Sedan sist 2014 03 13

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

• Vi går mot vår och budgetarbetet inför 2015 har startat. Jag får anledning att återkomma till det.

• Kommunstyrelsens har haft sitt andra sammanträde för året. Översiktsplanen och samrådshandlingen godkändes för att ställas ut under två månader nu i vår. Meningen är att planen skall fastställas av Kommunfullmäktige i september. Se vidare information i denna skrift.
Reglerna för kommunens miljöpris och miljöstipendium är uppdaterade och kommer snart att finnas på kommunens hemsida. Kommunen har fått ett riktat statsbidrag inom äldreomsorgens- och handikappomsorgens verksamhet för kvalitetshöjande insatser. Kommunstyrelsen har nu tagit del av utvärderingen från 2013 och godkänt planerna för 2014 års insatser. Statsbidraget är på drygt 2 miljoner kronor oc h används bl a till kompetensutveckling, förbättring av matmiljö, utveckling av dagvård, utveckling av väntjänst, kultur i vården, utbildning av läsombud.

• Rekrytering av en ny socialchef pågår.

• Länsstyrelsen har varit på besök och diskuterat eventuellt kommande flyktingmottagande. Frågan kommer att diskuteras av politiken under den närmaste framtiden.

• Vid Kommunfullmäktigemötet i februari beslutades bl a att bifalla ett borgensåtagande för Vafab Miljö, att revidera Valnämndens reglemente, att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning av tillsvidareanställda samt att avslå motionen om vårdhund inom kommunens äldreboende.

Vårhälsning

Skinnskatteberg den 13 mars 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Sedan sist 2014 02 13

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

• Det politiska året har nu rullat igång för fullt.

• Kommunstyrelsens har haft sitt första sammanträde för året. Arbetet med 2015 års budget har dragit igång och kommunstyrelsen beslutade enligt ledningsutskottets förslag, att nettoramen för 2015 års budget skall vara 215,965 miljoner kronor. Denna ram baseras på 4400 invånare. Resultatkravet skall vara 1,5 % och ramen skall innefatta utvecklingsmedel med 1 miljon kronor. Skatten är oförändrad 22,51 kr. Den slutgiltiga budgeten för 2015 tas av kommunfullmäktige i november
Kommunstyrelsen antog vidare nya Riktlinjer för gåvor och representation.
Ett viktigt beslut när det gäller kollektivtrafiken togs. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skall anlita kollektivtrafikmyndigheten i länet för upphandling samt planering av skolskjutsar och färdtjänst. Projektmedel beviljades till Finska föreningen från statsbidraget för finskt förvaltningsområde, dels för ett traditionellt kulturarrangemang den 3 maj, dels för evenemanget Laskiaiset. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion om vårdhund inom äldreomsorgen.

• Ett brottsförebyggande råd har avverkats. Bestämdes bland annat att några trygghetsvandringar kommer att genomföras i vår.

• Arbetet med Översiktsplanen går snart in i sitt slutskede. En utställningsperiod planeras under våren där man kommer att se vilka förändringar i Översiktsplanens ursprungsförslag som gjorts efter samrådsfasen.

• Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bland annat diskuterat hur våra kommungemensamma mål skall komma att revideras.

• Har deltagit i ett medlemsråd med Kommuninvest. Kommuninvest är ett svenskt kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommuner och landsting finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning. Vid medlemsrådet i Örebro diskuterades Kommuninvests framtid, en omvärldsanalys gavs och en redovisning av det gångna året gjordes.

Senvinterhälsning

Skinnskatteberg den 13 februari 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg