Om ett eventuellt nytt kommunhus!

Denna insändare är nyss inskickad till Fagersta-Posten som ett svar på Carina Sandors insändare som var publicerad innan jul.

Den diskussion som Carina Sandor (fp) väcker i Fagersta-Posten (19/12) välkomnar jag.

Så här ser jag på saken: Skinnskattebergs kommun och Landstinget i Västmanland har i en gemensam avsiktsförklaring från augusti 2011, sagt att man under tre år tillsammans ska försöka utveckla området vid Folkhögskolan. Detta kan bland annat ske genom möjligheter att prova olika projektidéer med avseende att gynna nyetablering av verksamheter.

Det är helt riktigt, som Carina Sandor skriver i sin insändare, att en av anledningarna till att titta på möjligheterna att inrymma kommunhuset i Folkhögskolans lokaler handlar om att rädda denna kulturbyggnad. Folkhögskolan invigdes för drygt 50 år sedan och har betytt mycket för många medborgare i vår region. Byggnaden är en profilbyggnad i Skinnskattebergs kommun och har ett stort arkitektoniskt värde, ett landmärke värt att bevara.

I den avsiktsförklaring som undertecknats mellan kommunen och landstinget framgår det klart och tydligt att Landstinget kommer att riva de byggnader som inte önskas omhändertas av Skinnskattebergs kommun när samarbetsperioden år 2014 är till ända, detta är alltså inget ”hot”, utan en realitet.

Att inte hitta någon ny verksamhet i dessa lokaler så att Landstinget skulle behöva köra fram schaktmaskiner och jämna denna byggnad med marken, vore mycket tragiskt och förödande.

Förvaltningen har på undertecknads initiativ tagit fram en första gedigen utredningsskiss som visar att lokalerna vid Folkhögskolan med fördel skulle kunna användas som Kommunhus.

När det gäller kostnaderna för att flytta kommunhuset till Folkhögskolans lokaler, så är det givetvis en av många frågor som behöver utredas. Eftersom en rivning av Folkhögskolan kostar en stor summa pengar, så ingår det i konceptet att föra en diskussion med Landstinget om att dessa kostnader i stället skulle satsas på en rustning av lokalerna, så att detta projekt mer eller mindre blir kostnadsneutralt för Skinnskattebergs kommun. Andra frågor som behöver utredas handlar bland annat om driftskostnader, byggnadstekniska förutsättningar samt framtida användningen av nuvarande kommunhus.

Att kommunen genom denna flytt av kommunhus skulle få bättre anpassade lokaler för verksamheten, ett ljusare och öppnare hus samt dessutom få flera kommunala verksamheter samlade på ett och samma ställe, blir en välkommen bonus.

Ett politiskt beslut i denna riktning skulle vittna om en framtidstro på Skinnskatteberg. Något inriktningsbeslut är ännu inte fattat i frågan, utan Kommunstyrelsens ledningsutskott fortsätter att bereda frågan och samtal med Landstinget sker.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (s)
Skinnskatteberg

Förslag till ändring av reglerna för Barnomsorg och Skolbarnsomsorg.

Detta förslag har jag som ordförande i Kommunstyrelsen lyft vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2012. Kommunstyrelsen beslutade enligt mitt förslag. Nu skall Barn och Utbildningsutskottet bereda frågan, så kommer den tillbaka till KS under våren för beslut.

I det dokument som finns utlagt på kommunens hemsida benämnt ”Information om vad som gäller för verksamheterna FÖRSKOLA och FRITIDSHEM i Skinnskattebergs kommun. Gäller fr o m 12-09-10” finns det två frågor som jag härmed vill lyfta och ge Barn och utbildningsutskottet i uppgift att bereda för ev en förändring av dessa regler.

(Citat 1)Förskola/Arbetslöshetsplats – sid 5
Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande (arbetslös) har rätt att få eller behålla plats i förskola totalt 20 tim/vecka (enl skollagen är det 15 tim/v). Tiden fördelas på 4 tim/dag mellan kl 08.00-12.00. Blankett ”Anmälan om arbetslöshet” skall fyllas i och skickas till barn- och utbildningskontoret. Lunch ingår. Avgift enligt maxtaxa. Detta gäller även separerade föräldrar där båda är vårdnadshavare. Utökad tid ges vid behov i samband med arbetssökaraktiviteter eller arbetstillfällen.

(Citat 2) Fritidshem – sid 5
Barn i förskoleklass samt skolbarn erbjuds inte plats i fritidshem vid arbetslöshet. Har ett barn fritidshemsplats och någon av vårdnadshavarna blir arbetslös skall den personen fylla i särskild blankett ”Reservera fritidshemsplats” som lämnas till fritidshemmet. Detta gäller även separerade föräldrar där båda är vårdnadshavare. Plats kan då reserveras för 100 kr/månad och får då utnyttjas när vårdnadshavaren får tillfälligt arbete. Så fort platsen utnyttjas utgår ordinarie fritidshemstaxa.

(Citat 3) Närvarotider – s 9
Omsorgen omfattar de tider du som är vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om en vårdnadshavare, eller båda, är lediga eller har semester från förvärvsarbete/studier har barnet inte rätt att vistas på förskolan eller fritidshemmet.

Min kommentar:
Jag anser att grundprincipen skall vara, när det gäller barn till separerade föräldrar där båda är vårdnadshavare, att barnets tider på förskolan/ fritidshemmet skall följa tiderna för den förälder som barnet vistas hos respektive vecka.
Det är enligt min uppfattning orimligt att en förälder skall lämna och hämta barnet hos sin fd partner om denne har kortare arbetstid / alternativt har en ledig dag eller är arbetslös.
Barnets trygghet måste komma i första hand. Den vecka barnet bor med sin mamma resp pappa måste relationen förälder barn vara tydlig och vardagen kunna planeras på ett ansvarsfullt sätt.
Om föräldrarna i full enighet kommer överens om andra tider så skall detta givetvis vara fullt möjligt.

När föräldrarna har semester skall barnen inte vistas på förskola/ fritidshem.

Jag föreslår
att Kommunstyrelsen ger Barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att se över möjligheterna att ändra reglerna vad gäller vistelsetiderna på förskola och fritidshem för barn till separerade föräldrar och att regelverket ändras enligt ovanstående förslag.

(Citat 4) Växelvis boende – sid 9
I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna samt att båda vårdnadshavarna har behov av plats ska båda vårdnadshavarna räknas som platsinnehavare och faktura går till den som angetts om registerledare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Jag föreslår
att Kommunstyrelsen ger Barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att belysa frågan huruvida det är rimligt att avgiften för vissa barn, med växelvis boende hos sina föräldrar, baseras på 3 eller 4 vuxnas gemensamma inkomster. Om utskottet kommer fram till att detta är orimligt, att förslag till ändringar i regelverket tas fram.

Jag föreslår
att kommunstyrelsen ger Barn och utbildningsutskottet i uppdrag att bereda dessa frågor så att ev nya regler kan komma att gälla senast fr o m halvårsskiftet 2013.

Sedan sist 13/12 -12

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg läsa mina rader redan nu…

Vi går mot ett avslut av 2012. Kommunfullmäktige har tagit budgeten för 2013 och detta har skett i enighet över partigränserna.
Budgeten bygger på visionen om ett hållbart Skinnskatteberg med god och effektiv service i fokus där kommuninnevånarna vill bo, verka och utvecklas. Kommunen har även antagit tretton kommungemensamma mål som kommer att utvärderas och ses över under början av 2013. Målstyrningsmodellen med Vision, Mål och Aktiviteter kommer under året att utvecklas vidare.

Den miljon till utvecklingsmedel som funnits med i budgeten varje år sedan 2009 har fallit i god jord. I budget 2013 finns återigen en miljon kronor avsatta till utvecklingsmedel för att kunna fortsätta flytta fram kommunens positioner inom olika områden.

Några viktiga satsningar görs under 2013. Kulturskolan blir avgiftsfri, Barnomsorgstaxan och taxan för skolbarnsomsorg blir 0 kronor för hushåll med en inkomst under 17.000:- per månad. Kostnaden för trygghetslarm sänks från 250 kr till 100 kr per månad..

Den största satsningen i investeringsbudgeten för 2013 är byggnationen av ett nytt LSS-boende. Politiken är medveten om att fortsatta investeringar kommer att behöva göras inom VA-området och har aviserat att tilläggsbudgeteringar kommer att kunna göras när vissa förtydliganden har gjorts från förvaltningens sida inom detta område.

Ett bra samarbetsklimat inom politiken och kommunen, regionen och länet ser jag som viktiga framgångsfaktorer för Skinnskatteberg som kommun när de ekonomiska kriserna avlöser varandra i Europa och vår omvärld. Skinnskattebergs kommun har trots minskat befolkningsunderlag en stark ekonomi.

Har deltagit i en uppvaktning på näringsdepartementet i Stockholm med Landshövdingen i spetsen. Västmanlandsdelegationen framförde synpunkter på vikten av att satsningar görs på kollektivtrafiken och godsstråken i Mälardalen och Bergslagen.

Länets krishanteringsråd har haft möte. En mötesplats för representanter från länsstyrelse, landsting, kommuner, myndigheter och näringsliv. Viktigt att kanaler för samarbete finns den dagen någon allvarlig olycka eller kris drabbar länet.

Vill som avslutning på dessa rader önska er alla kommunmedborgare
en God Fortsättning på det Nya Året 2013

Vinterhälsning från ett kallt Skinnskatteberg!

Skinnskatteberg den 13 december 2012
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg