I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i septembernumret 2013

• Efter en skön sommar går vi nu in i hösten och de politiska mötena börjar åter dra igång.

• Översiktsplanen är ute på samrådsrunda. Ta chansen och tyck till om Skinnskattebergs framtid. Sista september är stoppdatum för att lämna in synpunkter.

• Ledningsutskottet den 13 augusti beslutade föreslå Kommunstyrelsen att avsluta projektet att utreda möjligheterna att flytta kommunhuset till fd Folkhögskolans lokaler som nu ägs av Landstinget.
Avsiktsförklaringen som tecknats mellan Landstinget och kommunen om att hitta en framtida lösning för lokalerna gäller dock fortfarande – fram till sommaren 2014.

• Utskottet beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Skinnskattebergs kommun genomför en förändring i organisationen så att alla som så önskar kan erbjudas att arbeta heltid.

• Ledningsutskottet beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om att anlita Kollektivtrafikmyndigheten för upphandling, planering och drift av skolskjutsarna.

• Strax innan sommaren blev undertecknad invald i styrelsen för intresseföreningen Bergslaget. Föreningen är en ideell förening med kommuner, regionförbund och landsting som medlemmar. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete och företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang. Intresseföreningen består av tjugotre kommuner, Region Dalarna, Region Värmland och Regionförbundet Örebro län samt av landstinget i Västmanland.

• Karmansbo smedja blev tidigt i somras kommunens femte byggnadsminne. Fin invigning med Landshövdingen i spetsen och olika kulturinslag.

• Till slut: Förhandlingarna med den entreprenör som kommer att ta över och arrendera bowlinghallen blev klar under sommar. Efter alla turer som har varit runt bowlingens framtid är det mycket positivt att kunna konstatera att verksamheten i bowlinghallen får en fortsättning.

Tidig hösthälsning!

Skinnskatteberg den 14 augusti 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser