I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

• Det politiska året har nu rullat igång för fullt.

• Kommunstyrelsens har haft sitt första sammanträde för året. Arbetet med 2015 års budget har dragit igång och kommunstyrelsen beslutade enligt ledningsutskottets förslag, att nettoramen för 2015 års budget skall vara 215,965 miljoner kronor. Denna ram baseras på 4400 invånare. Resultatkravet skall vara 1,5 % och ramen skall innefatta utvecklingsmedel med 1 miljon kronor. Skatten är oförändrad 22,51 kr. Den slutgiltiga budgeten för 2015 tas av kommunfullmäktige i november
Kommunstyrelsen antog vidare nya Riktlinjer för gåvor och representation.
Ett viktigt beslut när det gäller kollektivtrafiken togs. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skall anlita kollektivtrafikmyndigheten i länet för upphandling samt planering av skolskjutsar och färdtjänst. Projektmedel beviljades till Finska föreningen från statsbidraget för finskt förvaltningsområde, dels för ett traditionellt kulturarrangemang den 3 maj, dels för evenemanget Laskiaiset. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion om vårdhund inom äldreomsorgen.

• Ett brottsförebyggande råd har avverkats. Bestämdes bland annat att några trygghetsvandringar kommer att genomföras i vår.

• Arbetet med Översiktsplanen går snart in i sitt slutskede. En utställningsperiod planeras under våren där man kommer att se vilka förändringar i Översiktsplanens ursprungsförslag som gjorts efter samrådsfasen.

• Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bland annat diskuterat hur våra kommungemensamma mål skall komma att revideras.

• Har deltagit i ett medlemsråd med Kommuninvest. Kommuninvest är ett svenskt kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommuner och landsting finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning. Vid medlemsrådet i Örebro diskuterades Kommuninvests framtid, en omvärldsanalys gavs och en redovisning av det gångna året gjordes.

Senvinterhälsning

Skinnskatteberg den 13 februari 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser