Skogsmästarskolan blir kvar i Skinnskatteberg!

Alldeles nyss kom besked från skolledningen att Skogsmästarskolan blir kvar i Skinnskatteberg!
– Förnuftet har fått råda. Skogsmästarutbildningen blir kvar i skogen, där den hör hemma.
– Detta är ett mycket positivt besked för Skinnskattebergs kommun och hela regionen!

Beslut fattat om byggnation av LSS-boende i Skinnskatteberg

Följande Pressmeddelande har idag gått ut till medierna:

Vid kommunstyrelsens sammanträde denna vecka fattades ett mycket viktigt beslut. Kommunstyrelsen beslutade att snarast möjligt påbörja projektering av nytt LSS-boende, att före detta förskolan Solrosen rivs och att nybyggnation av ett nytt LSS-boende sker på samma plats. Sedan tidigare finns 11 miljoner kronor avsatt i investeringsbudgeten för denna byggnation.

Från början var tanken att förskolelokalen skulle byggas om och anpassas för ett LSS-boende, men efter noga övervägande beslutade alltså Kommunstyrelsen nu att satsa på helt nybyggda lokaler. Dessa blir bättre anpassade för ändamålet och energisnålare.

– Jag ser det som oerhört bra att vi nu kommit så här långt i denna fråga, och att vi under 2014 kommer att kunna erbjuda 5 lägenheter för permanentboende och en avlastningslägenhet i denna nya byggnad.
I och med detta beslut kan de medborgare som är i behov av ett LSS-boende få detta i hemkommunen och är inte hänvisade till andra kommuner.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg