Detta förslag har jag som ordförande i Kommunstyrelsen lyft vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2012. Kommunstyrelsen beslutade enligt mitt förslag. Nu skall Barn och Utbildningsutskottet bereda frågan, så kommer den tillbaka till KS under våren för beslut.

I det dokument som finns utlagt på kommunens hemsida benämnt ”Information om vad som gäller för verksamheterna FÖRSKOLA och FRITIDSHEM i Skinnskattebergs kommun. Gäller fr o m 12-09-10” finns det två frågor som jag härmed vill lyfta och ge Barn och utbildningsutskottet i uppgift att bereda för ev en förändring av dessa regler.

(Citat 1)Förskola/Arbetslöshetsplats – sid 5
Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande (arbetslös) har rätt att få eller behålla plats i förskola totalt 20 tim/vecka (enl skollagen är det 15 tim/v). Tiden fördelas på 4 tim/dag mellan kl 08.00-12.00. Blankett ”Anmälan om arbetslöshet” skall fyllas i och skickas till barn- och utbildningskontoret. Lunch ingår. Avgift enligt maxtaxa. Detta gäller även separerade föräldrar där båda är vårdnadshavare. Utökad tid ges vid behov i samband med arbetssökaraktiviteter eller arbetstillfällen.

(Citat 2) Fritidshem – sid 5
Barn i förskoleklass samt skolbarn erbjuds inte plats i fritidshem vid arbetslöshet. Har ett barn fritidshemsplats och någon av vårdnadshavarna blir arbetslös skall den personen fylla i särskild blankett ”Reservera fritidshemsplats” som lämnas till fritidshemmet. Detta gäller även separerade föräldrar där båda är vårdnadshavare. Plats kan då reserveras för 100 kr/månad och får då utnyttjas när vårdnadshavaren får tillfälligt arbete. Så fort platsen utnyttjas utgår ordinarie fritidshemstaxa.

(Citat 3) Närvarotider – s 9
Omsorgen omfattar de tider du som är vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om en vårdnadshavare, eller båda, är lediga eller har semester från förvärvsarbete/studier har barnet inte rätt att vistas på förskolan eller fritidshemmet.

Min kommentar:
Jag anser att grundprincipen skall vara, när det gäller barn till separerade föräldrar där båda är vårdnadshavare, att barnets tider på förskolan/ fritidshemmet skall följa tiderna för den förälder som barnet vistas hos respektive vecka.
Det är enligt min uppfattning orimligt att en förälder skall lämna och hämta barnet hos sin fd partner om denne har kortare arbetstid / alternativt har en ledig dag eller är arbetslös.
Barnets trygghet måste komma i första hand. Den vecka barnet bor med sin mamma resp pappa måste relationen förälder barn vara tydlig och vardagen kunna planeras på ett ansvarsfullt sätt.
Om föräldrarna i full enighet kommer överens om andra tider så skall detta givetvis vara fullt möjligt.

När föräldrarna har semester skall barnen inte vistas på förskola/ fritidshem.

Jag föreslår
att Kommunstyrelsen ger Barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att se över möjligheterna att ändra reglerna vad gäller vistelsetiderna på förskola och fritidshem för barn till separerade föräldrar och att regelverket ändras enligt ovanstående förslag.

(Citat 4) Växelvis boende – sid 9
I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna samt att båda vårdnadshavarna har behov av plats ska båda vårdnadshavarna räknas som platsinnehavare och faktura går till den som angetts om registerledare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Jag föreslår
att Kommunstyrelsen ger Barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att belysa frågan huruvida det är rimligt att avgiften för vissa barn, med växelvis boende hos sina föräldrar, baseras på 3 eller 4 vuxnas gemensamma inkomster. Om utskottet kommer fram till att detta är orimligt, att förslag till ändringar i regelverket tas fram.

Jag föreslår
att kommunstyrelsen ger Barn och utbildningsutskottet i uppdrag att bereda dessa frågor så att ev nya regler kan komma att gälla senast fr o m halvårsskiftet 2013.

Annonser