Följande pressmeddelande har idag gått ut till media

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg har antagit 2013 års budget. Den totala nettokostnaden i driftbudgeten är 200,8 miljoner kronor och investeringsbudgeten är fastställd till 19 miljoner kronor. Budgeten ska ge ett positivt resultat och ökningen av det egna kapitalet är satt till 1,9%, vilket motsvarar knappt 4 miljoner kronor.

Den miljon till utvecklingsmedel som funnits med i kommunens budget varje år sedan 2009 har fallit i god jord. I budget 2013 finns återigen en miljon kronor avsatta till utvecklingsmedel för att kunna fortsätta flytta fram kommunens positioner inom olika områden.

Några satsningar görs under 2013 som vissa medborgare kommer att märka i vardagen. Barnomsorgstaxan och taxan för skolbarnsomsorg blir 0 kronor för hushåll med en inkomst under 17.000:- per månad. Som första kommun i länet införs en avgiftsfri Kulturskola. Kostnaden för larm för äldre sänks från 250 kr till 100 kr per månad.

Kommunalskatten kommer att vara oförändrad, 22:51 kr. Arvodena till politiker och Partistödet kommer inte att förändras. Partistödet är 15.000:- per parti samt 2000:- per mandat i Kommunfullmäktige.

Den största satsningen i investeringsbudgeten för 2013 är byggnationen av ett nytt LSS-boende. Dessutom avsätts 2 miljoner kronor för en systematisk renovering av kommunens bostadsfastigheter.

Politiken är medveten om att fortsatta investeringar kommer att behöva göras även inom VA-området och har aviserat att en tilläggsbudgetering kommer att kunna göras när vissa förtydliganden har gjorts från förvaltningens sida inom detta område. 50.000:- avsätts för en förstudie av detaljplan för Bäckaområdet och en avsättning med 650.000:- avseende belysning på strandpromenaden läggs in i planen för 2014.

Samarbetet i budgetberedningen inför 2013 mellan partierna har under året fungerat bra. Den Driftbudget och Investeringsbudget som nu antagits har tagits fram i mer eller mindre total enighet.
Ett givande och ett tagande har skett mellan de politiska blocken.

– Ett bra samarbetsklimat inom politiken i kommunen, regionen och länet ser jag som viktiga framgångsfaktorer för Skinnskatteberg som kommun när de ekonomiska kriserna avlöser varandra i Europa och vår omvärld.
– Jag kan med tillförsikt konstatera att kommunen har en stark ekonomi.

Lars Andersson (s)
Ordförande i Kommunstyrelsen
Skinnskattebergs kommun.

Annonser