrelse och slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige i november.

Ett välbesökt seminarium om kommande Gruvhantering har hållits i Korpen. Läs mera om detta på annan sida i 0222:an.