Motion om medel till oppositionsråd!

Vid kommunfullmäktigemötet i måndags den 15/12 lämnade vi rödgröna partier in en gemensam motion. Motionen handlar om hur vi rödgröna partier vill att de medel skall användas som (fp), (c), (m) och (sd) hade avsatt för ett oppositionsråd.

Motion

Vid kommunfullmäktigemötet den 17 november 2014 beslutades om Budget 2015. Alliansens yrkande om att inrätta ett oppositionsråd på 75% och därmed anslå 450 000 kr till detta ändamål antogs av en majoritet av kommunfullmäktige. Folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och sverigedemokraterna röstade för detta yrkande.

Eftersom frågan om att inrätta ett oppositionsråd på 75% kom upp vid sittande bord och inte alls var förankrat i tidigare överläggningar mellan partierna och eftersom vi rödgröna partier gör den bedömningen att Skinnskattebergs kommun inte har råd med ett oppositionsråd på 75% röstade vi för vårt budgetförslag som inte innehöll någon satsning på ett oppositionsråd.

Inget av våra tre partier kommer under dessa omständigheter göra anspråk på att tillsätta ett oppositionsråd.

Vi yrkar därför att de medel som kommunfullmäktige anslog till detta oppositionsråd – 450 000 kr- skall återföras till äldreomsorgen och till viss del kompensera för de neddragningar som budgetberedningen hade gjort i ett tidigare skede.

Skinnskatteberg 2014 12 15

Lars Andersson, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, Miljöpartiet

rodgronbild

Sedan sist – för sista gången

I en spalt i kommunens informationsskrift 0222:an brukar jag rapporterar för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
I detta ”Sedan sist – för sista gången” vill jag med några slutord tacka för mig efter snart sex år som kommunalråd.

• Att vara verksam i demokratibranchen innebär att man prövas av väljarna vart fjärde år.
Vid valet i september fick vi socialdemokrater flera röster än vid valet för fyra år sedan, men det fattades 14 röster för att vi skulle ha erövrat ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige. Den politiska kartan i Skinnskatteberg förändrades. Sverigedemokraterna, som gick fram med ett mandat på miljöpartiets bekostnad, blev vågmästare med sina 2 mandat. Vi rödgröna partier fick 15 mandat och den borgerliga alliansen fick 14 mandat i kommunfullmäktige. Eftersom Alliansen med stöd av sverigedemokraterna nu har tillsatt en kommunfullmäktigeordförande samt på samma sätt fått igenom sin budget vid kommunfullmäktige i november så har vi socialdemokrater valt att gå i opposition. Vi kommer inte att göra anspråk på några ordförandeposter i kommunstyrelsen, nämnder eller utskott.
Alliansen har visat att man är beredd att ta ledningen för Skinnskattebergs kommun med hjälp av vågmästarpartiet. Vi socialdemokrater har nu för avsikt att föra en ansvarsfull oppositionspolitik under de kommande åren.

• Innan jag avslutar dessa rader vill jag bara redovisa ett par saker som jag har tagit initiativ till de senaste veckorna:
– Förvaltningen har fått i uppdrag av mig att göra en översyn av våra nuvarande skolskjutsregler och lägga fram ett förslag till nytt skolsskjutsreglemente. Det kanske är så att samma regler inte ska gälla för en 7-åring som för en 15-åring!
– På grund av ökat behov av barnomsorgsplatser i södra kommundelen har jag gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns att hitta en provisorisk lösning vid förskolan i Nyhammar för att möta den ökade efterfrågan av barnomsorgsplatser.

• Därmed vill jag avslutningsvis tacka för det samarbete som jag har haft med politiker och tjänstemän i kommunen samt företagare och föreningsmänniskor i Skinnskatteberg.
Jag vill också tacka våra grannkommuner, organisationer och myndigheter i länet för ett gott samarbete.
Till sist, men inte minst, ett stort tack till mina närmaste som har stöttat mig i detta tidskrävande, inspirerande, spännande, utvecklande, ansvarsfulla och viktiga uppdrag. Tack.

Ett gott nytt år 2015 tillönskas härmed alla 0222:an – läsare

Skinnskatteberg den 11 december 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande Skinnskatteberg