Rapporterar i varje nummer av 0222:an om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg få en förhandstitt!

Har deltagit i en intern utbildningsdag om Krishantering. Viktigt att kommunen är förberedd och fungerar även vid t ex större elavbrott, bränder, översvämningar, tågurspårningar mm

Delårsbokslutet har behandlats av ledningsutskottet och Kommunstyrelsen.
Prognosen för året visar på ett överskott med 7,7 miljoner kronor vilket är 3,1 mkr bättre än budgeterat resultat.

Efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter har styrelsen för AFA Försäkring beslutat sänka och återbetala premier för åren 2007 och 2008. Återbetalningen påbörjas under november månad 2012. För Skinnskattebergs del erhåller kommunen 4,1 mkr från AFA Försäkring. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att 1,9 mkr tillförs resultatet för 2012 samt att 2,2 mkr avsätts som extra utvecklingsmedel för 2012 och 2013.

En särskild beredning, utsedd av kommunstyrelsen, har arbetat med att se över den nuvarande delegationsordningen, och har lagt fram sitt omarbetade förslag för kommunstyrelsen. Förslaget har antagits av Kommunstyrelsen

Undertecknad har i en skrivelse till kommunstyrelsen lämnat ett förslag att utveckla friluftsområdet vid Borntorpet. I förslaget framförs att det finns möjligheter att ansöka om medel ur Allmänna arvsfonden för en utveckling av området som innebär att tillgängligheten förbättras. En ny ändamålsenlig “värmestuga” med toalett, samt förbättringar av ytskiktet på delar av motionsslingoma för att möjliggöra framkomligheten för rullstolar, föreslås. Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan utifrån förslaget.

Beslut om nya hastighetsbegränsningar i tätorten har tagits av Kommunstyrelsen.

Har representerat kommunen vid invigningen av Setras nya sovringsverk. Positivt med en stor investering i sågverket som förhoppningsvis borgar för företagets fortsatta verksamhet i Skinnskatteberg.

Äldreomsorgen har haft sin årliga höstfest. God mat, bra stämning, trevliga bordssamtal.

Förra månaden missade jag att lägga ut min text här på bloggen… Håll till godo i efterhand!

Hedströmmens dag vid åfåran nedanför Hembygdsgården blev lyckad. Många kom och fick information om det LONA-projekt som kommunen driver tillsammans med Skogsmästarskolan. Många hjälpte också till att bära ut lekgrus till de öringar som lever i ån.

Har tagit emot två skolklasser -årskurs 6 från Klockarbergsskolan – och berättat om hur kommunen fungerar. Många vetgiriga frågor och flera kloka kommentarer!

Kommunfullmäktige den 24 september beslutade bl a att anta en ny Folkhäsoplan – ”Hälsosamma Skinnskatteberg”, att inrätta ett Näringslivsråd samt att kommunen inför avgiftsfri Kulturskola från 1 jan 2013, Protokollet i sin helhet finns på kommunens hemsida.

Ett medborgarmöte har anordnats av Brottsförebyggande rådet. Ca 30 personer kom till Korpen och lyssnade på information från polisen om den nya verksamheten polisvolontärer. RNS från Skinnskatteberg medverkade också och berättade om sina planerade aktiviteter för att komma tillrätta med de drogproblem som vi har i kommunen.

Kommunen har beslutat att ingå i ett riksomfattande nätverk ”Kommunens Kvalitet i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Har närvarit vid ett första inledande möte i Stockholm

Budgetberedningen har haft en sista genomgång av kommunens budgetförutsättningar inför 2013. Nu följer politisk hantering i Ledningsutskott, Kommunstyrelse och slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige i november.

Ett välbesökt seminarium om kommande Gruvhantering har hållits i Korpen. Läs mera om detta på annan sida i 0222:an.

Annonser