Två reservationer efter KF 17 nov -14

I samband med fullmäktigemötet senast valde vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet att reservera oss mot två olika beslut. Här kan du läsa våra två reservationer, som lämnades in till kommunen idag innan det att KF-protokollet justerades

Reservation
§ 68 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Budget 2015 och plan 2016-2017 för Skinnskattebergs kommun

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Vi vill kommentera två av förslagen som (fp), ( c), ( m) och (sd) har fattat beslut om
1
Att avsätta 480 000 kr för skolskjuts för barn som har valt en annan skola än den kommunala.
Kommunen är inte skyldig att stå för dessa kostnader, varje barn får med sig sin skolpeng till den skola de har valt som täcker kostnaden för skolskjuts. Kostnader och konsekvenser är inte utredda, man har heller inte beaktat likabehandlingsprincipen. Att välja vissa barn som går i vissa skolor och betala deras skolskjutsar strider mot kommunallagen.
2.
Att avsätta 450 000 kr för att inrätta ett oppositionsråd.
Fullmäktige fick ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Den här typen av konstruktioner måste föregås av politiska diskussioner, man måste vara överens om ett sådant här upplägg i god tid innan beslut skall fattas.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet


Reservation
§ 72 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Förändring av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen – kommunstyrelsens storlek

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Ledningsutskottet har under ett års tid diskuterat behovet av att göra kommunstyrelsen mindre och mera hanterlig. Om detta har de politiska partierna varit överens. Vår mening är att detta beslut skulle ha kunnat fattas nu och innebära kostnadsbesparingar, även om organisationsöversynen i övrigt går ut på remiss

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet

Vi tackar nej – till oppositionsrådsplatsen.

Pressmeddelande

Det parlamentariska läget i Skinnskatteberg är mycket speciellt. De tre borgerliga partierna i Alliansen (14 mandat) har med hjälp av sverigedemokraterna (2 mandat) vunnit två viktiga frågor i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigeordförandeposten och Budgeten för 2015. (Vi rödgröna partier har 15 mandat)
Ett mycket märkligt beslut, som majoriteten (fp-c-m-sd) röstade fram vid senaste fullmäktigemötet och som innebär att KSO, kommunstyrelsens ordförande, skall ha ett arvode på 75% jämfört med nuvarande arvode är inte genomtänkt. Hur tänker man?
Samtidigt vill man tillsätta ett oppositionsråd på 75% ”för att ge insyn för oppositionen”.

En första tanke man kan få när man hör ett sådant förslag kan vara att det skulle vara bra att kunna få driva en offensiv oppositionspolitik genom detta oppositionsråd.

Men:
Vid närmare eftertanke, efter analyser och diskussioner med partivänner vill jag härmed meddela följande:
Socialdemokraterna i Skinnskatteberg tackar nej till erbjudandet om att få ett oppositionsråd. Anledningen till detta beslut är följande:

1.
Den här typen av uppgörelser måste föregås av politiska diskussioner innan ett val genomförs, man måste vara överens och skaka hand om detta. I det här fallet blev fullmäktige presenterat ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Mycket märkligt.

2.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

3.
Vi förstår inte varför Alliansen drar ner Kommunalrådets arvode till 75% jämfört med det arvode som har gällt fram till nu. Ett kommunalråds arbetstid är givetvis flexibel, men de veckor som undertecknad jobbat mindre är 40 timmar under en och samma vecka är synnerligen lätträknade under de snart sex år som jag har varit Kommunstyrelsens ordförande. Hur tänker Alliansen? Ska alliansens kommunalråd jobba 75%?

4
I media i fredags (21/11) säger Carina Sandor i Fagersta-Posten och Radio Västmanland att vi kan inte ”fortsätta i samma anda med krigföring” då gör vi ”kommunen och medborgarna en otjänst”. Man förundras. Carina Sandor talar om att ”hitta en samverkan i den politiska vardagen”.
Från socialdemokraternas sida har vi i ett tidigare skede haft ett väl genomtänkt förslag till överenskommelse över blockgränsen som har avvisats av folkpartiet.

5
Vem är det som ”för krig”? Inte vi. Vi försöker bedriva politik.
Allianspartierna (fp), (c ) och (m) har valt att tillsätta en kommunfullmäktigeordförande med stöd av sverigedemokraterna. Sedan fastställde (fp), ( c ), (m) och (sd) budget 2015. Där fanns idén om ett oppositionsråd på 75% med och där ingår busspengar för elever som går i skolan i Kolsva. Båda förslagen är ej beredda i vare sig budgetberedningen, ledningsutskottet eller kommunstyrelsen.

6
Alliansen har valt att ta med sverigedemokraterna i skutan för att segla vidare, och nu kommer man när klockan redan är slagen och ”vill hitta en samverkan i den politiska vardagen”!
Vi har redan för en vecka sedan aviserat att vi går i opposition.

Slutsatsen som vi socialdemokrater nu drar efter att ha funderat noga är att vi inte kan tacka ja till den oppositionsrådsplats som erbjuds av Kommunfullmäktiges majoritet fp-c-m-sd.
Vi kommer att föreslå att motsvarande medel återförs till äldreomsorgen.

Skinnskatteberg 2014 11 23
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Nu går vi i opposition!

Pressmeddelande

Jag vill på detta vis meddela att vi socialdemokrater nu väljer att gå i opposition här i Skinnskatteberg och överlämnar därmed ledningen av kommunen till den borgerliga Alliansen fr o m årsskiftet.

Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna har med stöd av Sverigedemokraterna tillsatt Kommunfullmäktiges ordförande vid det konstituerande KF-mötet den 27 oktober. Vi socialdemokrater uppmanade Allianspartierna att lägga ner sina röster och släppa fram vår fullmäktigeordförandekandidat. Vi rödgröna har nämligen 15 mandat, Alliansen 14 mandat och SD 2 mandat. Det enda hedervärda hade varit att låta den större minoriteten få tillsätta KFO-posten. Så skedde inte.

Vid fullmäktigemötet i måndags – den 17 november – ställdes de rödgrönas budget mot Allianspartiernas budget. Alliansen fick återigen stöd av sverigedemokraterna och vid voteringen blev det alltså 16 röster för Alliansens budget och 15 röster för de rödgrönas budget.

De olika budgetalternativen skiljde sig åt på de sista 830 000 kronorna medel som har kommit in i budgetprocessen i ett sent skede pga höjda statsbidrag.

Vi rödgröna partier (s), (v) och (mp) ville dels föra tillbaka 630 000 kr till äldreomsorgen, medel som vi tidigare i budgetprocessen hade tagit bort från den sektorn, dels ville vi höja föreningsbidraget och bidragen till studieförbunden med 200 000 kr, dessa medel skulle ha styrts mot ungdomsverksamhet och integrationsverksamhet.

Alliansen valde i sin budget att för motsvarande medela prioritera skolskjutsar för barn i södra kommundelen som valt att gå i skolan i Kolsva i Köpings kommun. Dessutom anslog man medel för att tillsätta ett oppositionsråd.

Precis som vid valet till KF-ordförande fick Alliansen stöd av sverigedemokraterna. Den folkvalda församlingen valde att prioritera skolskjutsar ut ur kommunen och medel till oppositionsråd framför att avsätta medel till äldreomsorg och föreningsbidrag med satsning på ungdomar och integration.

Eftersom vi rödgröna nu har förlorat omröstningen om budget 2015 och eftersom det står klart att folkpartiet, centerpartiet och moderaterna har för avsikt att styra Skinnskattebergs kommun med stöd av sverigedemokraterna, väljer vi socialdemokrater nu att gå i opposition i samband med årsskiftet. Vi har inte för avsikt att nominera någon kandidat till varken ordförandeposten eller vice ordförandeposten i KS i samband med att valen till KS och nämnder skall ske den 15 december. Andre vice ordförandeposten i KS torde få bli vår eftersom vi är det största oppositionspartiet.

Vi socialdemokrater har sedan valet försökt att hitta en blocköverskridande överenskommelse med folkpartiet om hur kommunen skulle kunna styras i detta speciella läge, men det har inte varit möjligt.

Lars Andersson (s),
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Svar till Kalle på Kammarns insändare i Fagersta-Posten 31/10

Följande insändarsvar har jag skickat till Fagersta-Postens insändarredaktion, vi får se när den publiceras i vår lokaltidning, men här kan du läsa mitt svar redan nu.

Kalle på Kammarn har i FP 31/10 synpunkter på mitt agerande vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Han bemöter mig med bildspråk och metaforer. Hans kritik handlar om att jag tar avstånd från sverigedemokraternas främlingsfientliga politik och att jag påvisar vilka rötter (sd) har i den bruna historien. Han menar indirekt att om jag hade agerat mera taktiskt så kanske (sd) skulle ha lagt ner sina röster och släppt fram vår fullmäktigekandidat.

Kalle, du skriver att ”som man bäddar får man ligga”. Ja, vi har inte tänkt bädda ner oss tillsammans med (sd) för att få fortsätta att styra kommunen. Vi vill styra kommunen genom att hitta breda politiska lösningar mellan de demokratiska partierna.

Kalle, du skriver ”att vi biter oss själva i svansen” när vi agerar på detta sätt och går miste om (sd):s stöd. Jag tycker att det vore hyckleri och dubbelmoral att ena stunden kritisera (sd) och andra stunden tiga för att få deras stöd.

Kalle, du skriver att jag ”borde ha insett att jag sågade av grenen som jag sitter på”. Så är det inte. Den gren som vi socialdemokrater sitter på har inte stöd av sverigedemokraterna, därför förstår jag inte ditt resonemang.

Kalle, du skriver att ”ju tystare man är desto klokare verkar man vara”. Berättigad kritik måste framföras. Det främlingsfientliga partiet sverigedemokraterna behöver komma ut ur skuggorna och få strålkastarna på sig när det gäller deras människosyn.

Kalle, jag tycker att du skulle ha ställt följande frågor till de borgerliga partierna (fp), (c) och (m) i Skinnskatteberg i stället för att angripa mig:
– Varför väljer ni i alliansen att sitta på en gren som stöds upp av sverigedemokraterna?
– Varför väljer ni att bädda ner er med sverigedemokraterna för att försöka få makten i Skinnskatteberg?
– Varför tiger ni under själva fullmäktigedebatten och inte kritiserar (sd) med ett enda ord?
Eller Kalle, vem du nu är, är du kanske rådgivare till den borgerliga Alliansen?

Lars Andersson (s)
Kommunalråd, Skinnskatteberg