I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg läsa mina rader redan nu…

Vi går mot ett avslut av 2012. Kommunfullmäktige har tagit budgeten för 2013 och detta har skett i enighet över partigränserna.
Budgeten bygger på visionen om ett hållbart Skinnskatteberg med god och effektiv service i fokus där kommuninnevånarna vill bo, verka och utvecklas. Kommunen har även antagit tretton kommungemensamma mål som kommer att utvärderas och ses över under början av 2013. Målstyrningsmodellen med Vision, Mål och Aktiviteter kommer under året att utvecklas vidare.

Den miljon till utvecklingsmedel som funnits med i budgeten varje år sedan 2009 har fallit i god jord. I budget 2013 finns återigen en miljon kronor avsatta till utvecklingsmedel för att kunna fortsätta flytta fram kommunens positioner inom olika områden.

Några viktiga satsningar görs under 2013. Kulturskolan blir avgiftsfri, Barnomsorgstaxan och taxan för skolbarnsomsorg blir 0 kronor för hushåll med en inkomst under 17.000:- per månad. Kostnaden för trygghetslarm sänks från 250 kr till 100 kr per månad..

Den största satsningen i investeringsbudgeten för 2013 är byggnationen av ett nytt LSS-boende. Politiken är medveten om att fortsatta investeringar kommer att behöva göras inom VA-området och har aviserat att tilläggsbudgeteringar kommer att kunna göras när vissa förtydliganden har gjorts från förvaltningens sida inom detta område.

Ett bra samarbetsklimat inom politiken och kommunen, regionen och länet ser jag som viktiga framgångsfaktorer för Skinnskatteberg som kommun när de ekonomiska kriserna avlöser varandra i Europa och vår omvärld. Skinnskattebergs kommun har trots minskat befolkningsunderlag en stark ekonomi.

Har deltagit i en uppvaktning på näringsdepartementet i Stockholm med Landshövdingen i spetsen. Västmanlandsdelegationen framförde synpunkter på vikten av att satsningar görs på kollektivtrafiken och godsstråken i Mälardalen och Bergslagen.

Länets krishanteringsråd har haft möte. En mötesplats för representanter från länsstyrelse, landsting, kommuner, myndigheter och näringsliv. Viktigt att kanaler för samarbete finns den dagen någon allvarlig olycka eller kris drabbar länet.

Vill som avslutning på dessa rader önska er alla kommunmedborgare
en God Fortsättning på det Nya Året 2013

Vinterhälsning från ett kallt Skinnskatteberg!

Skinnskatteberg den 13 december 2012
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg