Sedan sist – 20131212

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i nyårsnumret 2013/2014

• Årets sista Kommunfullmäktige har genomförts.
Budgeten för 2014 antogs. Nettobudgetramen för kommunens totala verksamhet fastställdes till 209,7 miljoner kronor. Skattesatsen är oförändrad 22,51 kr och resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningssystem. Budgeten beräknas på ett invånarantal på 4375 personer. Partistödet i form av ett grundstöd per parti på 15000 kr och ett mandatstöd med 2000 kr per mandat är oförändrat.
VAFAB ombildas inom kort till kommunalförbundet Vafabmiljö och Kommunfullmäktige ställde sig vid mötet bakom den nya förbundsordningen.

• Undertecknad har tillsammans med ett par tjänstemän deltagit i ett seminarium som handlade om Sociala investeringsfonder

• Kvinnojouren Fridas lokaler i Fagersta har haft invigning. Kvinnojouren Frida är en ideell förening som är både religiöst och politiskt obunden. Man arbetar mot alla former av förtryck och våld mot kvinnor och barn i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar.

• Länsstyrelsen inbjuder en gång om året till Regionalt krishanteringsråd. Syftet med rådet är att skapa förutsättningar för ett säkrare Västmanland. Krishanteringsrådet är en samling av olika aktörer, kommuner, landsting, polis, räddningstjänst osv, som bildar ett nätverk där olika frågor diskuteras, för att länet ska kunna stå bättre rustade om någon extraordinär händelse inträffar i länet. Denna gång var temat ”Social oro”.

• Kommunens pensionärs och handikapråd har haft möte. Jag var inbjuden och kunde informera om aktuella kommunala frågor. Många intressanta spörsmål kom upp.

• Kommunens näringslivsråd har haft möte. Bl a informerades om Sommarlovsentreprenörerna, som kommunen varit engagerade i under sommaren, samt kommunens nya upplägg när det gäller turistverksamhet.

God Jul och Gott nytt år

Skinnskatteberg den 12 december 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Sedan sist – 20131112

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i decembernumret 2013

• Sedan sist har vår förra kommunchefen Leena Berglund slutat och gått i pension och vår nye kommunchef Nima Poushin kommit på plats och börjat. Leena önskas allt gott med sin nya tillvaro och Nima önskas varmt välkommen till Skinnskattebergs kommun.

• Det lokala krishanteringsrådet har haft möte. Krishanteringsrådets främsta uppgift är att bygga ett nätverk som kan behövas i ett kris samt uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet.

• Har haft förmånen att delta i den årligen återkommande festmiddagen inom äldreomsorgen. Trerätters middag, musikunderhållning och god stämning!

• Forskargruppen vid Skogsmästarskolan har studerat ett antal kommuner i Bergslagen hur man jobbar med sina Översiktsplaner. Ett seminarium har hållits där många olika intressanta aspekter framkom. För vår del här i Skinnskatteberg håller man som bäst på med att sammanställa alla synpunkter och svar som kommit in under vår samrådsperiod.

• Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bl a diskuterat kommande arbete med utveckling av vår målstyrning , samt diskuterat hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen kan utvecklas inför den nya mandatperioden 2015-2018

• Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 12 november beslutades om ett förslag till Budget 2014 som skall antas av Kommunfullmäktige den 25 november.
Ramen för budgeten innebär att invånarantalet skall räknas på 4375 invånare, resultatkravet skall vara 0,9% av skatteintäkter och utjämningsbidrag, skattesatsen skall vara oförändrad 22,51 kr och budgetramen för den totala verksamheten skall vara 209,687 mKr.

Tidig Vinterhälsning!

Skinnskatteberg den 12 november 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Sedan sist – 20131011

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i novembernumret 2013

• Översiktsplanens samrådsträffar är avklarade. Sex kvällar med mellan 15 och 50 deltagare i centralorten och olika byar runt om i kommunen. Många intressanta synpunkter har inkommit.

• Kommunfullmäktige beslutade den 23 september att säga ja till att Vafab miljö ombildas från Aktiebolag till Kommunalförbund. Om alla kommuner i länet och landstinget fattar samma beslut kommer detta att genomföras nästa år.
Några val genomfördes också på fullmäktige: Bl a valdes Aneth Arvidsson (s) till ordförande i Valnämnden efter Mia Bohlin (mp) som flyttat från kommunen.

• LONA-projektet vid Hedströmmen har haft en temakväll. Många kom för att lyssna på forskaren Johan Thörnblom som berättade om öringarnas lekvanor bl a.

• Planerna på att Västmanland ska få bilda en egen regionkommun verkar gå om intet. I första
läget har regeringen sagt nej till Västmanands ansökan.

• Har deltagit i VKL:s Kulturberednings höstkonferens. Där diskuterades bl a hur samarbetet mellan olika kulturinstitutioner och kommunerna skall kunna stärkas.

• Har genomfört ett möte med representanter från Migrationsverket, VL, NVU och kommunen. Diskuterades möjligheterna att förlägga SFI-undervisningen utlokaliserad till Skinnskatteberg eller Riddarhyttan.

Hösthälsning!

Skinnskatteberg den 11 oktober 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Sedan sist – 20130916

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i oktobernumret 2013

• Första veckan i september var några delegationer från olika länder i Skinnskatteberg för att uppta det regionala nätverket Hållbara Bergslagen i det internationella nätverket Model Forest. På onsdagen genomfördes ett seminarium i Kulturhuset Korpen, där
bl a Kanadas ambassadör och Landshövdingen i Västmanland var närvarande vid invigningen. Att Skinnskattebergs kommun ingår i nätverket Hållbara Bergslagen känns både riktigt och viktigt med tanke på vårt förhållande till skogen.

• Har varit på VKL:s kulturberedning i Sala, där det bland annat diskuterades om gemensamma kulturprojekt på länsnivå.

• Kommunens budgetberedningen har haft ett första möte där en genomgång av de olika sektorernas ekonomi presenterades. Beredningen fortsätter under oktober. Kommunens budget för 2014 kommer att fastställas i november.

• Kollektivtrafikmyndigheten har inbjudit till samråd. Bland annat diskussion om tidtabellerna inför 2014. Nyheter blir att Linje 56 kommer att köras även de dagar skolan har lov, samt att direktbussen Skinnskatteberg-Västerås kommer att starta i Riddarhyttan på morgonen.

• Undertecknad har haft äran att delta i firandet av Kommunernas 150-årsjubilem. Sveriges Kommuner och Landsting hade en heldag i Stockholm den 12 september med seminarier och föreläsningar. På kvällen middag med representanter från alla Sveriges kommuner och Landsting

• Kung Carl Gustav och Drottning Silvia har besökt Skinnskatteberg.
I samband med kungens 40 årsjubileum som regent, genomfördes en Eriksgata i samtliga län i landet. Här i kommunen gjordes ett besök vid Skogsmästarskolan.

Hösthälsning!

Skinnskatteberg den 16 september 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Sedan sist – 20130814

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i septembernumret 2013

• Efter en skön sommar går vi nu in i hösten och de politiska mötena börjar åter dra igång.

• Översiktsplanen är ute på samrådsrunda. Ta chansen och tyck till om Skinnskattebergs framtid. Sista september är stoppdatum för att lämna in synpunkter.

• Ledningsutskottet den 13 augusti beslutade föreslå Kommunstyrelsen att avsluta projektet att utreda möjligheterna att flytta kommunhuset till fd Folkhögskolans lokaler som nu ägs av Landstinget.
Avsiktsförklaringen som tecknats mellan Landstinget och kommunen om att hitta en framtida lösning för lokalerna gäller dock fortfarande – fram till sommaren 2014.

• Utskottet beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Skinnskattebergs kommun genomför en förändring i organisationen så att alla som så önskar kan erbjudas att arbeta heltid.

• Ledningsutskottet beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om att anlita Kollektivtrafikmyndigheten för upphandling, planering och drift av skolskjutsarna.

• Strax innan sommaren blev undertecknad invald i styrelsen för intresseföreningen Bergslaget. Föreningen är en ideell förening med kommuner, regionförbund och landsting som medlemmar. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete och företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang. Intresseföreningen består av tjugotre kommuner, Region Dalarna, Region Värmland och Regionförbundet Örebro län samt av landstinget i Västmanland.

• Karmansbo smedja blev tidigt i somras kommunens femte byggnadsminne. Fin invigning med Landshövdingen i spetsen och olika kulturinslag.

• Till slut: Förhandlingarna med den entreprenör som kommer att ta över och arrendera bowlinghallen blev klar under sommar. Efter alla turer som har varit runt bowlingens framtid är det mycket positivt att kunna konstatera att verksamheten i bowlinghallen får en fortsättning.

Tidig hösthälsning!

Skinnskatteberg den 14 augusti 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Sedan sist – 20130514

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i sommarnumret 2013

• Har deltagit i en samrådsträff med VL. Kollektivtrafiken diskuterades och bland annat konstaterades att det blir en fortsättning på busslinje 880 nästa år. Känns mycket bra.

• Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för 2014 vid sammanträdet den 13 maj till 205 685 000 kronor. Den slutgiltiga budgeten fastställs i november.

• Kommunfullmäktige beslutade också att Miljö & Byggverksamheten skall vara kvar i kommunens egen regi. Dessutom bestämdes att Skinnskatteberg skall gå med i nätverket Hållbara Bergslagen.

• Ledningsutskottet har beslutat att en uppsnyggning vid kommunens tre badplatser skall ske. 195.000:- satsas nu under 2013 för detta ändamål

• Näringslivsrådet har haft möte. Gäst var näringslivschefen Tomas Larsson från Ljusnarsbergs kommun, som berättade om kommunens framgångsrika arbete för att stärka sitt näringslivsklimat.

• Jag har deltagit i Bergskrafts årsstämma. Bergskraft är spindeln i nätet för flera organisationer och projekt som jobbar för gruvnäring och miljövård i Bergslagen.

• Ett seminarium om kommande gruvnärings påverkan på miljön har genomförts i Riddarhyttan. Ca 70 personer kom till sammankomsten, som arrangerades av Skinnskattebergs kommun, Norbergs kommun och Länsstyrelsen.

• Leader Bergslagen har haft sin årsstämma. Flera lyckosamma projekt har genomförts i vår kommun, bland annat har cykel- och ridleden utmed fd KURJ-spåret bekostats med EU-medel.

• Just nu pågår en diskussion i Västmanland om att ansöka hos regeringen om att få bilda en regionkommun. Samtliga partier i länet är eniga i frågan och nu skall formella beslut fattas runt om i fullmäktigeförsamlingarna i länets kommuner, så att en ansökan kan gå in till regeringen i september. Regionkommunen kommer att ta över Landstingets frågor och en rad regionalutvecklingsfrågor från Länsstyrelsen.

Varm försommarhälsning!
Hoppas att ni alla 0222:an-läsare får en riktigt skön sommar!

Skinnskatteberg den 14 maj 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg